Zarządzenie nr 0050.202.2019 z dnia 7 października 2019 roku w sprawie określenia wysokości stawki bazowej czynszu za lokale wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Gniezna
  Uchwała Rady Miasta Gniezna z 24 czerwca 2015 roku w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Gniezna na lata 2015 – 2020
  Uchwała Rady Miasta Gniezna z 28 grudnia 2015 roku w sprawie: zmiany Uchwały Rady Miasta Gniezna Nr X/76/2015 Rady Miasta Gniezna z 24 czerwca 2015 roku w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Gniezna na lata 2015 – 2020
  Odpracowywanie zaległości
  Regulamin porządku domowego obowiązującego lokatorów lokali mieszkalnych i socjalnych, wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta Gniezna
  Zgłoszenie zakończenia instalacji centralnego ogrzewania
  Wniosek o wynajem lokalu z czynszem socjalnym z mieszkaniowego zasobu miasta Gniezna
  Wniosek o zawarcie / przedłużenie umowy najmu lokalu z czynszem socjalnym
  Wniosek o roszczenie odszkodowawcze
  Wniosek wierzyciela o lokal z czynszem socjalnym
  Wniosek o umorzenie / rozłożenie na raty / odroczenie terminu zapłaty należności z tytułu najmu lub bezumownego korzystania z lokalu mieszkalnego
  Wniosek o zamianę lokalu
  Wniosek o uregulowanie tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego
  Wniosek o wyrażenie zgody na wykonanie remontu w lokalu mieszkalnym, usytuowanym w zasobie komunalnym
  Wniosek o wyrażenie zgody na montaż instalacji c.o. w lokalu mieszkalnym, usytuowanym w zasobie komunalnym
  Wniosek o wyrażenie zgody na wymianę stolarki w lokalu mieszkalnym, usytuowanym w zasobie komunalnym
  Wniosek dotyczący spłaty zadłużenia w formie świadczenia zastępczego
  Wniosek o umorzenie / rozłożenie na raty / odroczenie terminu zapłaty* należności z tytułu najmu lub bezumownego korzystania z lokalu użytkowego
  Protokół z wizji lokalowej mającej na celu ustalenie wysokości odszkodowania z tytułu niedostarczenia lokalu z czynszem socjalnym
  Protokół przyjęcia podania – skargi – interwencji – wniosku – uzupełnienia
  Oświadczenie o zamieszkiwaniu osób
  Zarządzenie w sprawie wprowadzenia wzorów druków i formularzy

Gniezno – Pierwsza Stolica Polski

Realizacja: IDcom.pl

Zdjęcia: Jerzy Andrzejewski oraz Archiwum UM