Rusza program „Złap deszcz”

 (link otworzy duże zdjęcie)

Prezydent Miasta Gniezna ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowych z budżetu Miasta Gniezna na dofinansowanie budowy systemów służących do zatrzymywania i wykorzystywania wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania według zasad określonych w Regulaminie stanowiącym załącznik do uchwały Nr XXII/308/2020 Rady Miasta Gniezna z 24 czerwca 2020 roku.

I. Rodzaje zadań, na które może być udzielana dotacja celowa
Dotacja celowa może być udzielona na wykonanie systemów do gromadzenia i wykorzystania wód opadowych i roztopowych: zakup i montaż przewodów odprowadzających wody opadowe i roztopowe zebrane z rynien i wpustów, zbiorników naziemnych, podziemnych, otwartych lub zamkniętych, szczelnych lub infiltracyjnych, instalacji rozsączających lub nawadniających, studni chłonnych.

II. Rodzaje podmiotów, które mogą ubiegać się o dotacje
Uprawnionymi do składania wniosków o udzielenie dotacji są:
1. podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych w szczególności:
- osoby fizyczne,
- wspólnoty mieszkaniowe,
- osoby prawne,
- przedsiębiorcy,
2. jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.

III. Wysokość dotacji
Wysokość dotacji wynosi 50% kosztów kwalifikowanych jednak nie więcej niż:
- 1 000,00 zł na jeden budynek jednorodzinny,
- 4 000,00 zł na jeden budynek wielorodzinny.
Dotacja może być udzielana na zakres prac zrealizowanych po podpisaniu umowy udzielenia dotacji.

IV. Termin, miejsce i sposób składania wniosków o udzielenie dotacji:
1. Wnioski można składać w dniach od 13 lipca 2020 r. do 30 września 2020 r.
2. Wnioski o udzielenie dotacji wraz z załącznikami należy składać w Urzędzie Miejskim w Gnieźnie, ul. Lecha 6 lub pocztą na adres ul. Lecha 6, 62-200 Gniezno.
3. Datą złożenia wniosku jest data wpływu wniosku do Urzędu Miejskiego w Gnieźnie.
4. Druki wniosków są dostępne na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gnieźnie oraz w Biurze Obsługi Interesanta.
5. Złożenie wniosku nie jest jednoznaczne z udzieleniem dotacji.

V. Ocena wniosków, umowy o udzielenie dotacji, rozliczenie dotacji:
1. Wnioski wraz z załącznikami oceniane będą pod względem formalnym tj.: poprawności wypełnienia, złożenia wymaganych załączników.
2. Kompletne i prawidłowe wnioski rozpatrywane będą według kolejności ich złożenia (kolejności złożenia kompletnych wniosków lub daty ich uzupełnienia), do wysokości środków finansowych zabezpieczonych na ten cel w danym roku kalendarzowym.
3. W przypadku braku środków na realizacje dla wniosków złożonych w tym samym terminie, weryfikacja wniosków dokonana będzie w zależności od wielkości efektu ekologicznego rozumianego jako możliwa ilość retencjonowania wody deszczowej wyrażona w m3, przy założeniu, że im większa ilość tym większy efekt ekologiczny.
4. Przyznawanie dotacji będzie realizowane do wysokości środków zaplanowanych na ten cel w budżecie miasta Gniezna w roku 2020 tj. 20 000,00 zł.
5. Podstawą do przekazania środków z udzielonej dotacji będzie umowa zawarta pomiędzy Miastem Gniezno i Wnioskodawcą.
6. Wnioskodawca zobowiązuje się do realizacji zadania na zasadach określonych w umowie i Regulaminie.
7. Po zrealizowaniu zadania Wnioskodawca przedkłada Miastu rozliczenie dotacji wraz z dokumentami rozliczeniowymi w terminie 14 dni od zakończenia realizacji zadania lecz nie później niż do 10 listopada 2020 r. (nierozliczenie w tym terminie skutkować będzie odmową wypłaty dotacji).
8. Środki finansowe wypłacone zostaną po sprawdzeniu wykonania zadania i uznaniu rozliczenia za prawidłowe, zgodnie z umową i Regulaminem.
9. Warunkiem wypłaty dotacji jest brak zobowiązań finansowych Wnioskodawcy względem Miasta.

VI. Informacje i wyjaśnienia dodatkowe.
Szczegółowe informacje dotyczące zasad udzielenia dotacji można uzyskać w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Gnieźnie ul. Lecha 6, pod numerami tel. (61) 426 04 75, (61) 426 04 76, (61) 426 04 77, e-mail: jerzy.puch@gniezno.eu oraz poprzez Biuro Obsługi Interesanta.

Opublikowano: 22 lipca 2020 08:23

Kategoria: Aktualności

Załączniki:

Pełnomocnictwo pojedyncze [26.55 KB]

Pełnomocnictwo zbiorowe [26.6 KB]

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis [78.72 KB]

Formularz informacji o pomocy de minimis w rolnictwie [36 KB]

Formularz rozliczenia dotacji celowej [267.19 KB]

Oświadczenie właściciela/współwłaściciela [49.31 KB]

Klauzula informacyjna [181.14 KB]

Uchwała NR XXII/308/2020 Rady Miasta Gniezna z 24 czerwca 2020 rok wraz z Regulaminem udzielania dotacji [366.02 KB]

Wniosek o udzielenie dotacji [268.28 KB]

Wyświetleń: 1521

Gniezno – Pierwsza Stolica Polski

Realizacja: IDcom.pl

Zdjęcia: Jerzy Andrzejewski oraz Archiwum UM