Miejskie Świetlice Socjoterapeutyczne w Gnieźnie zostały powołane Uchwałą nr XIII/129/2003 Rady Miasta Gniezna z dnia 29 sierpnia 2003 i rozpoczęły działalność 1 października 2003 roku.

Na terenie miasta Gniezna funkcjonują  4 placówki Miejskich Świetlic Socjoterapeutycznych, zlokalizowane w różnych dzielnicach miasta: na osiedlu Grunwaldzkim - ul. Wrzesińska 43/55, osiedlu Tysiąclecia – ul. Staszica 5, osiedlu Kazimierza Wielkiego 33 oraz przy ulicy Kilińskiego 17. Do wszystkich naszych placówek  uczęszcza około 120 dzieci z rodzin dotkniętych różnorodnymi problemami. Zajęcia dla dzieci odbywają się od poniedziałku do piątku, od 15:00 do 19:00. W skład kadry Miejskich Świetlic wchodzą: pedagodzy, terapeuci, socjoterapeuci, psycholog i wychowawcy.

Główne obszary działalności: dożywianie, pomoc w nauce, organizacja czasu wolnego - aktywność własna dzieci i kółka zainteresowań, oddziaływania specjalistyczne, praca z rodziną, Szkoła dla Rodziców i Wychowawców, spotkania rodziców z kierownikiem, tzw. „zebrania dla rodziców”, asysta wychowawców w trudnych dla rodziców sprawach, klub rodzica, wyjazdy terapeutyczne. Misja, cel i zadania świetlicy: „Pokaż mi, a zobaczę. Powiedz mi, a zapamiętam. Pozwól mi dotknąć, a zrozumiem”.

Zajęcia socjoterapeutyczne to specjalistyczne oddziaływania, skierowane do dzieci i młodzieży:
1) z zaburzeniami zachowania, utrudniającymi funkcjonowanie społeczne i realizację zadań rozwojowych (np. wynikających z obowiązku szkolnego);
2) wychowujących się w warunkach niekorzystnych dla ich rozwoju psychofizycznego;
3) którym rodzice nie mogą zapewnić właściwej opieki wychowawczej.

Celem zajęć socjoterapeutycznych jest korygowanie funkcjonowania dzieci i eliminowanie zaburzeń zachowania oraz wspieranie dzieci w radzeniu sobie w  trudnych sytuacjach życiowych, a także pomoc w przywracaniu prawidłowej funkcji rodziny poprzez wspomaganie rodziców w rozwiązywaniu ich problemów osobistych oraz wychowawczych z dziećmi.

Cele socjoterapeutyczne obejmują działania:
1) terapeutyczne, realizowane poprzez organizowanie doświadczeń przeciwstawnych do doświadczeń urazowych i umożliwiających odreagowanie napięć oraz silnych, trudnych emocji;
2) edukacyjne, realizowane poprzez tworzenie sytuacji wspomagających nabywanie wiedzy o sobie i otaczającym świecie społecznym oraz umożliwiających uczenie się nowych, konstruktywnych zachowań;
3) rozwojowe, realizowane poprzez stwarzanie warunków ułatwiających urzeczywistnianie potencjału dziecka.

Proces socjoterapeutyczny przebiega poprzez:
a) diagnozę dysfunkcji i zaburzeń w zachowaniu;
b) opracowanie indywidualnego planu terapii;
c) wdrażanie oddziaływań korygujących.

Stałymi elementami procesu socjoterapeutycznego jest diagnoza, korekta i odreagowanie emocjonalne. Korekta odbywa się w trakcie celowo zorganizowanego doświadczenia, dostarczającego treści korygującej przekonania urazowe dziecka, przywracającej pełne postrzeganie rzeczywistości. Skutkiem tego jest zmiana zachowania dziecka i poprawa jego funkcjonowania. Zajęcia socjoterapeutyczne odbywają się w oparciu o zasady pracy terapeutycznej: jawność reguł i wymagań, otwartość w wyrażaniu uczuć, potrzeb i własnego zdania.

Jednostka działa na podstawie:
- ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r., Nr 147, poz. 1231 ze zmianami);
- ustawy z dnia 26 listopada 1998 r., o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r., Nr 15, poz. 148 ze zmianami);
- ustawy z dnia 29 listopada 1990 r., o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 1998r., Nr 64, poz. 414);
- rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 września 2000 r., w sprawie placówek opiekuńczo - wychowawczych (Dz. U. z 2000r., Nr 80, poz. 900);
- statutu;
- ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

 Miejskie Świetlice Socjoterapeutyczne w Gnieźnie
ul. Kilińskiego 17, 62-200 Gniezno
tel.: 61 425 82 57; fax: 61 425 82 57
e-mail: swietlice_gniezno@onet.pl
www.swietlice.gniezno.pl
NIP: 784-22-39-188, REGON: 634511161
Konto nr: 80 9065 0006 0000 0000 4138 0001
Kierownik: Zofia Komosińska
Godziny przyjęć interesantów: poniedziałek – piątek, 9:00-17:00.

Aktualności z życia świetlic

Gniezno – Pierwsza Stolica Polski

Realizacja: IDcom.pl

Zdjęcia: Jerzy Andrzejewski oraz Archiwum UM