W Gnieźnie funkcjonują 2 Środowiskowe Domy Samopomocy. Na ich funkcjonowanie Miasto Gniezno pozyskuje każdego roku środki finansowe z budżetu Wojewody Wielkopolskiego.
Środowiskowe domy samopomocy działają w oparciu o:
•    ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
•    ustawę o ochronie zdrowia psychicznego z dnia 19 sierpnia 1994 r.,
•    rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy.
Prowadzenie środowiskowych domów samopomocy jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej realizowanym przez jednostki samorządu terytorialnego. Pomoc świadczona w tych ośrodkach ma na celu utrzymanie osoby w jej naturalnym środowisku i przeciwdziałanie instytucjonalizacji. Środowiskowe Domy Samopomocy są alternatywą dającą szansę osobom przewlekle chorym psychicznie i niepełnosprawnym intelektualnie na godne życie i samodzielny wybór jego stylu.
Środowiskowy Dom Samopomocy zgodnie z art. 51a ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej jest ośrodkiem wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
które w wyniku upośledzenia niektórych funkcji organizmu lub zdolności adaptacyjnych wymagają pomocy do życia w środowisku rodzinnym i społecznym, w szczególności w celu zwiększenia zaradności i samodzielności życiowej, a także ich integracji społecznej. Środowiskowy Dom Samopomocy świadczy usługi w ramach indywidualnych lub zespołowych treningów samoobsługi i treningów umiejętności społecznych, polegających na nauce, rozwijaniu lub podtrzymywaniu umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego i funkcjonowania w życiu społecznym.

Środowiskowy Dom Samopomocy "Dom Tęcza”
Istotną formą wsparcia dla osób niepełnosprawnych intelektualnie jest Środowiskowy Domy Samopomocy mieszczący się w Gnieźnie przy ul. Sikorskiego 12. Od 2009 roku Środowiskowy Dom Samopomocy prowadzony jest przez Stowarzyszenie MAKI. Placówka ma charakter dziennego ośrodka wsparcia. W ŚDS swoje miejsce znajdują osoby z niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem. Uczą się one życia, pokonywania barier, samodzielności, otwartości i tego, że każdy ma takie same prawa, ale również i potrzeby. „Dom Tęcza” jest wyjątkowym miejscem opieki i terapii, świadomym specyfiki i skali potrzeb osób z niepełnosprawnością intelektualną, które są szczególnie zagrożone wykluczeniem społecznym. Bogata oferta placówki, przyjazna i życzliwa atmosfera sprzyja poczuciu bezpieczeństwa, nabywaniu nowej wiedzy i umiejętności, radzenia sobie w życiu codziennym i w sytuacjach trudnych.
ŚDS zajmuje się wszechstronną rehabilitacją zmierzającą do usamodzielnienia jego uczestników. Program ŚDS obejmuje m.in. trening umiejętności samoobsługowych, przygotowanie do pracy, uspołecznianie, poznawanie zasad współżycia w grupie, możliwości spędzania wolnego czasu. Z usług placówki korzystają osoby wymagające pomocy w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych i powstrzymaniu postępującej regresji.
Liczba uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy „Dom Tęcza” wynosi 35 osób.
Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej: www.maki.org.pl
Adres placówki:
ul. Sikorskiego 12
62-200 Gniezno
tel.: 61 223 11 90
niepelnosprawni.maki@vp.pl

Prezes: Renata Szarzyńska
Kierownik: Magdalena Szot
Środowiskowy Dom Samopomocy „Dom Anki”
 Istotną formą wsparcia dla osób cierpiących na zaburzenia i choroby psychiczne jest Środowiskowy Domy Samopomocy „Dom Anki” prowadzony od 2005 roku przez Stowarzyszenie Concordia. ŚDS mieści się w Gnieźnie przy ul. Poznańskiej 15/28. Placówka ma charakter dziennego ośrodka wsparcia. Dla każdego uczestnika opracowany jest indywidualny plan pomocy realizowany pod nadzorem zespołu specjalistów. Osoby poszukujące tej formy pomocy mogą liczyć na wsparcie terapeutyczne, wspólną organizację różnorakich zajęć, a przede wszystkim opiekę specjalistów. Przede wszystkim jednak to ciepła i przyjazna atmosfera sprawia, iż miejsce to staje się dla wielu potrzebujących prawdziwym, drugim domem. Pod opieką „Domu Anki” łącznie pozostaje 30 dorosłych osób.
Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej: www.domanki.pl
Adres placówki:
ul. Poznańska 15/28
62-200 Gniezno

tel. 61 423 86 60
domanki@interia.pl
Prezes i kierownik: Artur Babik

Gniezno – Pierwsza Stolica Polski

Realizacja: IDcom.pl

Zdjęcia: Jerzy Andrzejewski oraz Archiwum UM