XVII Sesja Rady Miasta Gniezna

 (link otworzy duże zdjęcie)

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie XVII Sesji Rady Miasta Gniezna, które odbędzie się 26 lutego 2020 roku, o 13.00 w Sali Sesyjnej Starego Ratusza w Gnieźnie przy ul. B. Chrobrego 41.

Proponowany porządek obrad.
1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
2. Zatwierdzenie protokołu z XVI sesji RMG.
3. Interpelacje radnych.
4. Informacja Przewodniczącego RMG o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Gniezna z pracy w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał rady.
6. Podjęcie uchwał z zakresu gospodarki finansowej:
a) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gniezna na lata 2020 -2035,
b) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Gniezna na rok 2020,
c) w sprawie udzielenia w 2020 roku dotacji ze środków budżetowych Miasta Gniezna na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.
7. Podjęcie uchwał z zakresu gospodarki nieruchomościami:
a) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu nr 1 o innym przeznaczeniu niż mieszkalny, położonego w Gnieźnie przy ul. Jasnej 3,
b) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zabudowanej nieruchomości położonej w Gnieźnie przy ul. Zamiejskiej,
c) w sprawie wyrażenia  zgody na zbycie nieruchomości położonej w Gnieźnie przy ul. Cegielskiego,
8. Podjęcie uchwał z zakresu zarządzania drogami:
a) w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu (dot. ul. Agatowej),
b) w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu (dot. ul. Agrestowej),
c) w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu (dot. ul. Batalionowej),
d) w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu (dot. ul. Błękitnej),
e) w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu (dot. ul. Chabrowej),
f) w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu (dot. ul. Gronowej),
g) w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu (dot. ul. Makowej).
9. Podjęcie uchwał z zakresu gospodarki komunalnej:
a) w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
b) w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Gniezna,
c) w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
d) w sprawie uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2020 – 2024”.
10. Podjęcie uchwał z zakresu opieki nad zwierzętami:
a) w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Gniezna w 2020 roku,
b) w sprawie przyjęcia przez Miasto Gniezno obowiązku zapewnienia opieki bezdomnym psom.
11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, trybu pobierania opłat, z zakresu zadań własnych gminy.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego z dnia 29 stycznia 2020 roku ( KN-I.4131.1.610.2019.8).
13. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego z dnia 29 stycznia 2020 roku ( KN-I.4131.1.618.2019.8).
14. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie.
15. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ul. Kłeckoskiej w Gnieźnie.
16. Przyjęcie Obwieszczenia  Rady Miasta Gniezna w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego i szkół dla których Miasto Gniezno jest organem rejestrującym.
17. Zapytania i wolne głosy.
18. Zakończenie obrad.

Michał Glejzer
Przewodniczący Rady Miasta Gniezna

Opublikowano: 17 lutego 2020 08:36

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 367

Gniezno – Pierwsza Stolica Polski

Realizacja: IDcom.pl

Zdjęcia: Jerzy Andrzejewski oraz Archiwum UM