II Sesja Rady Miasta Gniezna

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie II Sesji Rady Miasta Gniezna, które odbędzie się 29 listopada 2018 roku o 13.30 w „sali sesyjnej” Starego Ratusza w Gnieźnie przy ul. B. Chrobrego 41. Sesja zwołana jest na wniosek Prezydenta Miasta Gniezna – w trybie art. 20 ust 3 ustawy o samorządzie gminnym. Proponowany porządek obrad.

1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gniezna na lata 2018- 2035.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta Gniezna na 2018 rok.
4. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.
6. Podjęcie uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i innych opłat stanowiących dochód budżetu Miasta Gniezna instrumentem płatniczym.
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych na pokrycie kosztów utrzymania obiektów sportowych i bieżące potrzeby związane z funkcjonowaniem na 2019  rok dla  Gnieźnieńskiego  Ośrodka  Sportu i  Rekreacji.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Gnieźnie przy ul. Promykowej.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości  położonych w Gnieźnie przy ul. Wodnej 18.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych na rzecz użytkownika wieczystego.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę w trybie bezprzetargowym na okres 25 lat nieruchomości zabudowanych położonych w Gnieźnie przy ul. Żwirki i Wigury.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ul. ARMII KRAJOWEJ i ul. WIOSENNEJ w Gnieźnie.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie Al. REYMONTA w Gnieźnie.
14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gnieźnie na 2019 r.
15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Miasta Gniezna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019.
16. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie powołania Miejskiej Rady Seniorów w Gnieźnie i nadania jej Statutu.
17. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Miasta Gniezna
Michał Glejzer

Opublikowano: 23 listopada 2018 12:48

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 699

Gniezno – Pierwsza Stolica Polski

Realizacja: IDcom-jst.pl

Zdjęcia: Jerzy Andrzejewski oraz Archiwum UM