Projekt współfinansowany przez Unię Europejską był w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Człowiek najlepsza inwestycja”. Wniosek uzyskał dofinansowanie w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, oś priorytetowa:  9 „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, działanie: 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, poddziałanie: 9.1.1. „Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej”.

Logotypy

Projekt realizowany był od listopada 2011 roku do końca czerwca 2013 roku. Beneficjentem projektu było Miasto Gniezno.

Głównym celem projektu było upowszechnienie edukacji przedszkolnej na terenie Miasta Gniezna, a co się z tym wiąże - wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w wieku od 3-5 lat poprzez realizację programu edukacyjnego skierowanego dla dzieci objętych i nieobjętych edukacją przedszkolną w Gnieźnie, integrację dzieci niepełnosprawnych i pełnosprawnych, wydłużenie godzin pracy przedszkoli oraz dostosowanie placówek do potrzeb dzieci niepełnosprawnych. Dzieci miały możliwość uczestniczenia w atrakcyjnym i przemyślanym programie zajęć bezpłatnych. Nabór dzieci chętnych do udziału w zajęciach przez dwa lata zawsze był otwarty. Zajęcia dla dzieci miały charakter ogólnodostępny i bezpłatny.

W ramach projektu dokonano również zakupu specjalistycznego sprzętu i pomocy dydaktycznych, z których korzystały wszystkie dzieci podczas zajęć. Sprzęt ten to między innymi: materiały i artykuły papiernicze, gry edukacyjne, układanki, pomoce logopedyczne, instrumenty muzyczne, sprzęt do zabaw ruchowych, sprzęt rehabilitacyjny, laptopy oraz wieże i odtwarzacze CD.

Wartość projektu: 1 366 464,30 złotych.
Dofinansowanie z Funduszy Europejskich: 1 161 494,65 złotych.
Dotacja celowa z budżetu państwa: 106 169,65 złotych.

Gniezno – Pierwsza Stolica Polski

Realizacja: IDcom.pl

Zdjęcia: Jerzy Andrzejewski oraz Archiwum UM