Obowiązkowa deratyzacja

 (link otworzy duże zdjęcie)

Urząd Miejski w Gnieźnie przypomina o obowiązkowej, corocznej deratyzacji. Obowiązek ten spoczywa na właścicielach nieruchomości, użytkownikach wieczystych, jednostkach organizacyjnych i osobach posiadających nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu i innych podmiotach władających nieruchomościami na terenie miasta Gniezna.
Deratyzacji należy poddać pomieszczenia zsypowe i piwniczne oraz miejsca najbardziej narażone bytowaniem gryzoni w budynkach, budowlach i infrastrukturze technicznej na terenie Miasta Gniezna, dotyczy to:
a. zakładów pracy (produkcyjnych, usługowych, użyteczności publicznej, instytucji itp.);
b. budynków mieszkalnych wielorodzinnych, biurowych, gospodarczych, produkcyjnych;
c. pomieszczeń i hal produkcyjno – usługowych, socjalnych, sklepów, hurtowni, magazynów, piwnic, kotłowni, składów, wiat, boksów z pojemnikami na odpady;
d. urządzeń i sieci kanalizacji sanitarnej miejskiej, prywatnych przyłączy kanalizacyjnych itp.
Deratyzacja polegać powinna na wyłożeniu preparatów/trutek ogólnodostępnych zatwierdzonych przez Ministerstwo Zdrowia lub posiadających atest Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie do zwalczania gryzoni w miejscach ich występowania i gromadzenia się.
Trutkę należy wyłożyć w ilości i według zasad właściwych dla danego preparatu. Miejsca wyłożenia preparatów należy odpowiednio oznakować i zabezpieczyć przed dostępem osób trzecich. W okresie trwania deratyzacji zaleca się kontrolowanie i uzupełnianie wyłożonej trutki.
Osoby bezpośrednio przeprowadzające deratyzację winny podjąć czynności zabezpieczające przed nieszczęśliwymi wypadkami zatruć mieszkańców i zwierząt domowych a w szczególności pouczyć dzieci o niebezpieczeństwie zatrucia.
Gryzonie i inne padłe zwierzęta w czasie deratyzacji lub znalezione po jej zakończeniu powinny zostać w ciągu 12 godzin usunięte przez osoby przeprowadzające deratyzację. Konieczne jest również usunięcie resztek preparatów po zakończonym okresie deratyzacji.
W przypadki niewykonania obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa nakładane będą przez Straż Miejską w Gnieźnie mandaty karne, zgodnie z art. 117 Kodeksu wykroczeń.

Opublikowano: 25 października 2019 07:46

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 394

Gniezno – Pierwsza Stolica Polski

Realizacja: IDcom.pl

Zdjęcia: Jerzy Andrzejewski oraz Archiwum UM