Informacja dla przedsiębiorców w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych
Warunek podstawowy sprzedaży napojów alkoholowych:
Każdy przedsiębiorca, który zamierza w ramach prowadzonej działalności dokonywać obrotu napojami alkoholowymi, winien posiadać stosowne zezwolenie. Wszelkie aspekty dotyczące tego rodzaju działalności uregulowane są w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2137 ze zm.)

Aby móc sprzedawać alkohol, konieczne jest spełnianie następujących warunków:
- posiadanie ważnego zezwolenia;
- uiszczanie corocznych opłat za korzystanie z zezwolenia;
- zaopatrywanie się w napoje alkoholowe u producentów i przedsiębiorców posiadających odpowiednie zezwolenie na ich sprzedaż hurtową;
- okazywanie przedsiębiorcy zaopatrującemu dany punkt sprzedaży napojów alkoholowych odpowiedniego dowodu potwierdzającego dokonanie opłaty;
- posiadanie tytułu prawnego do korzystania z lokalu, stanowiącego punkt sprzedaży(np. umowa najmu, umowa dzierżawy, akt notarialny);
- wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie objętym zezwoleniem tylko przez przedsiębiorcę w nim oznaczonego i wyłącznie w miejscu wymienionym w zezwoleniu;
- zgłaszanie organowi zezwalającemu wszelkich zmian stanu faktycznego i prawnego, w terminie 14 dni od dnia powstania zmiany(np. zmiana nazwy firmy, adresu siedziby głównej firmy, zmiana składu wspólników spółki cywilnej, zmiany w zakresie tytułu prawnego do lokalu);
- prowadzenie sprzedaży w punkcie sprzedaży spełniającym wymogi określone przez Radę Miasta Gniezna;
- przestrzeganie innych zasad i warunków określonych przepisami prawa.

Rodzaje zezwoleń:
Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych może być prowadzona tylko i wyłącznie na podstawie zezwolenia wydanego przez prezydenta, burmistrza lub wójta właściwego ze względu na lokalizację punktu sprzedaży. Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż detaliczną alkoholu składany jest w tej gminie, na obszarze której znajduje się punkt sprzedaży alkoholu.
Ze względu na zawartość alkoholu w napoju wydawane są trzy odrębne rodzaje zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych:
- do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwo;
- od 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa);
- powyżej 18% zawartości alkoholu.
Ze względu na charakter sprzedaży wydawane są zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych:
- do spożycia w miejscu sprzedaży (gastronomia);
- do spożycia poza miejscem sprzedaży (handel detaliczny);
- jednorazowe (dot. imprez na otwartym powietrzu);

Zezwolenia jednorazowe:
Przedsiębiorca, który chce dokonywać sprzedaży alkoholu podczas imprezy na otwartym powietrzu (tzw. zezwolenie jednorazowe), musi spełniać jeden podstawowy warunek: posiadać ważne zezwolenie na sprzedaż alkoholu. W przypadku przedsiębiorcy działającego poza terenem gminy Miasto Gniezno do wniosku o wydanie zezwolenia należy dołączyć:
- kserokopię stałych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;
- kserokopię dowodu wpłaty ostatniej raty bądź kserokopię zaświadczenia właściwego urzędu gminy o dokonanej opłacie za korzystanie z zezwolenia.

Zezwolenia wydawane są na czas oznaczony:
- nie krótszy niż 4 lata – w przypadku sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży;
- nie krótszy niż 2 lata – w przypadku sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży;
- do 2 dni –w przypadku sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia podczas imprez na otwartym powietrzu.

Procedura uzyskania zezwolenia na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych:
Zezwolenie wydawane jest na podstawie pisemnego wniosku przedsiębiorcy.
Każdy wniosek powinien zawierać:
- oznaczenie rodzaju zezwolenia;
- oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres, w przypadku ustanowienia pełnomocników ich imiona, nazwiska i adres zamieszkania (za złożenie pełnomocnictwa konieczne jest uiszczenie opłaty skarbowej w kwocie 17 zł);
- numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym o ile przedsiębiorca taki numer posiada, oraz numer identyfikacji podatkowej;
- przedmiot działalności gospodarczej;
- adres punktu sprzedaży;
- adres punktu składowania napojów alkoholowych (magazynu dystrybucyjnego).
Do wniosku o wydanie zezwolenia należy dołączyć następujące dokumenty:
- dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych (np. umowa najmu, umowa dzierżawy, akt notarialny);
- pisemną zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym(budynek, w którym wydzielono więcej niż dwa lokale mieszkalne);
- decyzję właściwego państwowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu.

Sposób załatwienia sprawy:
Każdy wniosek po jego złożeniu poddany jest wstępnemu sprawdzeniu pod kątem jego kompletności, a następnie opiniowany jest przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gnieźnie.
Komisja wydaje postanowienie, w którym dokonuje analizy usytuowania lokalu, w którym ma się znajdować wnioskowany punkt sprzedaży napojów alkoholowych, pod kątem zgodności jego usytuowania z zasadami określonymi w:
- uchwale Nr LVI/611/2018 Rady Miasta Gniezna z 29 maja 2018 roku w sprawie: ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu oraz poza miejscem sprzedaży, zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz ograniczeń w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie miasta Gniezna (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2018 r., poz. 4635). Po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji wydawane jest zezwolenie.
Termin odpowiedzi: do miesiąca od dnia złożenia wniosku.

Opłaty:
Wniosek o wydanie zezwolenia oraz załączniki do wniosku nie podlegają opłacie skarbowej.
Przed odebraniem zezwolenia przedsiębiorca winien dokonać opłaty za korzystanie z niego w wysokości:
- 525 zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa;
- 525 zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających od 4,5% do 18% alkoholu z wyjątkiem piwa;
- 2.100 zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu;
przy czym w przypadku, kiedy zezwolenie rozpoczyna się w trakcie roku kalendarzowego (np. od 1 kwietnia), opłata liczona jest proporcjonalnie za dni kalendarzowe roku, w których zezwolenie obowiązuje. Opłatę wnosi się na rachunek Urzędu Miejskiego w Gnieźnie bezpośrednio w kasie bądź przelewem.

Przed odebraniem zezwolenia przedsiębiorca winien dokonać opłaty na rachunek Urzędu Miasta za korzystanie z tego zezwolenia w wysokości odpowiadającej 1/12 rocznej opłaty za poszczególne rodzaje zezwoleń.

Dodatkowe informacje udzielane są w Wydziale Spraw Społecznych, Referat ds. Polityki i Profilaktyki Społecznej Urzędu Miejskiego w Gnieźnie pok. 06 (piwnica) pod nr tel. 61 426 04 99.

  Schemat procedury kontroli przedsiębiorców w zakresie przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

  Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych

Gniezno – Pierwsza Stolica Polski

Realizacja: IDcom.pl

Zdjęcia: Jerzy Andrzejewski oraz Archiwum UM