Powiatowe Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Bezdomnym i Integracji Społecznej "DOM" powstało w 2004 roku. Stowarzyszenie prowadzi ośrodek "Pomocna Przystań", na który składają się dwa schroniska dla bezdomnych:
- Schronisko przy ul. Pocztowej 6,
- Schronisko przy ul. Kawiary 40.

Prowadzone przez Stowarzyszenie Schroniska dla Bezdomnych „Pomocna Przystań”, starają się zapewnić podopiecznym warunki jak najbardziej zbliżone do życia w rodzinnym domu. Ośrodek dysponuje w obu schroniskach 50 stałymi miejscami noclegowymi z całodobową opieką (zimą 65 miejsc).
Ośrodek "Pomocna Przystań":
- zapewnia całodobową opiekę bezdomnym,
- monitoruje teren miasta i okolic, szczególnie miejsca tradycyjnie zajmowane przez bezdomnych (pustostany, parki, dworce),
- współpracuje z pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie, policją, strażą miejską i SOK,
- pomaga najbardziej schorowanym i w podeszłym wieku w staraniach o zakłady specjalistycznej, stałej opieki (DPS-y, hospicja),
- pomaga przywracać więzi rodzinne i ułatwiać powrót do społeczności,
- aktywizuje zawodowo poprzez kursy zawodowe, warsztaty, pomoc w znalezieniu pracy.

Schronisko przy ul. Pocztowej 6
Stowarzyszenie DOM otworzyło 9 września 2005 r. pierwszy ośrodek przy ul. Pocztowej 6 dla 30 (zimą do 35) bezdomnych z terenu miasta i powiatu gnieźnieńskiego. Budynek od PKP pozyskano dzięki władzom miasta i po wyremontowaniu budynku i zagospodarowaniu przyległego terenu, zaadaptowano dla potrzeb schroniska. Schronisko ma charakter domu rodzinnego, w którym jego mieszkańcy stanowią wspólnotę domu. Obecnie w budynku mieści się także biuro Stowarzyszenia DOM. Udzielana jest tutaj wszechstronna pomoc osobom bezdomnym i potrzebującym. Przy schronisku działa warsztat remontowo-usługowy, w którym podopieczni aktywizują się zawodowo a uzyskane dochody przeznaczane są na działalność ośrodka.
Przy schronisku mieści się punkt charytatywny dla ubogich obsługiwany przez podopiecznych, pokój pierwszego kontaktu z łaźnią.

Schronisko przy ul. Kawiary 40
Od lutego 2007 roku Stowarzyszenie DOM posiada drugi ośrodek, który otrzymał w użytkowanie od URBIS Spółki z o.o. Budynek łączy się z rozległym terenem rekreacyjnym i ogrodowym. Schronisko Kawiary może pomieścić 20 osób (w okresie zimowym do 30 osób). Na terenie schroniska realizowane są takie same programy jak w schronisku przy ul. Pocztowej, a do tego dzięki przyległemu terenowi rekreacyjnemu organizowane są tu liczne imprezy integracyjne. Dla społeczności lokalnej otwarto Rodzinny Ogród Zabaw „Marianówka”. Otrzymany budynek został zaadoptowany, a mieszkańcy dbają o niego jak o swój dom rodzinny. Przeprowadzane są bieżące remonty oraz zagospodarowano uprawiany i rozwijany wciąż ogród warzywny, wzbogacający kuchnię schronisk. Od podstaw został także wykonany duży teren rekreacyjny z myślą o organizacji imprez dla dzieci, rodzin i społeczności lokalnej.
Adres placówki:
ul. Pocztowa 6
62-200 Gniezno
tel. 61 633 43 38
e- mail: marianwierzbicki@o2.pl, lchwagry@gmail.com
Marian Wierzbicki - prezes Zarządu, Kierownik Ośrodka "Pomocna Przystań"
Maria Chwiałkowska-Grygiel - sekretarz Zarządu, Zastępca Kierownika Ośrodka "Pomocna Przystań"
Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej: pomocnaprzystan.pl

Program terapii i reintegracji społecznej osób bezdomnych uzależnionych od alkoholu W schroniskach przy ul. Pocztowej 6 oraz Kawiary 40 prowadzonych przez Powiatowe Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Bezdomnym i Integracji Społecznej "DOM" realizowany jest od 2005 r. program terapii antyalkoholowej współfinansowany przez Miasto Gniezno.
Całoroczna terapia antyalkoholowa na terenie obu schronisk jest współfinansowana przez Miasto Gniezno w ramach realizacji zadania publicznego pn: "Program terapii i reintegracji społecznej osób bezdomnych uzależnionych od alkoholu”. Od 2011 roku program realizowany jest w ramach umów trzyletnich.
W ramach realizowanego w/w programu wypracowano we współpracy z całym zespołem terapeutycznym nowatorską metodę „małych kroków i pozytywnego wzmacniania” oraz kształtowania optymistycznego podejścia do życia pełnego wiary i nadziei. W terapii tej stopniowo zastępuje się pejoratywne określenie alkoholik - słowem osoba z problemem uzależnienia, określenie bezdomny - słowem człowiek bez domu. Nacisk w pracy terapeutycznej kładzie się na otwarcie uzależnionego na innych.

Realizacja terapii:
1. Przeprowadzenie naboru.
2. Jeżeli jest to możliwe i w razie konieczności, pomocy i porad udziela się także członkom rodziny – w ramach reintegracji społecznej podopiecznych.
3. Terapia indywidualna i grupowa, konsultacje i porady psychologiczne, psychiatryczne i inne:
- 2 godziny tygodniowo – lekarz psychiatra,
- 2 godziny tygodniowo – psycholog,
- 4 godziny tygodniowo – terapeuci uzależnień,
- zajęcia terapeutyczne arteterapii – arteterapeutka,
- stały dostęp do kierownictwa ośrodka, kierowanie na leczenie specjalistyczne.
4. Całkowita abstynencja mieszkańców schroniska.
5. Bieżąca pomoc podopiecznym i kontrola trzeźwości w schroniskach – podstawowa rola opiekunów i kierownictwa ośrodka – całodobowa opieka na obu schroniskach.
Szczegółowy opis terapii dostępny jest na stronie internetowej pomocnaprzystan.pl
Więcej informacji dotyczących zadania publicznego pn. „Program terapii i reintegracji społecznej osób bezdomnych uzależnionych od alkoholu” można znaleźć na stronie internetowej: pomocnaprzystan.pl

Gniezno – Pierwsza Stolica Polski

Realizacja: IDcom-jst.pl

Zdjęcia: Jerzy Andrzejewski oraz Archiwum UM