VI Sesja Rady Miasta Gniezna

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie VI Sesji Rady Miasta Gniezna, które odbędzie się w dniu 27 marca 2019 r. o godz. 13.00 w „Sali Sesyjnej” Starego Ratusza w Gnieźnie przy ul. B. Chrobrego 41. Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
2. Zatwierdzenie protokołu z V sesji RMG.
3. Interpelacje radnych.
4. Informacja Przewodniczącego RMG o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Gniezna z pracy w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał rady.
6. Podjęcie uchwał z zakresu gospodarki finansowej:
a) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gniezna na lata 2019 -2035,
b) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Gniezna na rok 2019.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia  do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulic LILIOWEJ i CZARNIECKIEGO w Gnieźnie.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wspólnych działań z Gminą i Miastem Witkowo dot. realizacji wspólnego projektu pn.: „Rozbudowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności na terenie Miasta Gniezna oraz Gminy i Miasta Witkowo wraz z zabezpieczeniem łączności dla celów zarządzania kryzysowego”, na rzecz ubiegania się o dofinansowanie z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w ramach  Osi Priorytetowej 4.Środowisko, Działanie 4.1.4. Zapobieganie, likwidacja skutków klęsk żywiołowych i awarii w środowisku, Poddziałanie 4.1.4. Wsparcie systemów oceny ryzyka wystąpienia powodzi i zarządzania tym ryzykiem, wczesnego ostrzegania i prognozowania zagrożeń.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia na terenie Miasta Gniezna Gnieźnieńskiego Programu dla Rodzin Wielodzietnych „ Rodzina 3+”.
10. Przyjęcie Obwieszczenia Rady Miasta Gniezna w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.
11. Sprawozdanie z realizacji Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Mieście Gnieźnie na lata 2017 – 2020 za 2018 rok.
12. Sprawozdanie  z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Gnieźnie za 2018 rok.
13. Zapytania i wolne głosy.
14. Zakończenie obrad.


Michał Glejzer
Przewodniczący Rady Miasta

Opublikowano: 19 marca 2019 09:54

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 364

Gniezno – Pierwsza Stolica Polski

Realizacja: IDcom-jst.pl

Zdjęcia: Jerzy Andrzejewski oraz Archiwum UM