Zaproszenie do współpracy dla stomatologów

 (link otworzy duże zdjęcie)

Prezydent Miasta Gniezna zaprasza lekarzy dentystów/stomatologów do współpracy przy zwiększaniu dostępności opieki stomatologicznej dla dzieci i młodzieży.

Współpraca obejmować ma realizację postanowień art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 r., o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz. U. z 2019 r., poz. 1078).

Ustawa zakłada zwiększenie dostępności dzieci i młodzieży do świadczeń stomatologicznych udzielanych w gabinetach dentystycznych oraz objęcie jak najliczniejszej grupy dzieci i młodzieży efektywną opieką stomatologiczną oraz działaniami edukacyjnymi w zakresie zdrowia jamy ustnej.

Realizatorem programu może zostać lekarz dentysta spełniający wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r., o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1373), w części dotyczącej warunków realizacji świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży z wyłączeniem świadczeń ortodoncji, z którym Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej albo który jest zatrudniony lub wykonuje zawód u świadczeniodawcy, z którym NFZ zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

 Lekarz dentysta sprawujący opiekę stomatologiczną nad uczniami będzie wykonywał:

  • świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia,
  • profilaktyczne świadczenia stomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 19. roku życia,

określone w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.

Świadczenie będzie obejmowało dzieci i młodzież ze Szkół Podstawowych nr 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 dla których organem prowadzącym jest Miasto Gniezno. Liczba placówek objętych świadczeniem zostanie ustalona w ramach zwartego porozumienia między organem a lekarzem.

Realizacja zadania będzie odbywało się w gabinecie stomatologicznym podmiotu, który zawrze porozumienie z Miastem na świadczenie usług ogólnostomatologicznych.

Opieka zdrowotna nad uczniami jest finansowana ze środków ujętych w planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia. Kwota zobowiązania Funduszu wobec świadczeniodawcy w zakresie leczenia uczniów jest zmienna i dostosowana do potrzeb zdrowotnych ucznia.

Wykaz świadczeń ogólnostomatologicznych zawarty jest w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego (Dz.U. z 2019 r., poz. 1199).

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Edukacji Urzędu Miejskiego w Gnieźnie, nr tel. 61 426 04 61. Wstępne deklaracje współpracy należy składać w Urzędzie Miejskim, do 30 sierpnia 2019 r.

Opublikowano: 14 sierpnia 2019 12:29

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 502

Gniezno – Pierwsza Stolica Polski

Realizacja: IDcom.pl

Zdjęcia: Jerzy Andrzejewski oraz Archiwum UM