Funkcjonowanie Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Gniezna jest ważnym elementem współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi. Rada jest dla Prezydenta Miasta organem konsultacyjnym i opiniodawczym w zakresie dotyczącym pożytku publicznego i realizuje zadania określone w treści art. 41 i ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.


Funkcjonowanie Rady Działalności Pożytku Publicznego pozwala na:

1)    nawiązanie stałego dialogu między sferą społeczną reprezentowaną przez przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz Radnych Rady Miasta Gniezna z przedstawicielami Prezydenta Miasta Gniezna,

2)    wypracowanie rocznego programu współpracy Miasta Gniezna z organizacjami pozarządowymi,

3)     usprawnienie obowiązkowego procesu konsultacji projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych.

Do zadań Rady Działalności Pożytku Publicznego należy w szczególności:

1)    opiniowanie projektów strategii rozwoju miasta,

2)    opiniowanie i konsultowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych, o których mowa w art. 4 Ustawy oraz programów współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3. ust. 3 Ustawy,

3)    wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 Ustawy,

4)     udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami administracji publicznej, a organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy,

5)    wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych, w tym zlecania tych zadań do realizacji przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3. ust. 3 Ustawy oraz w sprawach rekomendowanych standardów realizacji zadań publicznych,

6)    współpraca na zasadach partnerstwa i suwerenności stron z Radą Wojewódzką i Radą Powiatową.


Gniezno – Pierwsza Stolica Polski

Realizacja: IDcom.pl

Zdjęcia: Jerzy Andrzejewski oraz Archiwum UM