Zgromadzeniem jest zgrupowanie osób na otwartej przestrzeni dostępnej dla nieokreślonych imiennie osób w określonym miejscu w celu odbycia wspólnych obrad lub w celu wspólnego wyrażenia stanowiska w sprawach publicznych. Szczegółowo sprawy zgromadzeń reguluje ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach, tekst jednolity (Dz. U. z 2019 r. poz. 631 ze zm.).

Ustawa przewiduje trzy tryby organizacji zgromadzeń publicznych: zwykły, uproszczony oraz możliwość odbywania zgromadzeń spontanicznych.

Zamiar zorganizowania zgromadzenia wymaga zawiadomienia:
- organu gminy (w postępowaniu zwykłym).
Organizator zgromadzenia zawiadamia organ gminy o zamiarze zorganizowania zgromadzenia w taki sposób, aby wiadomość dotarła do organu nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 6 dni przed planowaną datą zgromadzenia.
- gminnego (miejskiego) centrum zarządzania kryzysowego, a w przypadku gdy w danej gminie nie zostało ono utworzone - wojewódzkiego centrum zarządzania kryzysowego (w postępowaniu uproszczonym), gdy organizator uzna, że planowane zgromadzenie nie będzie powodować utrudnień w ruchu drogowym, a w szczególności powodować zmiany w jego organizacji, przy czym organizatorem takiego zgromadzenia może być wyłącznie osoba fizyczna. Organizator zgromadzenia, zawiadamia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 2 dni przed planowaną datą zgromadzenia.

W przypadku postępowań uproszczonych w sprawach zgromadzeń, które odbywają się na terenie Miasta Gniezna właściwym jest:
Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego
Al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
p. 305, bud. C
61 854 99 00 czynne całą dobę
fax: 61 854 99 20, 61 852 73 27
e-mail: czk@poznan.uw.gov.pl

Zgromadzeniem spontanicznym jest zgromadzenie, które odbywa się w związku z zaistniałym nagłym i niemożliwym do wcześniejszego przewidzenia wydarzeniem związanym ze sferą publiczną, którego odbycie w innym terminie byłoby niecelowe lub mało istotne z punktu widzenia debaty publicznej.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Gnieźnie w Wydziale Spraw Społecznych Referacie ds. Polityki i Profilaktyki Społecznej, pok. 06 nr tel. 61 426 04 99.

Gniezno – Pierwsza Stolica Polski

Realizacja: IDcom.pl

Zdjęcia: Jerzy Andrzejewski oraz Archiwum UM