plan1jpg [300x430] Wykonanie „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Gniezna” zostało dofinansowane ze środków Funduszu Spójności Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013 w ramach konkursu nr 2/POIiŚ/9.3/2013 – Działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plany gospodarki niskoemisyjnej.

Plan gospodarki niskoemisyjnej został opracowany zgodnie z wytycznymi Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Projekt planu gospodarki niskoemisyjnej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko został uzgodniony z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Poznaniu i Wielkopolskim Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym oraz zapewniono możliwość udziału społeczeństwa.

Celem Planu gospodarki niskoemisyjnej jest określenie – na podstawie analizy aktualnego stanu w zakresie zużycia energii i emisji gazów cieplarnianych na obszarze Miasta Gniezna – działań zmierzających do redukcji zużycia energii, zwiększenia wykorzystania źródeł odnawialnych oraz ograniczenia emisji gazów cieplarnianych wraz z ekologiczną oceną ich efektywności. Działania te przyczynią się do osiągnięcia celów określonych przez Unię Europejską w pakiecie klimatyczno-energetycznym do roku 2020.

Plan gospodarki niskoemisyjnej jest dokumentem określającym cele strategiczne i szczegółowe oraz działania niezbędne dla ich osiągnięcia wraz ze wskazaniem ich szacunkowych kosztów i przewidywanych źródeł finansowania. Działania te przyczynią się do poprawy stanu środowiska i jakości życia mieszkańców na terenie Miasta Gniezna.

Plan gospodarki niskoemisyjnej jest niezbędnym dokumentem umożliwiającym ubieganie się o pozyskanie funduszy europejskich w latach 2014 - 2020 z niektórych osi priorytetowych. Nowa perspektywa finansowania ma służyć realizacji Strategii Europa 2020 i dążyć do stworzenia z Europy lidera w dziedzinie energii odnawialnej i technologii niskoemisyjnych.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Gniezna - maj 2016

Elementy zrównoważonej mobilności miejskiej

Gniezno – Pierwsza Stolica Polski

Realizacja: IDcom.pl

Zdjęcia: Jerzy Andrzejewski oraz Archiwum UM