Funkcjonowanie Gnieźnieńskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego jest ważnym elementem współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi. Rada jest dla Prezydenta Miasta Gniezna organem konsultacyjnym i opiniodawczym w zakresie dotyczącym pożytku publicznego i realizuje zadania określone w treści art. 41 i ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 239 ze zmianami). Jej kadencja zgodnie z § 9 załącznika do Uchwały Nr LIV/ 623/2010 Rady Miasta Gniezna z dnia 6.10.2010 r. w sprawie określenia organizacji i trybu działania Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Gniezna oraz trybu powoływania jej członków trwa 2 lata.

Na podstawie Uchwały nr LIV/623/2010 Rady Miasta Gniezna z 6 października 2010 roku w 17 lutego 2015 r. Prezydent Miasta Gniezna Zarządzeniem nr 0050.26.2015 z dnia 17.02.2016 r. powołał skład Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Gniezna na lata 2017-2019. W skład 12 osobowej Rady Pożytku Publicznego obok 3 przedstawicieli Rady Miasta Gniezna i 3 przedstawicieli pracowników jednostek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Gnieźnie wchodzi 6 przedstawicieli III sektora. Rada Działalności Pożytku Publicznego, a w szczególności jej członkowie wywodzący się z organizacji pozarządowych, reprezentuje środowisko pozarządowe Gniezna, utrzymując bieżący kontakt z samorządem Miasta Gniezna, zajmuje się rozwojem wzajemnych relacji samorządu i środowiska pozarządowego.

Funkcjonowanie Rady Działalności Pożytku Publicznego pozwala na:
a) nawiązanie stałego dialogu między sferą społeczną reprezentowaną przez przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz Radnych Rady Miasta Gniezna z przedstawicielami Prezydenta Miasta Gniezna,
b) wypracowanie rocznego programu współpracy Miasta Gniezna z organizacjami pozarządowymi,
c) usprawnienie obowiązkowego procesu konsultacji projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych.

Kompetencje Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Gniezna określa § 2 załącznika do uchwały Nr LIV/ 623/2010 Rady Miasta Gniezna z dnia 6.10.2010 r. w sprawie określenia organizacji i trybu działania Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Gniezna oraz trybu powoływania jej członków.

Do zadań Rady Działalności Pożytku Publicznego należy w szczególności:
1. opiniowanie projektów strategii rozwoju miasta,
2. opiniowanie i konsultowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych, o których mowa w art. 4 Ustawy oraz programów współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3. ust. 3 Ustawy,
3. wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 Ustawy,
4. udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami administracji publicznej, a organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy,
5. wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych, w tym zlecania tych zadań do realizacji przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3. ust. 3 Ustawy oraz w sprawach rekomendowanych standardów realizacji zadań publicznych,
6. współpraca na zasadach partnerstwa i suwerenności stron z Radą Wojewódzką i Radą Powiatową.

Skład Rady Działalności Pożytku Publicznego na lata 2017-2019 przedstawia się następująco:

Przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Gnieźnie wskazani przez Prezydenta Miasta Gniezna
1. Hanna Adamczak
2. Zofia Komosińska
3. Kamilla Łącka

Przedstawiciele Rady Miasta Gniezna wskazani przez Przewodniczącego Rady Miasta Gniezna
1. Anna Krzymińska
2. Jan Szarzyński
3. Marcin Jagodziński

Przedstawiciele organizacji pozarządowych  wskazani przez Prezydenta Miasta Gniezna
1. Krystyna Lubińska – Palicka
2. Halina Dyc
3. Angelika Ślachcińska
4. Stanisław Dolaciński
5. Andrzej Mendyk
6. Tomasz Czerniawski

Kontakt:
Przewodniczący Rady:
Stanisław Dolaciński
stanislaw@dolacinski.pl
tel. 534 333 199
    
Wiceprzewodniczący Rady:
Angelika Ślachcińska

Gniezno – Pierwsza Stolica Polski

Realizacja: IDcom-jst.pl

Zdjęcia: Jerzy Andrzejewski oraz Archiwum UM