Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+ zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. Posiadacze karty w formie tradycyjnej lub elektronicznej mają możliwość tańszego korzystania z oferty instytucji kultury, ośrodków rekreacyjnych czy księgarni na terenie całego kraju. Posiadanie Karty ułatwia więc dużym rodzinom dostęp do rekreacji oraz obniża koszty codziennego życia.

W praktyce Karta Dużej Rodziny zapewnia zniżki przy zakupie jedzenia i kosmetyków, odzieży i obuwia, książek, zabawek oraz paliwa. Obniża także koszty rachunków za usługi telekomunikacyjne czy bankowe. Pozwala na tańsze przejazdy pociągami i komunikacją publiczną w wybranych miejscowościach. Posiadacze Karty Dużej Rodziny mogą korzystać z oferty w ponad 10 tys. miejsc zgłoszonych przez prawie tysiąc firm i instytucji z całej Polski.

Karta przysługuje niezależnie od uzyskiwanych dochodów rodzinom z co najmniej trójką dzieci:
- w wieku do ukończenia 18 roku życia,
- w wieku do ukończenia 25 roku życia, w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej,
- bez ograniczeń wiekowych, w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Jeśli w chwili składania wniosku rodzina spełnia ww. warunki, wszyscy członkowie rodziny są uprawnieni do otrzymania Karty. Od 1 stycznia 2019 roku Karta Dużej Rodziny będzie przysługiwała również rodzicom i małżonkom rodziców, którzy mieli na utrzymaniu przynajmniej trójkę dzieci bez względu na wiek tych dzieci w chwili składania wniosku. Jeśli w chwili składania wniosku tylko jedno lub dwoje dzieci będzie spełniać warunki ustawy, a pozostałe dzieci pomimo że będą lub były na utrzymaniu rodziców już nie spełniają kryterium ustawy, Karta Dużej Rodziny będzie przysługiwała tylko rodzicom.

Spersonalizowana Karta tradycyjna wydawana jest bezpłatnie każdemu członkowi rodziny wielodzietnej spełniającej warunki. Rodzice, przez których rozumie się także rodziców zastępczych lub osoby prowadzące rodzinny dom dziecka, mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci – do 18 roku życia lub do ukończenia nauki w szkole lub szkole wyższej, maksymalnie do osiągnięcia 25 roku życia. Osoby posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności otrzymują Kartę na czas trwania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Karta przyznawana jest dzieciom umieszczonym w rodzinnej pieczy zastępczej (formami rodzinnej pieczy zastępczej są: rodzina zastępcza spokrewniona, niezawodowa, zawodowa, w tym zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego i zawodowa specjalistyczna oraz rodzinny dom dziecka) na czas umieszczenia w danej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

Aby otrzymać Kartę Dużej Rodziny należy złożyć wniosek w gminie odpowiadającej miejscu zamieszkania. Wniosek w imieniu rodziny, może złożyć każdy pełnoletni jej członek.

Od 1 stycznia 2018 roku można korzystać z aplikacji mobilnej Karta Dużej Rodziny (mKDR) umożliwiającej korzystanie z systemu ulg i zniżek w formie elektronicznej. Aplikacja jest możliwa do pobrania na stronie Google Play (dla urządzeń działających w systemie Android) lub App Store (dla urządzeń działających w systemie IOS). W przypadku osób które do dnia 31 grudnia 2017 r. złożyły wniosek o Kartę Dużej Rodziny, przyznanie Karty elektronicznej będzie bezpłatne gdy złożą wniosek o przyznanie dodatkowej karty elektronicznej do dnia 31 grudnia 2019 r. Po upływie tego czasu, jak i w przypadkach gdy od dnia 1 stycznia 2018 r. członek rodziny wielodzietnej złoży wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny tylko w jednej formie, a następnie po jej przyznaniu złoży wniosek o dodatkową formę Karty, do wniosku musi załączyć dowód wniesienia opłaty za dodatkową formę Karty w kwocie 9,21.

Karta oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze mogą korzystać z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju. Dzięki Karcie osoby z rodzin wielodzietnych mogą korzystać m.in. z ustawowych zniżek na przejazdy kolejowe – rodzice lub małżonkowie rodziców 37 proc. na bilety jednorazowe oraz 49 proc. na miesięczne; zniżek w opłatach paszportowych – 75 proc. w przypadku dzieci i 50 proc. w przypadku rodziców i małżonków rodziców oraz darmowych wstępów do parków narodowych.

Zniżki mogą oferować nie tylko instytucje publiczne, ale również przedsiębiorcy prywatni. Przystępując do programu zyskują prawo do posługiwania się znakiem „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”. Wykaz zniżek dostępnych w ramach Karty Dużej Rodziny jest dostępny poniżej. Interesujące nas zniżki można wyszukać na interaktywnej mapie lub w wykazie Excel.

Pobierz pliki:

  Jak przystąpić do programu Karta Dużej Rodziny
  Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny
  Oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w szkole lub szkole wyższej
  Oświadczenie o pozostawieniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub dotychczasowym rodzinnym domu dziecka
  Oświadczenie dotyczące władzy rodzicielskiej
  Informacja o osobach które będą mogły wyświetlać kartę elektroniczną na swoich urządzeniach mobilnych
  Informacja jak przystąpić do programu Karta Dużej Rodziny

Ważne linki:

Instrukcja aplikacji mKDR

Pytania i odpowiedzi

Zobacz, jakie zniżki oferuje Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny

Podstawy prawne:

Ustawa z 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny.

Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 17 lutego 2017 roku w sprawie wysokości opłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny oraz wysokości kosztów gminy związanych z przyznaniem tej Karty oraz wydaniem jej duplikatu.

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 27 lipca 2017 roku w sprawie sposobu unieważniania Karty Dużej Rodziny, wzorów graficznych oraz szczegółowego zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny.

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 19 grudnia 2017 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu unieważniania Karty Dużej Rodziny, wzorów graficznych oraz szczegółowego zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny.

Gniezno – Pierwsza Stolica Polski

Realizacja: IDcom.pl

Zdjęcia: Jerzy Andrzejewski oraz Archiwum UM