Zaproszenie na IX sesję Rady Miasta Gniezna

 (link otworzy duże zdjęcie)

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie IX Sesji Rady Miasta Gniezna, które odbędzie się w dniu 29 maja 2019 r., po sesji absolutoryjnej w „sali sesyjnej” Starego Ratusza w Gnieźnie przy ul. B. Chrobrego 41.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
2. Zatwierdzenie protokołu z VII sesji RMG.
3. Podjęcie uchwał z zakresu gospodarki finansowej:
a) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gniezna na lata 2019 -2035,
b) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Gniezna na rok 2019.
4. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia uprawnień Prezydentowi Miasta Gniezna do stanowienia o wysokości cen i opłat albo o sposobie ustalania cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Gminy Miasta Gniezna.
5. Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany Uchwały Nr L/531/2018 Rady Miasta Gniezna z dnia 21 lutego 2018r. w sprawie udzielenia planowanej pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu.
6. Podjęcie uchwał z zakresu gospodarki nieruchomościami:
a) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Gnieźnie przy ul. Cienistej, ( dot. działki nr 1/71 arkusz 55 ),
b) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Gnieźnie przy ul. Cienistej, ( dot. działki nr 1/137 arkusz 55 ),
c) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej przy ul. Topolowej w Gnieźnie,
d) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości zabudowanej położonej w Gnieźnie przy ul. Władysława Sikorskiego,
e) w sprawie uchylenia Uchwały Nr XLV/484/2017 Rady Miasta Gniezna z dnia 29 listopada 2017 roku,
f) w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów kolejowych część a w Gnieźnie.
8. Podjęcie uchwał z zakresu oświaty:
a) o zmianie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów miasta Gniezna dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy niektórych innych składników wynagrodzenia,
b) w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Miasto Gniezno w czasie przekraczającym wymiar zajęć zapewniających bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę oraz określenia warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat.
9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.
10. Stanowisko Rady miasta Gniezna z dnia 29 maja 2019 r., w sprawie ponownej skargi Pani Janiny Ch., na działalność Prezydenta Miasta Gniezna.
11. Przyjęcie Obwieszczenia Rady Miasta Gniezna w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie: określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych oraz wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ustalonej ceny.
12. Przyjęcie przez Radę Miasta Gniezna deklaracji „ Gniezno miastem wolnym od ideologii LGBT”.
13. Zapytania i wolne głosy.
14. Zakończenie obrad.

Z poważaniem,
Michał Glejzer
Przewodniczący Rady Miasta Gniezna

Opublikowano: 20 maja 2019 10:01

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 378

Gniezno – Pierwsza Stolica Polski

Realizacja: IDcom.pl

Zdjęcia: Jerzy Andrzejewski oraz Archiwum UM