XV Sesja Rady Miasta Gniezna

 (link otworzy duże zdjęcie)

Uprzejmie informuję, iż w związku ze złożeniem przez Prezydenta Miasta Gniezna w terminie przewidzianym w §25 ust. 5 Statutu Miasta Gniezna projektu uchwały w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych na pokrycie kosztów utrzymania obiektów sportowych i bieżące potrzeby związane z funkcjonowaniem na 2020 rok dla Gnieźnieńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji rozszerzam porządek obrad XV Sesji Rady Miasta Gniezna, wyznaczonej na 18 grudnia 2019 roku o 13.00 w Sali Sesyjnej Starego Ratusza w Gnieźnie przy ul. Bolesława Chrobrego 41 o podjęcie powyższej uchwały.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
2. Zatwierdzenie protokołu z XIV sesji RMG.
3. Interpelacje radnych.
4. Informacja Przewodniczącego RMG o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Gniezna z pracy w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał rady.
6. Podjęcie uchwał z zakresu gospodarki finansowej:
a) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gniezna na lata 2019-2035,
b) w sprawie zmiany budżetu Miasta Gniezna na rok 2019,
c) w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gniezna na lata 2020-2035,
d) w sprawie uchwały budżetowej Miasta Gniezna na rok 2020,
e) w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego oraz ustalenia ostatecznego terminu ich wydatkowania (dot. kwoty 3.198 zł),
f) w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego oraz ustalenia ostatecznego terminu ich wydatkowania (dot. kwoty 38.745 zł),
g) w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego oraz ustalenia ostatecznego terminu ich wydatkowania (dot. kwoty 556.526,01 zł),
h) w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego oraz ustalenia ostatecznego terminu ich wydatkowania (dot. kwoty 348.050,42 zł),
i) w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego oraz ustalenia ostatecznego terminu ich wydatkowania (dot. kwoty 22.000 zł).
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Gnieźnie i obciążenia nieruchomości służebnością drogową (droga konieczna).
8. Podjęcie uchwał z zakresu oświaty:
a) w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa na terenie Miasta Gniezna na rok szkolny 2019/2020 niezbędnej do wyliczenia zwrotu kosztów przewozu dzieci, uczniów i młodzieży niepełnosprawnych do placówek oświatowych w sytuacji gdy przewóz zapewniają rodzice/ opiekunowie prawni,
b) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia kryteriów przyjmowania dzieci do publicznych przedszkoli dla których organem prowadzącym jest Miasto Gniezno i ich wartości punktowej na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz określenia dokumentów niezbędnych dla potwierdzenia tych kryteriów.
c) w sprawie nadania statutu Żłobkowi Miejskiemu w Gnieźnie
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych na pokrycie kosztów utrzymania obiektów sportowych i bieżące potrzeby związane z funkcjonowaniem na 2020 rok dla Gnieźnieńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Statutowej Rady Miasta Gniezna.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Miasta Gniezna na 2020 rok.
12. Zapytania i wolne głosy.
13. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Miasta Gniezna
Michał Glejzer

Opublikowano: 10 grudnia 2019 08:32

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 392

Gniezno – Pierwsza Stolica Polski

Realizacja: IDcom.pl

Zdjęcia: Jerzy Andrzejewski oraz Archiwum UM