Kolejnych kilkadziesiąt wniosków o dofinansowanie zmiany ogrzewania na bardziej ekologiczne wpłynęło do Urzędu Miejskeigo w ramach drugiej edycji programu „Lepsza jakość powietrza w Gnieźnie”. 

22 maja 2020 r. komisja opiniująca wnioski o udzielenie dotacji celowych na dofinansowanie zmiany źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych i budynkach mieszkalnych jednorodzinnych w ramach realizacji programu pn. „Lepsza jakość powietrza w Gnieźnie”, powołana zarządzeniem Prezydenta Miasta Gniezna nr WAK.K.0050.321.2020 z 14 kwietnia 2020 r. podpisała protokół, zgodnie z którym:

W wyznaczonym terminie wpłynęło 47 wniosków. Kolejnych 7 – już po terminie.

Komisji przedstawiono 51 wniosków o udzielenie dotacji celowej ze środków Miasta Gniezna na likwidację źródeł niskiej emisji na terenie miasta przez zmianę systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym i zastąpieniu go poprzez podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej, ogrzewanie gazowe bądź ogrzewanie elektryczne w ramach programu „Lepsza jakość powietrza w Gnieźnie”. Wnioski zestawione w układzie rankingowym zostały zweryfikowane pod względem formalnym i merytorycznym i spełniały wymogi regulaminu.

3 wnioski nie zostały uwzględnione:
Wniosek WOŚ.605.24.2020 został wycofany przez Wnioskodawcę.
Wniosek WOŚ.605.37.2020 – Wnioskodawca złożył pisemną rezygnację z realizacji zaplanowanego zadania.
Wniosek WOŚ.605.45.2020 nie spełnił wymogów formalnych określonych regulaminem.

Biorąc pod uwagę środki finansowe przeznaczone na dofinansowanie w 2020 r. komisja pozytywnie zaopiniowała do zawarcia umowy 51 wniosków, zgodnie z załączoną listą rankingową na łączną kwotę dofinansowania 234 853,50 zł.

Planowane do likwidacji 108 źródeł ciepła w 67 lokalach i budynkach jednorodzinnych.

  Lista rankingowa 2020
  Lista rankingowa 2020 – wnioski złożone po terminie

---

Uwaga! Nowy nabór wniosków od 2 stycznia do 6 marca 2020 roku!

---

Aż 52 wnioski wpłynęły na dofinansowanie zmiany źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych i budynkach mieszkalnych jednorodzinnych w ramach programu „Lepsza jakość powietrza w Gnieźnie". Specjalnie powołana komisja zweryfikowała je pod względem formalnym i merytorycznym.

Biorąc pod uwagę środki przeznaczone na realizację programu w 2019 roku oraz wymogi regulaminu, komisja pozytywnie zaopiniowała do zawarcia umowy 49 wniosków, zgodnie z załączoną listą rankingową (do pobrania poniżej) na łączną kwotę dofinansowania 242.817,21 zł.

Po terminie wpłynęły 4 wnioski, które zostaną rozpatrzone w lipcu, po zakończeniu podpisywania umów i zweryfikowaniu wolnej kwoty środków zarezerwowanych w budżecie miasta Gniezna.

Realizacja programu pozwoli na zlikwidowanie 127 stałych źródeł ciepła na paliwo stałe (tzn. kopciuchów) w 71 lokalach i budynkach mieszkalnych jednorodzinnych.

  Lista rankingowa 2019

  Lista rankingowa 2019 - wnioski po terminie

  Uchwała wraz z wzorem wniosku

Gniezno – Pierwsza Stolica Polski

Realizacja: IDcom.pl

Zdjęcia: Jerzy Andrzejewski oraz Archiwum UM