Zameldowanie w drodze decyzji administracyjnej
Osoba przebywająca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązana zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego.
Równocześnie można mieć jedno miejsce pobytu stałego i jedno miejsce pobytu czasowego.
Organ gminy rozstrzyga o zameldowaniu w drodze decyzji administracyjnej, jeżeli zgłoszone dane do zameldowania budzą wątpliwości, w szczególności w przypadku braku potwierdzenia na formularzu zgłoszenia pobytu (przez osobę dysponującą tytułem prawnym do lokalu), faktu przebywania osoby w tym lokalu.
Wydanie decyzji o zameldowaniu lub odmowie zameldowania następuje po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego, w ramach którego organ gminy prowadzi postępowanie wyjaśniające (tzn. ustala czy osoba faktycznie zamieszkuje w lokalu, w którym ma nastąpić zameldowanie poprzez przeprowadzenie dowodów w postaci m.in.: przesłuchania stron, świadków, przeprowadzenia oględzin przedmiotowego lokalu).
O terminie dokonania przez organ czynności wyjaśniających, strony postępowania informowane są odrębnymi pismami. W przypadku braku możliwości ustalenia miejsca pobytu osoby,
w stosunku, do której prowadzone jest postępowanie o wymeldowanie, na drodze sądowej ustalany jest przedstawiciel dla osoby nieobecnej, celem reprezentowania jej w postępowaniu administracyjnym.

Wymeldowanie w drodze decyzji administracyjnej
Osoba, która opuszcza miejsce pobytu stałego albo opuszcza miejsce pobytu czasowego przed upływem deklarowanego okresu pobytu, obowiązana jest wymeldować się.
Obowiązek wymeldowania powstaje, gdy obywatel polski opuszcza miejsce pobytu trwale, dobrowolnie lub w wyniku orzeczenia sądu.
Organ gminy wydaje na wniosek właściciela lub innego podmiotu dysponującego tytułem prawnym do lokalu lub z urzędu decyzję w sprawie wymeldowania osoby, która opuściła miejsce pobytu stałego lub czasowego przed upływem deklarowanego okresu pobytu i nie dopełniła obowiązku wymeldowania się.
Wydanie decyzji o wymeldowaniu lub odmowie wymeldowania następuje po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego, w ramach którego organ gminy prowadzi postępowanie wyjaśniające (tzn. ustala czy osoba faktycznie trwale i dobrowolnie opuściła lokal, z którego ma nastąpić wymeldowanie poprzez przeprowadzenie dowodów w postaci m.in.: przesłuchania stron, świadków, przeprowadzenia oględzin przedmiotowego lokalu).
O terminie dokonania przez organ czynności wyjaśniających, strony postępowania informowane są odrębnymi pismami. W przypadku braku możliwości ustalenia miejsca pobytu osoby,
w stosunku, do której prowadzone jest postępowanie o wymeldowanie, na drodze sądowej ustalany jest przedstawiciel dla osoby nieobecnej, celem reprezentowania jej w postępowaniu administracyjnym.

Gniezno – Pierwsza Stolica Polski

Realizacja: IDcom-jst.pl

Zdjęcia: Jerzy Andrzejewski oraz Archiwum UM