Program „Wielkopolska Karta Rodziny” został wprowadzony przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego w 2014 roku. Obecnie znowelizowany uchwałą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Nr X/189/19 skierowany jest dla rodzin z województwa wielkopolskiego, które mają lub kiedykolwiek miały na utrzymaniu łącznie przynajmniej troje dzieci. Miasto Gniezno przystąpiło do programu w marcu 2017 roku.

Wielkopolska Karta Rodziny zapewnia rodzinom wielodzietnym korzystanie na preferencyjnych warunkach z katalogu oferty kulturalnej, oświatowej, rekreacyjnej i transportowej poprzez system zniżek wprowadzony przez podmioty przystępujące do programu „Wielkopolska Karta Rodziny”.

Ważne informacje:
Karta jest przyznawana bezpłatnie na wniosek członka rodziny wielodzietnej. Wniosek o przyznanie Karty oraz wniosek o wydanie duplikatu Karty może złożyć w imieniu członków rodziny wielodzietnej członek rodziny wielodzietnej posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, który oświadczy, że jest umocowany do złożenia wniosku.Karta potwierdza uprawnienia członka rodziny wielodzietnej i jest wydawana:
1) rodzicowi oraz małżonkowi rodzica - na czas nieokreślony;
2) dziecku w wieku do ukończenia 18 roku życia - do ukończenia 18 roku życia;
3) dziecku powyżej 18 roku życia - odpowiednio do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego lub akademickiego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, zgodnie z terminem wskazanym w oświadczeniu, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia;
4) dziecku legitymującemu się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, w wieku powyżej 18 roku życia - na okres ważności orzeczenia;
5) dziecku umieszczonemu w rodzinnej pieczy zastępczej - na czas umieszczenia w danej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
6) osobie przebywającej w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2016 r., poz. 575) – odpowiednio do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, lub do końca roku akademickiego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, zgodnie z oświadczeniem, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25. roku życia.

Opłaty:
1) Wielkopolska Karta Rodziny przyznawana jest bezpłatnie.
2) Wydanie duplikatu Wielkopolskiej Karty Rodziny jest również bezpłatne i polega na wydaniu nowej karty z takim samym numerem. Warunkiem wydania duplikatu Karty jest zwrot karty uszkodzonej, a w przypadku zagubienia Karty, przedstawienie stosownego pisemnego oświadczenia o niemożności zwrócenia Karty pierwotnej.

Miejsce złożenia:
Urząd Miejski w Gnieźnie, ul. Lecha 6, Wydział Spraw Społecznych: pok. nr 01.

Termin załatwienia sprawy:
Termin odbioru kart 30 dni od daty złożenia wniosku. Produkcję blankietów kart oraz ich personalizację zapewnia Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu. Spersonalizowane karty przekazywane są do Urzędu Miejskiego w Gnieźnie celem ich wydania.

Tryb odwoławczy:
Tryb odwoławczy nie przysługuje. Jednostką koordynującą realizację Programu jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu.

Podstawa prawna:
1. Uchwała nr X/189/19 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu „Wielkopolska Karta Rodziny”.
2. Porozumienie Partnerskie Nr 3/miasto/2017 zawarte w dniu 17.03.2017 r. pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Miastem Gniezno.
Informacje dotyczące Wielkopolskiej Karty Rodziny oraz katalog dostępnych ulg i zniżek
z Wielkopolską Kartą Rodziny znajdują się pod adresem: rops.poznan.pl/wielkopolska-karta-rodziny

 
Wniosek o przyznanie Wielkopolskiej Karty Rodziny/wydanie duplikatu Wielkopolskiej Karty Rodziny.
  Załącznik nr 1 do wniosku – Oświadczenie rodziców
  Załącznik nr 2 do wniosku – Oświadczenie osoby pełnoletniej przebywającej w rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka.

Gniezno – Pierwsza Stolica Polski

Realizacja: IDcom.pl

Zdjęcia: Jerzy Andrzejewski oraz Archiwum UM