Projekt współfinansowany przez Unię Europejską był w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Człowiek najlepsza inwestycja”. Wniosek uzyskał dofinansowanie w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, oś priorytetowa: 5 „Dobre rządzenie”, działanie: 5.2 „Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej”, poddziałanie: 5.2.1 „Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej”.

Logotypy

Projekt realizowany był od 1 września 2011 roku do czerwca 2013 roku. Beneficjentem projektu było Miasto Gniezno. Partnerzy Projektu: Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej z siedzibą w Warszawie.

Głównym celem projektu było podniesienie kompetencji w zakresie zdiagnozowanych luk w wiedzy merytorycznej, umiejętnościach społecznych oraz postawach względem klientów. Ponadto pracownicy Urzędu zdobyli wiedzę na temat stosowania nowych i usprawnionych form i procedury świadczenia usług. W trakcie działań szkoleniowych przewidzianych w projekcie planuje się zorganizować szereg szkoleń, które łącznie wypełnią 342 dni szkoleniowe.

Wartość projektu: 1 712632,00 złotych.
Dofinansowanie z Funduszy Europejskich: 1 455 737,20 złotych.

Gniezno – Pierwsza Stolica Polski

Realizacja: IDcom.pl

Zdjęcia: Jerzy Andrzejewski oraz Archiwum UM