Kluczowym dokumentem, określającym zasady współpracy pomiędzy Miastem Gnieznem, a działającymi na jego terenie organizacjami pozarządowymi jest roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Współpraca Miasta Gniezna z organizacjami pozarządowymi opiera się na corocznie przyjmowanym przez Radę Miasta Gniezna rocznym programie współpracy Miasta Gniezna z organizacjami pozarządowymi.
Dokument ten wypracowywany jest przy uwzględnieniu konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi, zgodnie bowiem z obowiązkami jakie nakłada ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego uchwala po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy, roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi. Powyższe wynika z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2016 r., poz. 239 ze zmianami).

Cel główny programu:
Budowanie i umacnianie współpracy i partnerstwa pomiędzy Miastem Gnieznem, a organizacjami pozarządowym.

Cele szczegółowe programu:
a) wspieranie działań na rzecz umacniania istniejących i pobudzania nowych inicjatyw związanych z powstawaniem nowych organizacji pozarządowych działających dla dobra lokalnej społeczności,
b) umacnianie w społecznej świadomości poczucia odpowiedzialności za rozwój lokalnego środowiska,
c) integracja i wspólne działanie organizacji pozarządowych i Miasta,
d) dążące do realizacji sfery zadań publicznych wymienionych w art. 4 ust. 1 ustawy,
e) promocja działalności organizacji pozarządowych, poprawa jakości życia współmieszkańców poprzez pełniejsze zaspokajanie potrzeb społecznych,
f) włączenie zainteresowanych organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego do realizacji programów służących rozwojowi Miasta.

Zasady współpracy:
Współpraca z organizacjami pozarządowymi opiera się na następujących zasadach:
a) pomocniczości - samorząd udziela pomocy organizacjom pozarządowym w niezbędnym zakresie, uzasadnionym potrzebami wspólnoty samorządowej,
b) partnerstwa – współpraca równorzędnych dla siebie podmiotów w rozwiązywaniu wspólnie zdefiniowanych problemów i osiąganiu razem wytyczonych celów,
c) suwerenności – szanując swoją autonomię Miasto i organizacje pozarządowe nie narzucają sobie wzajemnie zadań,
d) efektywności – wspólne dążenie do osiągnięcia możliwie najlepszych efektów realizacji zadań publicznych,
e) uczciwej konkurencji – równe traktowanie wszystkich podmiotów w zakresie wykonywanych działań,
f) jawności – procedury postępowania przy realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe, sposób udzielania oraz wykonania zadań są jawne.

Formy współpracy:
Miasto Gniezno prowadzi działalność w sferze zadań publicznych określonych w art. 4 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie we współpracy z organizacjami pozarządowymi, prowadzącymi na terenie Miasta działalność pożytku publicznego w zakresie odpowiadającym zadaniom gminy. Współpraca Miasta Gniezna z organizacjami pozarządowymi może mieć charakter:
a) finansowy polegający na zlecaniu przez Miasto organizacjom pozarządowym realizacji zadań poprzez:
- powierzanie wykonywania zadań publicznych wraz z udzielaniem dotacji na finansowanie ich realizacji,
- wspieranie zadań wraz z udzielaniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji,
b) pozafinansowy polegający na:
- uczestniczeniu przedstawicieli organizacji pozarządowych
w komisjach konkursowych powoływanych do oceny ofert, składanych do otwartych konkursów w zakresie powierzania lub wspierania realizacji zadań publicznych,
- udziale organizacji pozarządowych w konsultacji programu współpracy Miasta Gniezna z organizacjami pozarządowymi,
- promocji idei 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego działających na terenie Miasta,
- przekazywaniu organizacjom pozarządowym, za pośrednictwem strony internetowej informacji o realizacji zadań publicznych, o ogłaszanych konkursach ofert na realizację zadań publicznych oraz sposobach ich rozstrzygnięć,
- możliwości obejmowania patronatem przez Prezydenta Miasta Gniezna i Radę Miasta Gniezna inicjatyw realizowanych przez organizacje pozarządowe.

Gniezno – Pierwsza Stolica Polski

Realizacja: IDcom.pl

Zdjęcia: Jerzy Andrzejewski oraz Archiwum UM