logo bspp [300x358]
Szczegółowe informacje:
www.parkowanie.gniezno.pl
facebook.com/parkowaniegniezno


Biuro Strefy Płatnego Parkowania jest jednostką organizacyjną miasta powołaną przez Radę Miasta Gniezna w celu pobierania i egzekwowania opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania.

Zgodnie z wyrokami Sądów Administracyjnych sygn. akt III SA/Łd 333/08, III SA/Łd 193/07 obowiązek wnoszenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, jak i obowiązek ponoszenia opłaty dodatkowej za nieuiszczenie tych opłat wynika bezpośrednio z przepisu prawa. Strefa Płatnego Parkowania dla podstref A i B obowiązuje od poniedziałku do piątku 9.00 - 18.00. Podstrefa C obowiązuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00

Zmiana stawek [300x212]

Podstawa prawna działalności:

1. art.13 ust. 1, art.13 b oraz 13f ust.1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. jedn. (t.j. Dz. U. z 2018 poz.2068)) korzystający z dróg publicznych są zobowiązani do ponoszenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania.
Za nieuiszczenie powyższej opłaty pobiera się opłatę dodatkową.
Obszar stanowiący Strefę Płatnego Parkowania w Gnieźnie, gdzie pobierane są opłaty wyznaczają znaki D – 44 „strefa płatnego parkowania” i D – 45 „koniec strefy płatnego parkowania”, oraz znaki D-18 z dodatkową tabliczką informującą o sposobie wnoszenia opłaty, zlokalizowane na każdej ulicy objętej płatnym parkowaniem.
2. Uchwała nr IX/70/2015 Rady Miasta Gniezna z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania w Gnieźnie (wraz z późniejszymi zmianami).

Dane adresowe:
Biuro Strefy Płatnego Parkowania w Gnieźnie
ul. Kilińskiego 17
62-200 Gniezno
NIP 784 16 43 467
Regon 630749641
Tel: 61 426 69 04
Fax: 61 424 16 37
email: bsp@gniezno.eu
Nr konta: Bank Spółdzielczy w Gnieźnie 46 9065 0006 0000 0000 4109 0001

Sposób pobierania opłat:

1. poprzez wykupienie biletu parkingowego w parkometrze
2. poprzez wykupienie karty abonamentowej w Kasie Biura
3. poprzez wykupienie identyfikatora dla mieszkańca strefy w Kasie Biura
4. poprzez wniesienie płatności mobilnej za pomocą telefonu komórkowego lub innego urządzenia mobilnego

Wykupioną opłatę należy umieścić za przednią szybą wewnątrz pojazdu w sposób nie budzący jakichkolwiek wątpliwości co do jej ważności, tak aby była całkowicie widoczna dla kontrolującego.

Stawki opłat:

1. W podstrefie A – czerwonej:
1) minimalna opłata za ¼ h 1,00 zł
2) za pierwszą godzinę: 3,60 zł
3) za drugą godzinę: 4,00 zł
4) za trzecią godzinę: 4,50 zł
5) za czwartą i każdą następną: 3,60 zł

2. W podstrefie B – żółtej:
1) minimalna opłata za ¼ h 0,50 zł
2) za pierwszą godzinę: 2,20 zł
3) za drugą godzinę: 2,60 zł
4) za trzecią godzinę: 3,10 zł
5) za czwartą i każdą następną: 2,20 zł

3. W podstrefie C – zielonej obowiązują wyłącznie opłaty jednorazowe z podaniem nr rejestracyjnego pojazdu oraz ograniczenie czasowe postoju pojazdu maksymalnie do 2h.
1) minimalna opłata za ¼ h 0,30 zł
2) za pierwszą godzinę 1,40 zł
3) za drugą godzinę 1,60 zł

§ 2. Ustala się stawki opłat abonamentowych i zryczałtowanych:
1. W podstrefie A – czerwonej i w podstrefie B – żółtej:

1) abonament tygodniowy 50,00 zł
2) abonament miesięczny 150,00 zł
3) abonament roczny 1.500,00 zł

2. W podstrefie A – czerwonej:
1) identyfikator mieszkańca SPP z podstrefy A obowiązujący w podstrefie A i B miesięczna stawka na pierwszy pojazd 20,00 zł
2) identyfikator mieszkańca SPP z podstrefy A obowiązujący w podstrefie A i B miesięczna stawka na drugi pojazd 40,00 zł
3) identyfikator mieszkańca SPP z podstrefy A obowiązujący w podstrefie A i B z 50% bonifikatą dla właściciela pojazdu z aktualną kartą parkingową, kartą seniora lub kartą dużej rodziny miesięczna stawka tylko na jeden pojazd 10,00 zł
4) identyfikator mieszkańca SPP z podstrefy A obowiązujący w podstrefie A i B z 50% bonifikatą dla właściciela pojazdu z aktualną kartą parkingową miesięczna stawka tylko na jeden pojazd 10,00 zł

3. W podstrefie B – żółtej:
1) abonament pracowniczy z nr rejestracyjnym pojazdu, obowiązujący w podstrefie B miesięczna stawka 100,00 zł
2) identyfikator mieszkańca SPP z podstrefy B obowiązujący w podstrefie B miesięczna stawka na pierwszy pojazd 20,00 zł
3) identyfikator mieszkańca SPP z podstrefy B obowiązujący w podstrefie B miesięczna stawka na drugi pojazd 40,00 zł
4) identyfikator mieszkańca SPP z podstrefy B obowiązujący w podstrefie B z 50% bonifikatą dla właściciela pojazdu z aktualną kartą parkingową, kartą seniora lub kartą dużej rodziny miesięczna stawka tylko na jeden pojazd 10,00 zł

4. W podstrefie C – zielonej:
1) identyfikator mieszkańca SPP z podstrefy C obowiązujący w podstrefie B miesięczna stawka na pierwszy pojazd 20,00 zł
2) identyfikator mieszkańca SPP z podstrefy C obowiązujący w podstrefie B miesięczna stawka na drugi pojazd 40,00 zł
3) identyfikator mieszkańca SPP z podstrefy C obowiązujący w podstrefie B z 50% bonifikatą dla właściciela pojazdu z aktualną kartą parkingową, kartą seniora lub kartą dużej rodziny miesięczna stawka tylko na jeden pojazd 10,00 zł

5. Dla mieszkańców ulicy 3 Maja oraz Żwirki i Wigury wprowadza się możliwość zakupu identyfikatora mieszkańca SPP oraz abonamentu pracowniczego – w podstrefie B

Wysokość opłaty dodatkowej:
1) za nieuiszczenie opłaty za postój pojazdu w SPP - kwota 75,00 zł,
2) w przypadku bezzwłocznego uiszczenia opłaty dodatkowej, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od daty wystawionego wezwania - kwota 50,00 zł,
3) w przypadku przekroczenia opłaconego czasu postoju w podstrefie A i przybycia do BSPP w dniu, w którym nieuiszczono opłaty do godz. 18.00, lub najpóźniej w ciągu 7 dni od daty wystawionego wezwania, kwota 30,00 zł,
4) w przypadku przekroczenia opłaconego czasu postoju w podstrefie B i przybycia do BSPP w dniu, w którym nieuiszczono opłaty do godz. 18.00, lub najpóźniej w ciągu 7 dni od daty wystawionego wezwania, kwota 25,00 zł,
5) w przypadku przekroczenia opłaconego czasu postoju w podstrefie C i przybycia do BSPP w dniu, w którym nieuiszczono opłaty do godz. 18.00, lub najpóźniej w ciągu 7 dni od daty wystawionego wezwania, kwota 20,00 zł,
6) w przypadku nieumieszczenia ważnej opłaty w sposób określony w Rozdziale II niniejszego Regulaminu i przybycia do BSPP najpóźniej w ciągu 7 dni od otrzymania wezwania - kwota 10,00 zł.
 
Opłata dodatkowa podlega przymusowemu ściągnięciu w trybie określonym w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
Opłatę dodatkową pobiera się w Kasie BSPP lub przelewem na konto BSPP.
W razie nie wniesienia opłaty dodatkowej w określonym terminie, Biuro wystawia upomnienie w wysokości 75 zł z dodatkowymi kosztami upomnienia.
Wnioski, skargi, odwołania i wyjaśnienia przyjmuje Kierownik Biura lub upoważniony pracownik Biura Strefy Płatnego Parkowania.

Gniezno – Pierwsza Stolica Polski

Realizacja: IDcom.pl

Zdjęcia: Jerzy Andrzejewski oraz Archiwum UM