IV Sesja Rady Miasta Gniezna

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie IV Sesji Rady Miasta Gniezna, które odbędzie się 30 stycznia 2019 roku o 13.00 w „sali sesyjnej” Starego Ratusza w Gnieźnie przy ul. B. Chrobrego 41. Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
2. Zatwierdzenie protokołu z II i III sesji RMG.
3. Interpelacje radnych.
4. Informacja Przewodniczącego RMG o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Gniezna z pracy w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał Rady.
6. Podjęcie uchwał z zakresu gospodarki finansowej:
a) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gniezna na lata 2019- 2035,
b) w sprawie zmiany budżetu miasta Gniezna na 2019 rok,
7. Podjęcie uchwał z zakresu gospodarki nieruchomościami:
a) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Gnieźnie przy ulicy Budowlanych,
b) w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie prawa użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości, położonej w Szprotawie przy ulicy Sobieskiego 51 na rzecz Gminy Szprotawa.
8. Podjęcie uchwał z zakresu planowania przestrzennego:
a) w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulic BISKUPA MICHAŁA KOZALA I ELIZY ORZESZKOWEJ w Gnieźnie,
b) w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ul. Parkowej w Gnieźnie,
c) w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ul. Spokojnej w Gnieźnie.
9. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego i szkół dla których Miasto Gniezno jest organem rejestrującym.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia w 2019 roku dotacji ze środków budżetowych Miasta Gniezna na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.
11. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia „ Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2018 -2021”.
12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych i zasad wypłacania diet.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zlecenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Gniezna zbadania skargi na działalność Prezydenta Miasta Gniezna oraz przedłużenia terminu jej rozpatrzenia.
14. Przyjęcie obwieszczenia Rady Miasta Gniezna w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Gniezna.
15. Przyjęcie Obwieszczenia Rady Miasta Gniezna w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości.
16. Zapytania i wolne głosy.
17. Zakończenie obrad.

Michał Glejzer
Przewodniczący Rady Miasta

Opublikowano: 21 stycznia 2019 09:46

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 474

Gniezno – Pierwsza Stolica Polski

Realizacja: IDcom-jst.pl

Zdjęcia: Jerzy Andrzejewski oraz Archiwum UM