Zaproszenie na XII sesje Rady Miasta Gniezna

 (link otworzy duże zdjęcie)

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie XII Sesji Rady Miasta Gniezna, które odbędzie się w dniu 25 września 2019 r. o godz. 13.00 w Sali Sesyjnej Starego Ratusza w Gnieźnie przy ul. B. Chrobrego 41.
Proponowany porządek obrad.

1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
2. Zatwierdzenie protokołu z XI sesji RMG.
3. Interpelacje radnych.
4. Informacja Przewodniczącego RMG o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Gniezna z pracy w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał rady.
6. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Gniezna za I półrocze 2019 r., kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz o przebiegu wykonania planu finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej Miasta Gniezna.
7. Podjęcie uchwał z zakresu gospodarki finansowej:
a) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gniezna na lata 2019 -2035,
b) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Gniezna na rok 2019.
8. Podjęcie uchwał z zakresu gospodarki nieruchomościami:
a) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie ugody z Parafią Ewangelicko – Augsburską w Poznaniu w postępowaniu regulacyjnym prowadzonym przez Komisję Regulacyjną w Warszawie,
b) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Gnieźnie przy ul. Surowieckiego (dot. działki nr 26/4 arkusz 74),
c) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Gnieźnie przy ul. Surowieckiego  (dot. działki nr 26/5 arkusz 74),
d) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej  w Gnieźnie (dot. działki nr 4/1 arkusz 135 w przebiegu drogi ul. Ugory),
e) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej  w Gnieźnie (dot. działki nr 7/2 arkusz 139 w przebiegu drogi ul. Skrajnej oraz działki nr 7/3 arkusz 139 w przebiegu drogi ul. Ludwiczaka),
9. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu. 
10. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ul. B. Chrobrego i ul. Sobieskiego w Gnieźnie.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu.
12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu targowisk miejskich w Gnieźnie.
13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Miasta Gniezna.
14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom przedszkoli i szkół podstawowych miasta Gniezna dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagradzania.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie miasta Gniezna.
16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Statutu Miasta Gniezna.
17. Podjęcie uchwały w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.
18. Podjęcie uchwał w zakresie wyboru ławników:
a) w sprawie pozostawienia zgłoszenia kandydata na ławnika bez dalszego biegu,
b) w sprawie pozostawienia zgłoszenia kandydata na ławnika bez dalszego biegu,
c) w sprawie pozostawienia zgłoszenia kandydata na ławnika bez dalszego biegu,
d) w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych,
e) w sprawie wyboru ławników na kadencję 2020 – 2023.
19. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XI/139/2019 Rady Miasta Gniezna z dnia 31 lipca 2019 r.
20. Zapytania i wolne głosy.
21. Zakończenie obrad.

 

Z poważaniem,
Michał Glejzer
Przewodniczący Rady Miasta Gniezna

Opublikowano: 13 września 2019 10:11

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 354

Gniezno – Pierwsza Stolica Polski

Realizacja: IDcom.pl

Zdjęcia: Jerzy Andrzejewski oraz Archiwum UM