III Sesja Rady Miasta Gniezna

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie III Sesji Rady Miasta Gniezna, które odbędzie się 19 grudnia 2018 roku o 14.00 w „sali sesyjnej” Starego Ratusza w Gnieźnie przy ul. B. Chrobrego 41. Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
2. Zatwierdzenie protokołu z I sesji RMG.
3. Interpelacje radnych.
4. Informacja Przewodniczącego RMG o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Gniezna z pracy w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał Rady.
6. Podjęcie uchwał z zakresu gospodarki finansowej:
a)  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gniezna na lata 2018- 2035,
b) w sprawie zmiany budżetu miasta Gniezna na 2018 rok,
c) w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gniezna na lata 2019 – 2035,
d) w sprawie uchwały budżetowej Miasta Gniezna na rok 2019,
e) w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego oraz ustalenia ostatecznego terminu ich wydatkowania (dot. projektu Rozwój i integracja systemów informatycznych),
f) w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego oraz ustalenia ostatecznego terminu ich wydatkowania (dot. budowy dróg wewnętrznych na osiedlu Grunwaldzkim”),
g) w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego oraz ustalenia ostatecznego terminu ich wydatkowania (dot. „modernizacji dróg gminnych zgodnie z WPG”),
h)  w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego oraz ustalenia ostatecznego terminu ich wydatkowania (dot. „dokumentacji dla zadań poza WPG”),
i) w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego oraz ustalenia ostatecznego terminu ich wydatkowania (dot. „II etapu budowy budynków mieszkalnych przy ul. P. Cymsa zgodnie z WPF”),
j) w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego oraz ustalenia ostatecznego terminu ich wydatkowania (dot. ul. Budowlanych/ul. Staszica),
k) w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego oraz ustalenia ostatecznego terminu ich wydatkowania (dot. „renowacji Starego Ratusza”.
7. Podjęcie uchwał z zakresu pomocy społecznej:
a) w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,
b) w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,
c) w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany imienia Szkoły Podstawowej Nr 7 w Gnieźnie.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyznawania stypendiów studentom publicznych uczelni wyższych działających na terenie Miasta Gniezna oraz zasad ich przyznawania.
10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji Rady Miasta Gniezna do spraw rozpatrywania wniosków o udzielenie dotacji ze środków budżetowych Miasta Gniezna na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Miasta Gniezna na 2019 rok.
12. Informacja z realizacji zadań oświatowych miasta Gniezna w roku szkolnym 2017/2018.
13. Zapytania i wolne głosy.
14. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Miasta Gniezna
Michał Glejzer

Opublikowano: 12 grudnia 2018 12:49

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 390

Gniezno – Pierwsza Stolica Polski

Realizacja: IDcom-jst.pl

Zdjęcia: Jerzy Andrzejewski oraz Archiwum UM