Na terenie Miasta Gniezna funkcjonuje Schronisko dla osób bezdomnych „Pomocna Przystań” prowadzone na zlecenie Miasta Gniezna przez Powiatowe Stowarzyszenie Na Rzecz Pomocy Bezdomnym i Integracji Społecznej w Gnieźnie „DOM”.
Placówka w szczególności zobowiązuje się zapewnić osobom bezdomnym:
1)    całodobowe przebywanie w schronisku, w tym zapewnienie miejsca do spania
 w ogrzewanym pomieszczeniu, którego temperatura nie jest niższa niż 200C,
2)    udzielenie 3 posiłków dziennie, w tym co najmniej jednego ciepłego oraz dostępu do pomieszczenia kuchennego umożliwiającego samodzielne przygotowanie posiłku i gorącego napoju,
3)    umożliwienie skorzystania z prysznica, wymiany odzieży; umożliwienie prania
 i suszenia odzieży,
4)    zapewnienie dezynfekcji i dezynsekcji odzieży w przypadku braku możliwości jej wymiany,
5)    zapewnienie informacji o dostępnych formach pomocy, a w razie potrzeby pomoc w jej zorganizowaniu,
6)    zapewnienie usług aktywizacyjnych ukierunkowanych na wzmacnianie aktywności społecznej, uzyskanie samodzielności życiowej i wyjście z bezdomności,
7)    niewymienione wyżej inne usługi, które zostały określone w załączniku nr 2 do  Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018r.
w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni (Dz. U. z 2018 r., poz. 896).
Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej: pomocnaprzystan.pl

Adres placówki:
ul. Pocztowa 6
62-200 Gniezno
tel. 61 633 43 38

e- mail:
marianwierzbicki@o2.pl,
chwagry@gmail.com    
 
http://pomocnaprzystan.pl

Kierownictwo :
•    Kierownik Ośrodka "Pomocna Przystań" - Marian Wierzbicki.
•    Zastępca Kierownika Ośrodka "Pomocna Przystań” - Sekretarz Zarządu –Maria Chwiałkowska-Grygiel.
Gniezno – Pierwsza Stolica Polski

Realizacja: IDcom.pl

Zdjęcia: Jerzy Andrzejewski oraz Archiwum UM