Projekt realizowany jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Wniosek uzyskał dofinansowanie w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Oś priorytetowa 5 „Transport”, działanie 5.1 „Infrastruktura drogowa regionu”, poddziałanie 5.1.2 „Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych (drogi powiatowe i gminne)”.

Logotypy

Projekt realizowany jest od 1 czerwca 2017 roku do 30 września 2018 roku. Beneficjentem projektu jest Miasto Gniezno.

Głównym celem projektu jest zapewnienie bezpośredniego połączenia dróg lokalnych z istniejącymi terenami inwestycyjnymi na obszarze Specjalnej Strefy Ekonomicznej, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz uspójnienie sieci dróg na terenie miasta. Ponadto projekt przyczyni się skróceniu podróży użytkowników dróg, poprawie płynności ruchu pojazdów oraz eliminacji utrudnień w ruchu, poprawie komfortu podróżowania i zapewnieniu dogodnych warunków komunikacji pieszym i rowerzystom.

Planowane efekty rzeczowe realizacji projektu:
- długość wybudowanych dróg gminnych – 0,157 km
- długość przebudowanych dróg gminnych – 0,354 km
- długość wybudowanych dróg dla rowerów – 0,511 km
- długość wybudowanych lub przebudowanych chodników – 0,511 km
- liczba wybudowanych lub przebudowanych drogowych obiektów inżynierskich – 1 szt.
- liczba wybudowanych lub przebudowanych punktów oświetleniowych – 12 szt.
- liczba wybudowanych lub przebudowanych skrzyżowań – 3 szt.

Wartość projektu: 27 466 060,00 złotych.
Dofinansowanie z Funduszy Europejskich: 17 888 065,02 złotych.

Gniezno – Pierwsza Stolica Polski

Realizacja: IDcom-jst.pl

Zdjęcia: Jerzy Andrzejewski oraz Archiwum UM