2 czerwca 2017 roku ogłoszona została ustawa o zmianie ustawy o ochronie przyrody. Najważniejszą zmianą dla osób fizycznych, wprowadzoną przez nowelizację, jest ograniczenie swobodnej wycinki, którą do tej pory można było prowadzić na nieruchomościach stanowiących ich własność pod warunkiem, że wycinka nie była związana z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Ustawa uchwalona została 11 maja 2017 roku. Zmienia ona ustawę o ochronie przyrody (Dz. U. z 2017 roku poz. 1074), której przepisy będą obowiązywać od 17 czerwca 2017 roku.

Na wycinkę drzew i krzewów z prywatnej posesji nadal nie będzie potrzebne uzyskanie zezwolenia, jednakże obowiązkowe będzie dokonanie w Urzędzie Miejskim w Gnieźnie zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa. Nie dotyczy to krzewów. Konieczność zgłoszenia będzie dotyczyła zamiaru usunięcia drzew, których obwód pnia mierzony na wysokości 5 cm będzie przekraczał:
- 80  cm - w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu  srebrzystego,
- 65 cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
- 50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Zgłoszenie powinno zawierać:
- imię i nazwisko wnioskodawcy;
- oznaczenie nieruchomości, z której drzewo ma być usunięte;
- rysunek albo mapkę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości.

W terminie 21 dni od otrzymania zgłoszenia, pracownik Urzędu Miejskiego w Gnieźnie dokona oględzin drzewa, z którego sporządzi protokół. Drzewo będzie można usunąć dopiero po upływie 14 dni od oględzin, pod warunkiem, że Prezydent Miasta Gniezna nie wniesie sprzeciwu w formie wydania decyzji administracyjnej. Co ważne, jeżeli drzewo nie zostanie usunięte przed upływem 6 miesięcy od daty przeprowadzenia oględzin, konieczne będzie dokonanie ponownego zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa.

Sprzeciw może zostać wniesiony w przypadku lokalizacji drzewa:
- na nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków;
- na terenie przeznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na zieleń lub chronionym innymi zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
- na terenach objętych formami ochrony przyrody oraz spełniającego kryteria do uznania go za pomnik przyrody.

Usunięcie drzewa bez stosownego zgłoszenia lub przed dokonaniem oględzin, a także w przypadku sprzeciwu organu, skutkować będzie naliczeniem administracyjnej kary pieniężnej, tj. 1000 zł za 1 cm obwodu drzewa mierzonego na wysokości 130 cm.  

Należy również zwrócić uwagę, że jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin właściciel nieruchomości wystąpi o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę na podstawie ustawy z 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane, a budowa ta będzie miała związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości, na której rosło usunięte drzewo, to Prezydent Miasta Gniezna, uwzględniając dane ustalone na podstawie oględzin, nałoży na właściciela nieruchomości, w drodze decyzji administracyjnej, obowiązek wniesienia opłaty za usunięcie drzewa.

Wycinka drzew z nieruchomości będącej we władaniu innych podmiotów
W przypadku usuwania drzew z nieruchomości znajdujących się we władaniu innych podmiotów lub usuwania drzew przez osoby fizyczne w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, obowiązek uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew zależał będzie od obwodu pnia mierzonego na wysokości 5 cm (wcześniej była to wysokość 130 cm).
Zgodnie z nowelizacją ustawy o ochronie przyrody zezwolenie będzie trzeba uzyskać w przypadku usuwania drzew, których obwód na wysokości 5 cm od ziemi będzie przekraczał:
- 80 cm - w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu  srebrzystego,
- 65 cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
- 50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Ponadto nowelizacja ustawy wprowadza inne zmiany:
- uchylenie przepisów dotyczących podejmowania przez rady gmin uchwał, w których można było poszerzyć katalog drzew i krzewów nie wymagających uzyskania zezwolenia,
- przywrócenie regulacji nakazujących konieczność uzgodnienia z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska zezwolenia na usunięcie drzew w pasie drogowym drogi publicznej (z wyłączeniem obcych gatunków topoli),
- w terminie do 1 miesiąca od dnia wejścia w życie nowych przepisów, minister właściwy do spraw środowiska w drodze rozporządzenia określi wysokość stawek opłat oraz ich zróżnicowanie, do czasu wejścia w życie ww. rozporządzenia stosowane będą maksymalne stawki określone w ustawie o ochronie przyrody tj. 500 zł / 1 cm obwodu drzewa mierzonego na wysokości 130 cm oraz 200 złotych /1m2 krzewu.

Wycinka a ochrona przyrody
Niezależnie od tego, czy istnieje obowiązek uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów, jeśli w zasięgu oddziaływań prac związanych z wycinką drzew lub krzewów stwierdzono bytowanie gatunków chronionych, wykonując te prace należy przestrzegać zakazów zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami w tym Rozporządzeniem Ministra Środowiska z 16 grudnia 2016r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. z 2016r. poz. 2183).
Pamiętajmy, że ochrona przyrody jest obowiązkiem każdego mieszkańca, dlatego też prosimy o rozważne podejmowanie decyzji w sprawie wycinki. Prosimy zwrócić szczególną uwagę na obecność zwierząt bytujących w koronie drzew i krzewów usuwanych, ale także rosnących w bliskim sąsiedztwie.
Zaleca się aby usuwanie drzew i krzewów dokonywać poza okresem lęgowym ptaków, czyli od połowy października do końca lutego.

Wycinka drzew i krzewów a ochrona zabytków - dowiedz się więcej!

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów

Oświadczenie dla spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot mieszkaniowych

Formularz zgłoszeniowy dotyczący wykonanych nasadzeń

Oświadczenie o współwłasności

Gniezno – Pierwsza Stolica Polski

Realizacja: IDcom.pl

Zdjęcia: Jerzy Andrzejewski oraz Archiwum UM