Projekt realizowany jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Wniosek uzyskał dofinansowanie w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oś priorytetowa 4 „Środowisko”, działanie 4.4. „Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego”, poddziałanie 4.4.1. „Inwestycje w obszarze dziedzictwa kulturowego regionu”.

Logotypy

Projekt realizowany jest od 4 maja 2016 roku do 31 grudnia 2018 roku. Beneficjentem projektu jest Miasto Gniezno.

Głównym celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności obiektu stanowiącego ważny zasób kultury materialnej regionu poprzez interwencje skierowane na inwestycje chroniące jego stan oraz służące jego udostepnieniu dla szerszego grona odbiorców.

Planowane efekty rzeczowe realizacji projektu:
- Liczba zabytków nieruchomych objętych wsparciem - 1 szt.
- Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – 1 szt.

Wartość projektu: 9 899 301,88 złotych.
Dofinansowanie z Funduszy Europejskich: 6 098 260,09 złotych.

Gniezno – Pierwsza Stolica Polski

Realizacja: IDcom-jst.pl

Zdjęcia: Jerzy Andrzejewski oraz Archiwum UM