Wycinka drzew i krzewów a ochrona zabytków

Plan Miasta Gniezna z zaznaczoną strefą ochrony konserwatorskiej (link otworzy duże zdjęcie)

18 stycznia weszła w życie ustawa z dnia 24 listopada 2017 roku o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 3 stycznia 2018r. poz. 10) Celem tej regulacji jest uspójnienie przepisów obydwu ustaw i ujednolicenie kwestii usuwania drzew i krzewów z terenu nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków, ponoszenia opłat z tego tytułu oraz sankcji za działania niezgodne z prawem.

Wraz z wejściem w życie powyższej nowelizacji wojewódzcy konserwatorzy zabytków ponownie będą wydawać zezwolenia na usunięcia drzew i krzewów z terenu nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków na podstawie art. 83a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (dalej u.o.p.) w sposób określony w rozdziale 4 tej ustawy.

Stosownie do przepisu art. 83f ust. 3a, nie jest wymagane zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej. W tych wypadkach, zgodnie z art. 83f. ust. 4 u.o.p., właściciel nieruchomości jest obowiązany dokonać zgłoszenia do właściwego organu (tj. wojewódzkiego konserwatora zabytków – w przypadku nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków), zamiaru usunięcia drzewa w tym drzewa owocowe, jeżeli obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 5 cm przekracza:
- 80 cm - w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
- 65 cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
- 50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Po dokonaniu oględzin drzewa wojewódzki konserwator zabytków (na nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków), w terminie 14 dni od dnia oględzin może, w drodze decyzji administracyjnej, wnieść sprzeciw. Pozostałe podmioty – osoby prawne, związki wyznaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, ogrody działkowe – są obowiązane uzyskać zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów, z uwzględnieniem katalogu wyłączeń do tego obowiązku na usunięcie zawartego w art. 83f ust. 1 u.o.p.

Wnioski i zgłoszenie do Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dostępne pod tym linkiem.

Opublikowano: 26 stycznia 2018 10:22

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 1371

Gniezno – Pierwsza Stolica Polski

Realizacja: IDcom.pl

Zdjęcia: Jerzy Andrzejewski oraz Archiwum UM