Utrzymanie w czystości ulic gminnych zarządzanych przez Prezydenta Miasta Gniezna w obszarze administracyjnym miasta Gniezna obejmuje zimowe i letnie utrzymanie dróg. Pozostałe ulice zaliczone do kategorii dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych utrzymują poszczególni zarządcy dróg.

Dla dróg gminnych letnie utrzymanie dróg odbywa się od 1 kwietnia do 14 listopada danego roku, zimowe utrzymanie dróg obejmuje okres od dnia 15 listopada do dnia 31 marca.

I. Letnie utrzymanie dróg:

1. Mechaniczne zamiatanie i zmywanie pasów przy krawężnikowych trzy razy w tygodniu /w poniedziałek, w środę i w sobotę/ tab. nr 1 załącznik Nr 7, mechaniczne zamiatanie i zmywanie pasów przy krawężnikowych dwa razy w tygodniu /we wtorek i w piątek/ tab. nr 2 załącznik nr 7, mechaniczne zamiatanie i zmywanie pasów przy krawężnikowych szer. 1,5m jeden raz w miesiącu, w pierwszej dekadzie miesiąca tab. nr 3 załącznik nr 7.

2. Mechaniczne zamiatanie i zmywanie obustronnych pasów przy krawężnikowych t. j. szer. 1,5m dla pozostałych ulic o nawierzchni twardej na polecenie Zamawiającego, o łącznej długości 3,00km na miesiąc - załącznik nr 7.

3. Mechaniczne zamiatanie i zmywanie obustronnych pasów przy krawężnikowych t. j. szer. 1,5m zatok autobusowych, dwa razy w tygodniu (w piątek i we wtorek) - załącznik nr 7.

4. W dni upalne, na polecenie Zamawiającego wymagane jest dodatkowo mechaniczne zraszanie wodą jezdni ulic wymienionych w załączniku nr 7.

5. W przypadku nie wykorzystania limitu sprzątania dodatkowych ulic do 3km na miesiąc, ilość nie wykorzystana przechodzi na kolejny miesiąc, sumując się aż do końca sezonu (np. lato od 01.04.14 r. do 14.11.14 r.).

6. Ręczne zamiatanie chodników, schodów itp. trzy razy w tygodniu /w poniedziałek, w środę i w sobotę/ tab. nr 1 załącznik nr 9, ręczne zamiatanie chodników i zatok postojowych jeden raz w tygodniu (w czwartek) tab. nr 2 załącznik nr 9, ręczne oczyszczanie przez 24h 7 dni w tygodniu tab. nr 3 załącznik nr 9, ręczne zamiatanie i oczyszczanie miejsc postojowych w obszarze Strefy Płatnego Parkowania – załącznik nr 8 - jeden raz w tygodniu (we wtorek) pkt 4 załącznik nr 9. Z obszarów ww. wyłącza się przystanki MPK.

7. Wywóz nieczystości z koszy ulicznych załącznik nr 6. Czyszczenie koszy ulicznych pięć razy w tygodniu (poniedziałek, środa, piątek, sobota i niedziela), wg lokalizacji wymienionej w załączniku Nr 6. Co dwa tygodnie wymagane jest odkażanie koszy.

8. Ręczne czyszczenie ze zmywaniem podświetlanych informatorów turystycznych typu (piramidki), raz na kwartał zlokalizowanych przy ul. Dąbrówki, Tumskiej i Farnej.

9. Sprzątanie w okresie letnim sprzętem określonym w załączniku nr 5.

II. Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie miasta Gniezna prowadzone jest w III i IV standardzie:
- jezdnia odśnieżana jest na całej długości, a posypywana tylko na skrzyżowaniach z drogami, torami kolejowymi, na odcinkach o nachyleniu większym niż 4%, przystankach autobusowych i innych miejscach wyznaczonych przez zarządcę drogi. Dopuszcza się istnienie lokalnych utrudnień w ruchu samochodów osobowych - (III standard),

- jezdnia odśnieżana na całej długości, posypywana na odcinkach decydujących o możliwościach ruchu - IV standard.

Zakres zimowego utrzymania dróg obejmuje:

1. Czynności przygotowawcze - jednorazowo 15 listopada 2013 r., 15 listopada 2014 r. i 15 listopada 2015 r. rozmieszczenie metalowych/plastikowych skrzyń z piaskiem i solą o pojemności 0,4m3 przy ciągach pieszych o dużym natężeniu ruchu pieszego, wg lokalizacji stanowiącej załącznik nr 1.

2. Prowadzenie akcji zimowej:
a) Czyszczenie koszy ulicznych trzy razy w tygodniu (we wtorki, piątki i niedziele), wg lokalizacji wymienionej w załączniku Nr 6. Co dwa tygodnie wymagane jest odkażanie koszy. Ręczne codzienne czyszczenie chodników i przejść dla pieszych, skwerów itp. wg załącznika nr 4.
b) Odśnieżanie jezdni tab. nr 1 i zatok autobusowych tab. nr 2 w I kolejności zimowego utrzymania w standardzie 3 – załącznik nr 2.
c) Odśnieżanie jezdni tab. nr 3 w II kolejności zimowego utrzymania w standardzie 4 – załącznik nr 2.
d) Odśnieżanie jezdni dróg wewnętrznych na osiedlach tab. nr 4 w I kolejności zimowego utrzymania w standardzie

3. Wywóz śniegu na polecenie Zamawiającego – załącznik nr 2.
a) Odśnieżanie pozostałych ulic o nawierzchni twardej na polecenie Zamawiającego, w III kolejności zimowego utrzymania w standardzie 4, w ilości 30 km na miesiąc - załącznik nr 2.
b) Odśnieżanie miejsc postojowych w Strefie Płatnego Parkowania (jezdni w miejscach parkowania, zatok postojowych, chodników wyznaczonych do parkowania - załącznik nr 8) w II kolejności zimowego utrzymania (pokrywa śnieżna do 5cm). Wywóz śniegu na polecenie Zamawiającego – załącznik nr 2. Przy ciągłych opadach śniegu o grubości pokrywy powyżej 10 cm w ciągu 24h w Strefie Płatnego Parkowania, wywóz śniegu poza zakresem Zamówienia.
c) Przy intensywnych opadach, wywóz śniegu odłożonego przez pługi (z jezdni i chodników) w ilości 50mp na miesiąc z ulic wskazanych przez Zamawiającego, na jego polecenie – załącznik nr 2.
d) Przeciwdziałanie skutkom gołoledzi na jezdniach poprzez posypywanie 25% mieszanką żwirowo – solną lub solanką miejsc niebezpiecznych wg załącznika nr 3.
e) Bieżące uzupełnianie skrzyń piaskiem ze solą.
f) Akcja zimowa prowadzona jest jednym, a w miarę potrzeby dwoma zestawami sprzętu, wg wykazu sprecyzowanego w załączniku nr 5.
g) Każdorazowo w okresie od 15 listopada danego roku do czasu wystąpienia pierwszych opadów śniegu, gołoledzi lub marznącej mżawki, oraz w całym okresie trwania zamówienia, w przypadkach występowania łagodnych warunków atmosferycznych tzn. – temp. powyżej +3oC utrzymujących się w okresie powyżej 3 dni, obowiązuje realizacja usługi w standardzie letnim.

4. Zakończenie zimowego utrzymania czystości do 31 marca danego roku.
a) Zwiezienie skrzyń każdorazowo – do 31 marca 2014 r., do 31 marca 2015 r., do 31 marca 2016 r.
b)czyszczenie ciągów dróg gminnych z materiałów użytych do zwalczania śliskości zimowej, mechanicznie jezdnie, ręcznie przy krawężnikach i chodnikach ze zmyciem całej powierzchni wodą, każdorazowo do 10 kwietnia 2014 r., do 10 kwietnia 2015 r., do 10 kwietnia 2016 r. dla ulic określonych w załączniku nr 2.
c) Jednorazowo oczyszczenie nawierzchni ulic przy krawężnikach o szerokości do 1,0m, obustronnie, każdorazowo do 20 kwietnia 2014 r., do 20 kwietnia 2015 r., do 20 kwietnia 2016 r., określonych w załączniku nr 10.

W przypadku braku przejezdności na pozostałych ulicach nie wymienionych w załącznikach, interwencje należy zgłaszać pod numer telefonu 61 426 04 57, 61 426 04 24, 61 426 04 74.

Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3
Załącznik 4
Załącznik 5
Załącznik 6
Załącznik 7
Załącznik 8
Załącznik 9
Załącznik 10

Gniezno – Pierwsza Stolica Polski

Realizacja: IDcom.pl

Zdjęcia: Jerzy Andrzejewski oraz Archiwum UM