Prezydent Miasta Gniezna informuje o konsultacjach społecznych czterech przedsięwzięć planowanych do umieszczenia w Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Gniezna na lata 2017 – 2022 zgłoszonych przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie.

Zgłaszane przedsięwzięcia polegają na adaptacji obiektów pokoszarowych budynków nr 1, 2, 7 i 8 zlokalizowanych przy ul. Wrzesińskiej 47 na potrzeby dydaktyczno – naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie.

Budynki te należą do kompleksu architektonicznego wpisanego do rejestru zabytków pod nr 69/Wlkp/A Decyzją Wielkopolskiego Woj. Konserwatora Zabytków z dnia 20.11.2001 r.

Zadania inwestycyjne obejmują:
- przebudowę budynków pokoszarowych nr 1, 2, 7 i 8 na cele edukacyjne wraz z zakupem wyposażenia;
- przebudowę instalacji elektrycznej, gazowej i sanitarnej;

Zakres prac obejmuje dostosowanie ww. budynków do nowych założeń funkcjonalnych, przy maksymalnym wykorzystaniu istniejącej substancji. Realizacja projektu przyczyni się do umożliwienia PWSZ w Gnieźnie przystosowanie ww. obiektów na pomieszczenia dydaktyczne, laboratoryjne dla studentów. W załączniku szczegółowy opis przedsięwzięć.

Odpowiedzi na wszystkie zadane pytania udziela:
Anna Żabińska – Pioterek
Dyr. Wydziału Rozwoju Miasta Gospodarki i Obsługi Inwestora
kontakt: opiekun.inwestora@gniezno.eu
tel. 662233188

Formularz zgłoszeniowy nr I

Formularz zgłoszeniowy nr II

Formularz zgłoszeniowy nr III

Formularz zgłoszeniowy nr IV


Uchwała Rady Miasta Gniezna w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Gniezna na lata 2017-2022”

Załącznik do uchwały - Lokalny Program Rewitalizacji i Miasta Gniezna na lata 2017 - 2022


Prezydent Miasta Gniezna informuje o konsultacjach społecznych trzech przedsięwzięć planowanych do umieszczenia w Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Gniezna na lata 2017 – 2022.

Dwa z nich: „Strefa inicjatyw dla wszystkich i dla każdego” zgłoszony przez Miejski Ośrodek Kultury oraz „Centrum Aktywizacji Międzypokoleniowej” zgłoszony przez Spółkę URBIS planowane są do umieszczenia na listę B jako lista projektów dodatkowych.

Natomiast projekt trzeci „Rewitalizacja budynków koszarowych z przystosowaniem na cele oświatowo – edukacyjne” umieszczony zostanie na liście A stanowiącej listę projektów podstawowych.

Odpowiedzi na wszystkie zadane pytania udziela:
Anna Żabińska-Pioterek
Dyrektor Wydziału Rozwoju Miasta Gospodarki i Obsługi Inwestora UM
Kontakt: opiekun.inwestora@gniezno.eu, tel. 662 233 188.

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Gniezna na lata 2017-2022 - PROJEKT

Strefa inicjatyw dla wszystkich i dla każdego
Centrum Aktywizacji Międzypokoleniowej
Rewitalizacja budynków koszarowych z przystosowaniem na cele oświatowo – edukacyjne


Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Gniezna na lata 2017 – 2022 stanowiący załącznik nr 1 do uchwały


Uchwała z 22 lutego 2017 w sprawie zmiany Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Gniezna na lata 2017 – 2022


Uchwała z 28 grudnia 2016 w sprawie uchwalenia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Gniezna na lata 2017 – 2022 


Lokalny Program Rewitalizacji - prezentacja PowerPoint


Link do ankiety dotyczącej trafności opracowanych celów rewitalizacji

Urząd Miejski w Gnieźnie

Realizacja: IDcom-web.pl

Zdjęcia: Jerzy Andrzejewski oraz Archiwum UM