Definicja zjawiska przemocy w rodzinie:
Przemoc to intencjonalne działanie lub zaniechanie jednej osoby wobec drugiej, które wykorzystując przewagę sił narusza prawa i dobra osobiste jednostki, powodując cierpienia i szkody.
O przemocy możemy mówić wtedy, gdy zostaną spełnione 4 warunki:
- Jest to intencjonalne, zamierzone działanie człowieka i ma na celu kontrolowanie i podporządkowanie ofiary.
- W relacji jedna ze stron ma przewagę nad drugą. Ofiara jest słabsza a sprawca silniejszy.
- Sprawca wykorzystuje przewagę siły narusza podstawowe prawa ofiary (np. prawo do nietykalności fizycznej, godności, szacunku itd.).
- Sprawca naraża zdrowie i życie ofiary na poważne szkody. Doświadczanie bólu i cierpienia sprawia, że ofiara ma mniejszą zdolność do samoobrony.

Przemoc w rodzinie może pojawić się w życiu każdej osoby, bez względu na jej wiek, płeć, poziom wykształcenia czy status materialny. Jednakże żadna osoba, która jej doświadcza nie jest skazana na jej doznawanie. Przed doznawaniem przemocy ze strony bliskich osób można się ustrzec – trzeba jednak przerwać milczenie i zwrócić się o pomoc do specjalistów.

Do głównych zadań Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie należy w szczególności:
1. Realizacja założeń Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie;
2. Diagnozowanie problemów przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Miasta Gniezna;
3. Składanie zawiadomień o podejrzeniu popełnienia czynów określonych w art. 2 pkt 2 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;
4. Inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie;
5. Inicjowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku;
6. Rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielania pomocy rodzinom dotkniętych przemocą domową w środowisku lokalnym;
7. Współpraca z mediami w celu upowszechniania informacji dotyczących przemocy w rodzinie oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
8. Tworzenie grup roboczych w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach.
 
Do głównych zadań grup roboczych należy w szczególności:
1. zapoznanie się z indywidualną sytuacją rodziny, wobec której istnieje podejrzenie występowania przemocy w rodzinie;
2. opracowanie wspólnie z rodziną planu pomocy rozwiązania problemu przemocy oraz monitorowanie tych działań;
3. udzielanie wsparcia wszystkim członkom rodziny w tym w szczególności: wsparcie psychologiczne, prawne oraz poradnictwo socjalne;
4. udzielanie pomocy dzieciom pokrzywdzonym i będącym świadkami przemocy w rodzinie;
5. inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie;
6. prowadzenie dokumentacji podejmowanych działań w rodzinie dotkniętej przemocą oraz dokumentowanie uzyskanych efektów.

Skład Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gnieźnie:
1. Hanna Adamczak – przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie,
2. Maciej Bąkowski – przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Gnieźnie,
3. Tomasz Czerniawski – przedstawiciel Gnieźnieńskiego Stowarzyszenia Abstynenckiego ODNOWA,
4. Aleksandra Godek – przedstawiciel Kuratorskiej Służby Sądowej do spraw Rodzinnych przy Sądzie Rejonowym w Gnieźnie,
5. Agnieszka Anna Horoszczak – przedstawiciel Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gnieźnie,
6. Agnieszka Karolczak – przedstawiciel Prokuratury Rejonowej w Gnieźnie,
7. Małgorzata Masadyńska Kaszuba – lekarz,
8. Zofia Komosińska – przedstawiciel Miejskich Świetlic Socjoterapeutycznych w Gnieźnie,
9. Justyna Krzywdzińska – przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie,
10. Krzysztof Larus – przedstawiciel Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej dla Dorosłych przy Sądzie Rejonowym w Gnieźnie,
11. Mieczysław Napierała - przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Gnieźnie,
12. Elżbieta Pilarczyk – przedstawiciel Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
13. Anna Krzemińska - przedstawiciel służb medycznych
13. Marian Pokładecki – przedstawiciel Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Gnieźnie,
14. Marzena Tyczka – przedstawiciel Domu Matki i Dziecka Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej.

Dane teleadresowe Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
ul. Dworcowa 7, 62-200 Gniezno
tel.: 61 426 25 82, 426 30 16, 424 15 99, 424 11 88
fax.: 61 426 25 82, wewn. 68
pok. 14 (I piętro), tel. wew. 63
e-mail: mops@mops.gniezno.pl
www.mops.gniezno.pl

Godziny przyjmowania zainteresowanych osób:
od poniedziałku do piątku, 7:00-15:00

Gniezno – Pierwsza Stolica Polski

Realizacja: IDcom.pl

Zdjęcia: Jerzy Andrzejewski oraz Archiwum UM