XIV Sesja Rady Miasta Gniezna

 (link otworzy duże zdjęcie)

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie XIV Sesji Rady Miasta Gniezna, które odbędzie się 27 listopada 2019 roku o 13.00 w Sali Sesyjnej Starego Ratusza w Gnieźnie przy ul. B. Chrobrego 41.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
2. Zatwierdzenie protokołu z XIII sesji RMG.
3. Interpelacje radnych.
4. Informacja Przewodniczącego RMG o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Gniezna z pracy w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał rady.
6. Podjęcie uchwał z zakresu gospodarki finansowej:
a) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gniezna na lata 2019-2035,
b) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Gniezna na rok 2019,
c) w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego oraz ustalenia ostatecznego terminu ich wydatkowania (dot. kwoty 8.610,00 zł brutto),
d) w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego oraz ustalenia ostatecznego terminu ich wydatkowania (dot. kwoty 65.926,68 zł brutto),
e) w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego oraz ustalenia ostatecznego terminu ich wydatkowania (dot. kwoty 22.000,00 zł brutto),
f) w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego oraz ustalenia ostatecznego terminu ich wydatkowania (dot. kwoty 67.643,85 zł brutto),
g) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
7. Podjęcie uchwał z zakresu gospodarki nieruchomościami:
a) w sprawie uchylenia Uchwały Nr LVIII/653/2018 Rady Miasta Gniezna z 29 sierpnia 2018 roku,
b) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zabudowanej nieruchomości położonej w Gnieźnie przy ul. Wrzesińskiej,
c) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Gnieźnie przy ul. Wrzesińskiej,
d) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu nr 2 o innym przeznaczeniu niż mieszkalny, położonego w Gnieźnie przy ul. Warszawskiej 33.
8. Podjęcie uchwał z zakresu zagospodarowania przestrzennego:
a) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ul. R. Traugutta w Gnieźnie,
b) w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie Al. Reymonta w Gnieźnie.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zaproszenia do osiedlenia się na terenie Miasta Gniezna rodziny repatriantów.
11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania stypendiów im. Sławomira Kuczkowskiego osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury oraz opieką nad zabytkami.
12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej przez p. Konrada Cezarego Łakomego.
13. Przyjęcie Obwieszczenia Rady Miasta Gniezna w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie powołania Miejskiej Rady Seniorów w Gnieźnie i nadania jej Statutu.
14. Zapytania i wolne głosy.
15. Zakończenie obrad.

Michał Glejzer
Przewodniczący Rady Miasta Gniezna

Opublikowano: 19 listopada 2019 10:43

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 427

Gniezno – Pierwsza Stolica Polski

Realizacja: IDcom.pl

Zdjęcia: Jerzy Andrzejewski oraz Archiwum UM