XVIII Sesja Rady Miasta Gniezna

 (link otworzy duże zdjęcie)

Informuję, iż zwołuję XVIII Sesję Rady Miasta Gniezna 8 kwietnia 2020 roku o 13.00 – sesja odbędzie się w trybie zdalnym, za pomocą programu do przeprowadzania konferencji wideo.

Proponowany porządek obrad:
1) Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
2) Informacja Prezydenta Miasta Gniezna o działania podejmowanych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 i wywołanej nim choroby zakaźnej (pisemna).
3) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
4) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2020 rok.
5) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia planowanej pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu.
6) Podjęcie uchwały w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Gniezna.
7) Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu polityki zdrowotnej na 2020 r. w zakresie szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców miasta Gniezna w wieku 60 lat i więcej”.
8) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Gnieźnie w rejonie ul. Artyleryjskiej  i ul. Wrzesińskiej.
9) Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach jednorodzinnych stanowiących własność Miasta Gniezna na rzecz dotychczasowych najemców.
10) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych w Gnieźnie przy ul. Osiniec.
11) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych wraz z prawem własności zabudowy, nieruchomości położonych w Gnieźnie w rejonie ul. Pocztowej od PKP S.A. z siedzibą w Warszawie.
12) Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Miasta Gniezna na dofinansowanie zmiany źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych i budynkach mieszkalnych jednorodzinnych w ramach programu „Lepsza jakość powietrza w Gnieźnie”.
13) Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Gniezna.
14) Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2019 rok.
15) Sprawozdanie z realizacji Programu Przeciwdziałaniu Narkomanii w mieście Gnieźnie za 2019 rok.
16) Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Miasta Gniezna
Michał Glejzer

Opublikowano: 08 kwietnia 2020 08:31

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 285

Gniezno – Pierwsza Stolica Polski

Realizacja: IDcom.pl

Zdjęcia: Jerzy Andrzejewski oraz Archiwum UM