XIII Sesja Rady Miasta Gniezna

 (link otworzy duże zdjęcie)

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie XIII Sesji Rady Miasta Gniezna, które odbędzie się 30 października 2019 roku o 13.00 w Sali Sesyjnej Starego Ratusza w Gnieźnie przy ul. B. Chrobrego 41.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
2. Zatwierdzenie protokołu z XII sesji RMG.
3. Interpelacje radnych.
4. Informacja Przewodniczącego RMG o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Gniezna z pracy w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał rady.
6. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Panu Marianowi Fludrowi godności „Honorowego Obywatelstwa Miasta Gniezna Pierwszej Stolicy Polski – Miasta Św. Wojciecha”.
7. Podjęcie uchwał z zakresu gospodarki finansowej:
a) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gniezna na lata 2019 -2035,
b) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Gniezna na rok 2019,
c) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
8. Podjęcie uchwał z zakresu gospodarki nieruchomościami:
a) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zabudowanej nieruchomości położonej w Gnieźnie przy ul. Łąkowej,
b) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zabudowanej nieruchomości położonej w Gnieźnie przy ul. Gajowej,
c) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zabudowanej nieruchomości położonej w Gnieźnie przy ul. św. Wawrzyńca,
d) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zabudowanej nieruchomości położonej w Gnieźnie przy ul. Warszawskiej.
9. Podjęcie uchwał z zakresu zarządzania drogami:
a) w sprawie ustalenia stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych,
b) w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu (dot. ul. Morwowej),
c) w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu (dot. ul. Truskawkowej),
d) w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu (dot. ul. Żurawinowej),
e) w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu (dot. ul. Agnieszki Osieckiej),
f) w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu (dot. ul. Henryka Wieniawskiego).
10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulic Pod Trzema Mostami w Gnieźnie.
11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania w Gnieźnie.
12. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum Nr 2 im. Powstańców Wielkopolskich 1918/19 w Gnieźnie.
13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Miasta Gniezna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr II/29/2018 Rady Miasta Gniezna z 29 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gnieźnie na 2019 r.
15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązania Problemów Alkoholowych w Gnieźnie na 2020 r.
16. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XLVII/577/2014 Rady Miasta Gniezna z dnia 24 września 2014 r. w sprawie przyjęcia „Programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV na lata 2014 – 2019”.
17. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych miasta Gniezna za rok szkolny 2018/2019.
18. Analiza oświadczeń majątkowych.
19. Zapytania i wolne głosy.
20. Zakończenie obrad.

Z poważaniem
Michał Glejzer
Przewodniczący Rady Miasta Gniezna

Opublikowano: 21 października 2019 08:00

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 343

Gniezno – Pierwsza Stolica Polski

Realizacja: IDcom.pl

Zdjęcia: Jerzy Andrzejewski oraz Archiwum UM