Wydział Spraw Społecznych - Referat ds. Polityki Mieszkaniowej: zadania
Uchwała Rady Miasta Gniezna z 24 czerwca 2015 roku w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Gniezna na lata 2015 – 2020
Uchwała Rady Miasta Gniezna z 28 grudnia 2015 roku w sprawie: zmiany Uchwały Rady Miasta Gniezna Nr X/76/2015 Rady Miasta Gniezna z 24 czerwca 2015 roku w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Gniezna na lata 2015 – 2020
Odpracowywanie zaległości
Regulamin porządku domowego obowiązującego lokatorów lokali mieszkalnych i socjalnych, wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta Gniezna
Wniosek dotyczący spłaty zadłużenia w formie świadczenia zastępczego
Wniosek o roszczenie odszkodowawcze
Wniosek o umorzenie / rozłożenie na raty / odroczenie terminu zapłaty należności z tytułu najmu lub bezumownego korzystania z lokalu użytkowego
Wniosek o umorzenie / rozłożenie na raty / odroczenie terminu zapłaty należności z tytułu najmu lub bezumownego korzystania z lokalu mieszkalnego
Wniosek o uregulowanie tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego
Wniosek o wynajem lokalu socjalnego z mieszkaniowego zasobu miasta Gniezna
Wniosek o wyrażenie zgody na montaż instalacji c.o. w lokalu mieszkalnym, usytuowanym w zasobie komunalnym
Wniosek o wyrażenie zgody na wykonanie remontu w lokalu mieszkalnym, usytuowanym w zasobie komunalnym
Wniosek o wyrażenie zgody na wymianę stolarki w lokalu mieszkalnym, usytuowanym w zasobie komunalnym
Wniosek o zamianę lokalu
Wniosek o zawarcie / przedłużenie umowy najmu lokalu socjalnego
Wniosek wierzyciela o lokal socjalny w wyniku realizacji wyroku sądowego
Zgłoszenie zakończenia instalacji centralnego ogrzewania

Urząd Miejski w Gnieźnie

Realizacja: IDcom-jst.pl

Zdjęcia: Jerzy Andrzejewski oraz Archiwum UM