Od 1 stycznia 2018 roku na terenie Miasta Gniezna Obowiązują nowe zasady, dotyczące selektywnej zbiórki odpadów. Informujemy, że pracownicy Spółki Urbis dostarczają dla zabudowy jednorodzinnej osobom, które zadeklarowały selektywną zbiórkę odpadów, pojemniki koloru brązowego na odpady BIO oraz worki koloru niebieskiego na Papier. Szczegółowe informacje o nowych zasadach segregacji przedstawia ulotka.

Zasady segregowania - zabudowa jednorodzinna Zasady segregowania - zabudowa wielorodzinna

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składana przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Miasta Gniezna

Załącznik do deklaracji

Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie z Uchwałą Nr XXIII/250/2016 Rady Miasta Gniezna z 22 czerwca 2016 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty na terenie Miasta Gniezna od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, wynosi:
- 11,00 zł/osobę/miesiąc – w przypadku, gdy odpady zbierane i odbierane są w sposób selektywny,
- 16,00 zł/osobę/miesiąc – w przypadku, gdy odpady zbierane i odbierane są w sposób nieselektywny.

Od 1 sierpnia 2016 roku ustalono się częściowe zwolnienie w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 2,00 zł od stawki opłaty określonej w § 2 ust. 1 niniejszej uchwały dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne, o których mowa w ustawie z 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. poz. 1863 oraz 23015 poz. 1359). Częściowe zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przysługuje właścicielom nieruchomości spełniającym następujące kryteria:
- są członkami rodziny wielodzietnej i zamieszkują na nieruchomości wraz z rodziną wielodzietną,
- złożyli deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub zostali ujęci w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi złożonej przez właściciela danej nieruchomości,
- posiadają Kartę Dużej Rodziny,
- zobowiązali się do selektywnej zbiórki odpadów,
- nie zalegają z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

1 maja 2019 roku, zgodnie z Uchwałą nr V/75/2019 Rady Miasta Gniezna z 27 lutego 2019 roku o zmianie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty na terenie Miasta Gniezna od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Zmianie ulegają stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wynosić będą:
- 14,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość, w przypadku gdy odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny,
- 20,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

Opłaty dla osób, które posiadają Kartę Dużej Rodziny i zadeklarowały selektywny sposób segregowania odpadów, nie uległy zmianie.

Opłaty należy uiszczać do 15 każdego miesiąca na indywidulany rachunek bankowy.

Gniezno – Pierwsza Stolica Polski

Realizacja: IDcom-jst.pl

Zdjęcia: Jerzy Andrzejewski oraz Archiwum UM