Projekt współfinansowany przez Unię Europejską był w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Człowiek najlepsza inwestycja”. Wniosek uzyskał dofinansowanie w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, oś priorytetowa: 9 „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, działanie: 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, poddziałanie: 9.1.1. „Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej”.

Logotypy

Projekt realizowany był od 2011 do 2012 roku. Beneficjentem projektu było Miasto Gniezno.

Głównym celem projektu była realizacja specjalnych zajęć pozalekcyjnych w gnieźnieńskich szkołach podstawowych w roku szkolnym 2011/2012. Zajęcia były adresowane do 625 uczniów klas I-III, wybranych na podstawie przeprowadzonej wcześniej diagnozy, która pozwoliła zidentyfikować uczniów mających trudności w czytaniu i pisaniu (w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji), z zaburzeniami rozwoju mowy, z wadami postawy i zaburzeniami komunikacji społecznej oraz z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych. Odrębną grupę stanowiły zajęcia dla dzieci szczególnie uzdolnionych. Poza realizacją programu zajęć dodatkowych projekt przewidywał także doposażenie szkół w materiały dydaktyczne oraz specjalistyczny sprzęt odpowiednio do rozpoznanych potrzeb w ramach przewidzianych zajęć.

Wartość projektu: 642.225,34 złotych.
Dofinansowanie z Funduszy Europejskich: 642.225,34 złotych.


Gniezno – Pierwsza Stolica Polski

Realizacja: IDcom.pl

Zdjęcia: Jerzy Andrzejewski oraz Archiwum UM