Budżet 2019 – stabilna kontynuacja

Budżet 2019 – stabilna kontynuacja (link otworzy duże zdjęcie)

Każdego roku Rada Miasta Gniezna w grudniu uchwala miejski budżet na rok przyszły. W nowej uchwale budżetowej, zaproponowanej radnym przez Prezydenta Gniezna, wydatki budżetowe wynoszą 320 mln zł, a dochody 304 mln zł.

Ogółem miejskie wydatki w przyszłym roku wyniosą 320 mln zł, z czego bieżące to prawie 266 mln zł, a inwestycyjne to 54 mln 729 tys. zł. Znaczna część tej kwoty, bo aż 44 mln zł, zostanie przeznaczona na kontynuację zadań rozpoczętych w latach 2017 i 2018. Priorytetem będzie ukończenie inwestycji polegającej na przebudowie układu drogowego ul. Pod Trzema Mostami, w tym najpoważniejszą jej część, czyli poszerzenie przejazdu pod wiaduktem (na ten cel jednak Miasto pozyskało w sumie 23 mln zł zewnętrznego dofinansowania), co będzie kosztować miejski budżet 30 mln zł. Zakończy się także budowa bloków przy ul. Cymsa (2 mln 100 tys. zł), Stary Ratusz (300 tys. zł),  oraz parking przy ul. Sportowej (700 tys. zł). W 2019 r. kolejna część ul. Laubitza zostanie wyremontowana (1 mln 900 tys. zł). Miasto będzie także kontynuować budowę sieci kanalizacji deszczowej przy ul. Roosevelta za 4 mln zł., (na odcinku od  ul. Trzemeszeńskiej do granic miasta wybudowana zostanie kanalizacja deszczowa a także szersza droga z nową nawierzchnią i chodnikiem; spółka PWiK sfinansuje budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej; będzie to już ostatni 4. etap budowy kanalizacji w tym rejonie miasta). Zostaną zrealizowane także kolejne etapy prac np. placu zabaw na Ustroniu (549 tys. zł), oraz strefy zabaw i wypoczynku na os. Kazimierza Wielkiego (100  tys. zł).

Nie zabraknie oczywiście nowych inwestycji, w sumie za nieco ponad 9 mln zł. Przy ul Kawiary powstanie nowy Punkt Zbiórki Odpadów Komunalnych za 1 mln 550 tys. zł. Wybudowane będą nowe parkingi: pod wiaduktem Solidarności, przy blokach na ul. Staszica i Budowlanych. Kontynuowana będzie też budowa parkingu przy ul. Biskupińskiej. Budowane będą także ulice zgodnie z Wieloletnim Programem Gospodarczym: Krańcowa, Klonowa, chodnik na ul. Głębokiej, ul. Żabiej i Świętokrzyskiej a także na ul. Liliowej.

Wydatki na inwestycje oświatowe wyniosą 1 mln 600 tys. zł, w szkołach podstawowych za 850 tys. wykonane zostaną remonty (wymiana okien w SP 1, remont dojścia do SP 7,  modernizacja dziedzińca w SP 8). W przedszkolach natomiast za kwotę 750 tys. zł wyremontowane zostaną kuchnie (przedszkola nr 5, 6 i 1).

W miejskim budżecie na 2019 r. zaplanowano też środki na rewitalizację terenów zielonych: 520 tys. zł na realizację projektu z budżetu obywatelskiego „Wenecja – powrót do życia”, 100 tys. zł na rewitalizację stawu w Parku Miejskim, 330 tys. zł na II etap rewitalizacji oczka wodnego przy ul. Czeremchowej.

W ramach troski o bezpieczeństwo mieszkańców Gniezna wykonana zostanie modernizacja systemu monitoringu miejskiego (80 tys. zł), kontynuowany będzie program doświetlania przejść dla pieszych (35 tys. zł) a do komend policji i straży pożarnej wpłyną środki z miejskiej kasy na wydatki inwestycyjne (odpowiednio 40 tys. zł i 50 tys. zł). 

Na dochody miejskiego budżetu, które wyniosą w sumie 304 mln zł składają się dochody bieżące (273 mln zł): podatki, opłaty, dotacje, dochody z majątku, subwencje, wpływy z usług, pozostałe dochody, udziały w PIT i CIT oraz dochody z tytułu projektów; oraz dochody majątkowe (30 mln 941 tys. zł): sprzedaż majątku, dotacje oraz pozostałe środki (np. umowa z PKP czy McDonalds). Miasto Gniezno utrzyma w 2019 r. wysokość stawek podatku od nieruchomości i od środków trwałych.

Zgodnie z wieloletnią prognozą finansową Miasto Gniezno będzie utrzymywać poziom dochodów i wydatków, który na końcu roku będzie generować nadwyżkę budżetową w całości przeznaczoną na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek. Efektem tego będzie co roku zmniejszanie długu Miasta Gniezna. Prognozy zadłużenia Miasta kształtują się następująco: koniec 2019 r. – 36 %, koniec 2020 r. – 32 % i koniec 2022 - 23 % (przy dopuszczonych przepisami prawa 60 %). Miasto Gniezno nie planuje w kolejnych latach zaciągać kredytów i pożyczek oraz utrzymać inwestycje, pokrywane ze środków własnych na poziomie od 21 mln zł (w 2020 r.) do 35 mln. zł (w 2021 r.).

Opublikowano: 04 grudnia 2018 11:00

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Wyświetleń: 2153

Gniezno – Pierwsza Stolica Polski

Realizacja: IDcom-jst.pl

Zdjęcia: Jerzy Andrzejewski oraz Archiwum UM