VII Sesja Rady Miasta Gniezna

 (link otworzy duże zdjęcie)

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie VII Sesji Rady Miasta Gniezna, które odbędzie się w dniu 24 kwietnia 2019 r. o godz. 13.00 w „sali sesyjnej” Starego Ratusza w Gnieźnie przy ul. B. Chrobrego 41. Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
2. Zatwierdzenie protokołu z VI sesji RMG.
3. Interpelacje radnych.
4. Informacja Przewodniczącego RMG o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Gniezna z pracy w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał rady.
6. Podjęcie uchwał z zakresu gospodarki finansowej:
a) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gniezna na lata 2019 -2035,
b) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Gniezna na rok 2019.
7. Podjęcie uchwał z zakresu gospodarki nieruchomościami:
a) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Gnieźnie przy ul. Roosevelta,
b) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Gnieźnie przy ul. Liliowej,
c) w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres 10 lat części nieruchomości położonej w Gnieźnie przy ul. ks. Prym. Macieja Łubieńskiego,
d) w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres 25 lat części nieruchomości zabudowanej położonej w Gnieźnie przy Placu Piłsudskiego,
e) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Gnieźnie,
f) w sprawie uchylenia uchwały Nr LVII/621/2018 Rady Miasta Gniezna
z dnia 27 czerwca 2018 roku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulicy POLNEJ w Gnieźnie.
9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Miasta Gniezna oraz sezonu kąpielowego w 2019 roku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Gniezno oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Osiedla Nr V Kawiary – Osiniec w Gnieźnie.
12. Przyjęcie Obwieszczenia Rady Miasta Gniezna w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
13. Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy Miasta Gniezna
z organizacjami pozarządowymi za 2018 rok.
14. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2018 rok.
15. Zapytania i wolne głosy.
16. Zakończenie obrad.


Michał Glejzer
Przewodniczący Rady Miasta Gniezna

Opublikowano: 18 kwietnia 2019 08:42

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 497

Gniezno – Pierwsza Stolica Polski

Realizacja: IDcom.pl

Zdjęcia: Jerzy Andrzejewski oraz Archiwum UM