Projekt współfinansowany przez Unię Europejską był w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Człowiek najlepsza inwestycja”.  Wniosek uzyskał dofinansowanie w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, oś priorytetowa:  9, poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych”.

Logotypy

Projekt realizowany był od 3 września 2012 do   28 czerwca 2013 roku. Beneficjentem projektu były Miasto Gniezno i Szkoła Podstawowa nr 6 w Gnieźnie.

Głównym celem projektu było  wyrównanie szans edukacyjnych wśród 122 uczniów SP nr 6 poprzez ich udział w specjalnym programie zajęć pozalekcyjnych. Program ten zakładał zajęcia:
- dla uczniów z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych,
- logopedyczne dla uczniów z zaburzeniami rozwoju mowy,
- informatyczne, przyrodnicze, artystyczno-teatralne, muzyczne, matematyczne dla uczniów szczególnie uzdolnionych,
- z zakresu gimnastyki korekcyjnej dla uczniów z wadami postawy,
- językowe (angielski i polski) dla uczniów z trudnościami w zdobywaniu umiejętności językowych.
Poza realizacją programu zajęć dodatkowych, projekt przewidywał także doposażenie szkoły w materiały dydaktyczne oraz specjalistyczny sprzęt multimedialny.

Wartość projektu: 98 812,00 złotych.
Dofinansowanie z Funduszy Europejskich: 98 812,00 złotych.

Gniezno – Pierwsza Stolica Polski

Realizacja: IDcom.pl

Zdjęcia: Jerzy Andrzejewski oraz Archiwum UM