Trwa nabór wniosków na stypendia im. Sławomira Kuczkowskiego

 (link otworzy duże zdjęcie)

Prezydent Miasta Gniezna ogłasza nabór wniosków na stypendia przyznawane przez Miasto Gniezno, których patronem jest Sławomir Kuczkowski. Otrzymają je osoby zajmująca się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury lub opieką nad zabytkami z przeznaczeniem na realizację określonego przedsięwzięcia.

W tym szczególnym roku, który przez pandemię COVID-19 odcisnął swoje piętno na kulturze przyznane zostaną wyjątkowo aż dwa stypendia, każde na kwotę 2500 złotych netto (na rękę). Otrzymać je mogą osoby przymierzające się do realizacji od lutego do listopada 2021 roku przedsięwzięć polegających na:
- wykonaniu dzieła, projektu artystycznego lub twórczego, zorganizowaniu wystawy, koncertu, nagraniu płyty, filmu, wydania katalogu, publikacji związanych z dziedzictwem kulturowym i artystycznym, animacji kultury, edukacji artystycznej i kulturalnej, badań nad kulturą, zarządzania kulturą, o ile działania te dotyczą miasta Gniezna,
- czynnym udziale w międzynarodowych lub ogólnopolskich konkursach, festiwalach, przeglądach lub projektach kulturalnych, odbywających się poza Gnieznem,
- osiągnięciach artystycznych o randze międzynarodowej lub ogólnopolskiej,
- gromadzeniu i/lub opiece nad zabytkami związanymi z miastem Gnieznem oraz działaniach zmierzających do upowszechniania ich szerokim gronom odbiorców.

Stypendium może otrzymać osoba, która mieszka, uczy się lub prowadzi swoją działalność artystyczną i kulturalną na terenie miasta Gniezna, i która to działalność wprost związana jest z kulturą, twórczością artystyczną lub zabytkami miasta Gniezna.

Wnioski wraz z wszystkimi niezbędnymi załącznikami w formie papierowej oraz elektronicznej (CD, DVD) można składać w Urzędzie Miejskim w Gnieźnie (biuro podawcze), ul. Lecha 6 do 15 września 2020 roku. Złożyć je może sama osoba zainteresowana (w przypadku osoby niepełnoletniej jej prawny opiekun) lub organizacja/instytucja prowadząca działalność artystyczną i/lub kulturalną na terenie miasta Gniezna.

Pełny pakiet dokumentacji powinien zawierać:
- wniosek stypendialny,
- portfolio lub dokumentację potwierdzającą dotychczasową działalność artystyczną, kulturalną lub wszelkie aktywności związane z opieką nad zabytkami (recenzje, opinie, kopie utworów bądź dzieł, nagrania audiowizualne, katalogi, informacje dotyczące otrzymanych nagród i wyróżnień),
- co najmniej jedną rekomendację od osoby mającej dokonania w dziedzinie, której dotyczy wniosek o stypendium albo podmiotu prowadzącego działalność, której zakres dotyczy wniosku stypendialnego, przy czym nie może być to podmiot składający dany wniosek,
- zgodę osoby ubiegającej się o stypendium (w przypadku złożenia wniosku przez organizację/instytucję).

Rozpatrzenia wniosków dokona Komisja powołana przez Prezydenta Miasta Gniezna do 22 września 2020 roku. Jeżeli wniosek będzie niekompletny Komisja ds. stypendiów wezwie wnioskodawcę do uzupełnienia najpóźniej w terminie 7 dni licząc od pierwszego dnia roboczego przypadającego po wspomnianym terminie. Wyniki naboru na stypendia zostaną ogłoszone do 15 października 2020 roku.

Stypendium nosi imię Sławomira Kuczkowskiego – jednego z najważniejszych twórców gnieźnieńskiej kultury niezależnej przełomu XX i XXI wieku. Był założycielem Teatru Wizji i Medytacji „Czerwona Główka” oraz Teatru Poezji Poetów Różnych. Zajmował się reżyserią, był animatorem kultury oraz autorem audycji literackich w lokalnych rozgłośniach radiowych. Ważnym obszarem jego twórczości była także poezja – za tom „Piętno” został uhonorowany pośmiertnie Nagrodą im. ks. Jana Twardowskiego. Był także członkiem-założycielem Gnieźnieńskiego Stowarzyszenia Konfraternia Teatralna oraz długoletnim pracownikiem Młodzieżowego Domu Kultury.

Szczegółowe informacje na temat stypendium oraz wszystkie załączniki dostępne są w regulaminie poniżej. W razie pytań, kontaktować się można z Wiktorem Kolińskim z Wydziału Promocji, Kultury, Turystyki i Sportu UM, wiktor.kolinski@gniezno.eu , 61 426 04 35.

Opublikowano: 05 września 2020 12:39

Kategoria: Aktualności

Załączniki:

Wniosek [15.98 KB]

Regulamin [878.92 KB]

Rekomendacja [12.88 KB]

Wzór sprawozdania [60.08 KB]

Wzór umowy [240.38 KB]

Zgoda [66.04 KB]

Zgoda na przetwarzanie danych [225.43 KB]

Wyświetleń: 807

Gniezno – Pierwsza Stolica Polski

Realizacja: IDcom.pl

Zdjęcia: Jerzy Andrzejewski oraz Archiwum UM