Koronawirus: pakiet pomocowy dla przedsiębiorców - aktualizacja 29 kwietnia

 (link otworzy duże zdjęcie)

Zgodnie z rozporządzeniem Prezydenta, od 1 maja do 31 maja następuje obniżenie: 

-o 50% obowiązującej opłaty czynszowej miesięcznej za najem stoisk handlowych na targowiskach miejskich, z wyłączeniem opłaty czynszowej dziennej,

-o 50% obowiązującej stawki czynszów za dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Miasta Gniezna, z przeznaczeniem na handel, usługi i gastronomię na targowisku miejskim przy ul. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego, 

-o 90 % czynszu dla najemców lokali użytkowych prowadzących działalność gospodarczą w następujących branżach: salony fryzjerskie, kosmetyczne, tatuażu, piercingu, szkoły, uczelnie, żłobki, kluby dziecięce, przedszkola, hotele i inne miejsca noclegowe, instytucje kultury (m.in. galerie, biblioteki), którzy zgodnie z zaleceniami zostali zmuszeni do zamknięcia lokali użytkowych; powyższe nie dotyczy najemców lokali użytkowych w branży gastronomicznej (restauracje, kawiarnie i bary), którzy mogą w lokalu świadczyć usługę na wynos i na dowóz,

-o 90 % czynszu dla najemców lokali użytkowych w pozostałych branżach, którzy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 maja 2020 r. przedłożą – drogą elektroniczną za pośrednictwem e-mail: urzad@gniezno.eu lub e-PUAP - dokumenty potwierdzające zawieszenie prowadzenia działalności gospodarczej w lokalu na czas trwania pandemii,

-o 50 % dla najemców lokali użytkowych w pozostałych branżach.

Powyższe obniżki nie dotyczą najemców garaży, placów, ogrodów i powierzchni reklamowych. Czasowe obniżenie stawek najmu lokali komunalnych

Obniżka czynszów miejskich lokali o 90% – taką decyzję podjął prezydent Tomasz Budasz, w związku z trwającą epidemią koronawirusa. Ma ona pomóc załagodzić straty finansowe, jakie ponoszą najemcy zmuszeni do zamknięcia lub zawieszenia działalności swoich firm.

Zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta Gniezna z 26 marca, w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, stwarzającego zagrożenie funkcjonowania najemców zasobu użytkowego Miasta, obniżka stawki najmu, co obowiązywać będzie od 1 do 30 kwietnia. Obniżenie nie dotyczy garaży, placów, ogrodów i powierzchni reklamowych.

Wynajmujący miejskie lokale nie będą musieli składać żadnych dodatkowych wniosków – stawka za ten okres zostanie obniżona automatycznie.

---

W związku z koronawirusem, prawdopodobne jest, że niektórzy z gnieźnieńskich przedsiębiorców mogą mieć problemy z terminową zapłatą miejskich podatków. Dlatego, decyzją Prezydenta, Miasto Gniezno przewidziało możliwość odroczenia terminu płatności podatku od nieruchomości, rozłożenia podatku od nieruchomości na raty, oraz umorzenia ewentualnych odsetek narosłych od niezapłaconego podatku.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, po zakończeniu terminu na jaki podatek od nieruchomości został odroczony lub rozłożony w czasie, zakładamy możliwość częściowego lub całościowego umorzenia powstałych w ten sposób zaległości.

Aby skorzystać z możliwości odroczenia lub rozłożenia na raty należy wypełnić poniższe dokumenty:

  • Wniosek o odroczenie terminu płatności podatku od nieruchomości lub zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę (dot. osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej).
    Prosi się także o dopisanie na wniosku informacji o klasie działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności – PKD). Wzór wniosku dostępny jest w załączeniu.

Załączniki do wniosku:

  • Wszelkie dokumenty potwierdzające negatywny wpływ epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 na prowadzoną działalność gospodarczą (chodzi np. o załączenie porównania obrotu za tożsamy okres w poprzednim roku).
  • Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis wg wzoru ustalonego w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawionych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311 ze zmianami).
  • Oświadczenie o uzyskaniu lub nieuzyskaniu pomocy de minimis.

Dodatkowo, w przypadku reprezentowania wnioskodawcy przez pełnomocnika do wniosku należy dołączyć pełnomocnictwo wg wzoru stanowiącego załącznik do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28.12.2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 233). 

Opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa to 17,00 zł. Opłatę należy uiścić na numer rachunku bankowego Gminy Miasto Gniezno: Bank Spółdzielczy w Gnieźnie 18 9065 0006 0000 0000 6956 0005.

Tytuł wpłaty powinien precyzyjnie wskazywać sprawę, której dotyczy.

Pełnomocnictwa udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu są zwolnione z opłaty skarbowej na podstawie ustawy o opłacie skarbowej.

Złożenie wniosku o odroczenie terminu płatności należności podatkowych lub rozłożenia jej na raty jest bezpłatne.

W razie pytań, można kontaktować się z Referatem Podatków i Opłat Lokalnych pod numerem: 61 426 04 32 oraz adresem mailowym maciej.jankowski@gniezno.eu

Wniosek wraz z załącznikami można przesyłać za pomocą skrzynki podawczej ePUAP, lub w formie tradycyjnej dostarczyć do Urzędu Miejskiego w Gnieźnie. 

Dodatkowym wsparciem jakie oferuje Miasto Gniezno jest ułatwienie komunikacji pomiędzy podmiotami gospodarczymi. Przedsiębiorcy którzy poszukują kooperantów, kontaktu do przedsiębiorców innych branż bądź nowych kanałów dystrybucji, takie potrzeby mogą zgłaszać za pomocą dedykowanej skrzynki mailowej: kooperacja@gniezno.eu oraz pod numerem telefonu: 61 426 04 20.

Opublikowano: 07 maja 2020 14:00

Kategoria: Aktualności

Załączniki:

Oświadczenie – pomoc de minimis [37 KB]

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis [146.25 KB]

Wniosek o odroczenie terminu płatności podatku i zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę [68.22 KB]

Wyświetleń: 3445

Gniezno – Pierwsza Stolica Polski

Realizacja: IDcom.pl

Zdjęcia: Jerzy Andrzejewski oraz Archiwum UM