logo bspp [300x358]
Szczegółowe informacje:
www.parkowanie.gniezno.pl
facebook.com/parkowaniegniezno


Biuro Strefy Płatnego Parkowania jest jednostką organizacyjną miasta powołaną przez Radę Miasta Gniezna w celu pobierania i egzekwowania opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania.Plan Strefy Płatnego Parkowania w Gnieźnie [300x222]
Zgodnie z wyrokami Sądów Administracyjnych sygn. akt III SA/Łd 333/08, III SA/Łd 193/07 obowiązek wnoszenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, jak i obowiązek ponoszenia opłaty dodatkowej za nieuiszczenie tych opłat wynika bezpośrednio z przepisu prawa.
Strefa Płatnego Parkowania dla podstref A i B obowiązuje od poniedziałku do piątku 9.00 - 18.00. Podstrefa C obowiązuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00

Podstawa prawna działalności:

1. art.13 ust. 1, art.13 b oraz 13f ust.1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2015, poz. 460-ze zm.) korzystający z dróg publicznych są zobowiązani do ponoszenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania.
Za nieuiszczenie powyższej opłaty pobiera się opłatę dodatkową.
Obszar stanowiący Strefę Płatnego Parkowania w Gnieźnie, gdzie pobierane są opłaty wyznaczają znaki D – 44 „strefa płatnego parkowania” i D – 45 „koniec strefy płatnego parkowania”, oraz znaki D-18 z dodatkową tabliczką informującą o sposobie wnoszenia opłaty, zlokalizowane na każdej ulicy objętej płatnym parkowaniem.
2. Uchwała nr IX/70/2015 Rady Miasta Gniezna z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania w Gnieźnie.

Dane adresowe:
Biuro Strefy Płatnego Parkowania w Gnieźnie
ul. Kilińskiego 17
62-200 Gniezno
NIP 784 16 43 467
Regon 630749641
Tel: 61 426 69 04
Fax: 61 424 16 37
email: bsp@gniezno.eu
BIP Biura Strefy  Płatnego Parkowania w Gnieźnie: www.bsp.gniezno.pl
Nr konta: Bank Spółdzielczy w Gnieźnie 46 9065 0006 0000 0000 4109 0001

Sposób pobierania opłat:

1. poprzez wykupienie biletu parkingowego w parkometrze
2. poprzez wykupienie karty abonamentowej w Kasie Biura
3. poprzez wykupienie identyfikatora dla mieszkańca strefy w Kasie Biura
4. poprzez wniesienie płatności mobilnej za pomocą telefonu komórkowego lub innego urządzenia mobilnego

Wykupioną opłatę należy umieścić za przednią szybą wewnątrz pojazdu w sposób nie budzący jakichkolwiek wątpliwości co do jej ważności, tak aby była całkowicie widoczna dla kontrolującego.

Stawki opłat:

1. W podstrefie A – czerwonej:
1) minimalna opłata za ¼ h 0,80 zł
2) za pierwszą godzinę: 3,00 zł
3) za drugą godzinę: 3,60 zł
4) za trzecią godzinę: 4,30 zł
5) za czwartą i każdą następną: 3,00 zł

2. W podstrefie B – żółtej:
1) minimalna opłata za ¼ h 0,50 zł
2) za pierwszą godzinę: 2,00 zł
3) za drugą godzinę: 2,40 zł
4) za trzecią godzinę: 2,80 zł
5) za czwartą i każdą następną: 2,00 zł

3. W podstrefie C – zielonej -obowiązują wyłącznie opłaty jednorazowe z podaniem nr rejestracyjnego pojazdu oraz ograniczenie czasowe postoju pojazdu maksymalnie do 2h.
1) minimalna opłata za ¼ h 0,30 zł
2) za pierwszą godzinę 1,20 zł
3) za drugą godzinę 1,40 zł

§ 2. Ustala się stawki opłat abonamentowych i zryczałtowanych:
1. W podstrefie A – czerwonej i w podstrefie B – żółtej:
1) abonament miesięczny 150,00 zł
2) abonament roczny 1.500,00 zł

2. W podstrefie A – czerwonej:
1) identyfikator mieszkańca SPP z podstrefy A obowiązujący w podstrefie A i B miesięczna stawka na pierwszy pojazd 20,00 zł
2) identyfikator mieszkańca SPP z podstrefy A obowiązujący w podstrefie A i B miesięczna stawka na drugi pojazd 40,00 zł
3) identyfikator mieszkańca SPP z podstrefy A obowiązujący w podstrefie A i B z 50% bonifikatą dla właściciela pojazdu z aktualną kartą parkingową, kartą seniora lub kartą dużej rodziny miesięczna stawka tylko na jeden pojazd 10,00 zł
4) identyfikator mieszkańca SPP z podstrefy A obowiązujący w podstrefie A i B z 50% bonifikatą dla właściciela pojazdu z aktualną kartą parkingową miesięczna stawka tylko na jeden pojazd 10,00 zł

3. W podstrefie B – żółtej:
1) abonament pracowniczy z nr rejestracyjnym pojazdu, obowiązujący w podstrefie B miesięczna stawka 100,00 zł
2) identyfikator mieszkańca SPP z podstrefy B obowiązujący w podstrefie B miesięczna stawka na pierwszy pojazd 20,00 zł
3) identyfikator mieszkańca SPP z podstrefy B obowiązujący w podstrefie B miesięczna stawka na drugi pojazd 40,00 zł
4) identyfikator mieszkańca SPP z podstrefy B obowiązujący w podstrefie B z 50% bonifikatą dla właściciela pojazdu z aktualną kartą parkingową, kartą seniora lub kartą dużej rodziny miesięczna stawka tylko na jeden pojazd 10,00 zł

4. W podstrefie C – zielonej:
1) identyfikator mieszkańca SPP z podstrefy C obowiązujący w podstrefie B miesięczna stawka na pierwszy pojazd 20,00 zł
2) identyfikator mieszkańca SPP z podstrefy C obowiązujący w podstrefie B miesięczna stawka na drugi pojazd 40,00 zł
3) identyfikator mieszkańca SPP z podstrefy C obowiązujący w podstrefie B z 50% bonifikatą dla właściciela pojazdu z aktualną kartą parkingową, kartą seniora lub kartą dużej rodziny miesięczna stawka tylko na jeden pojazd 10,00 zł

Wysokość opłaty dodatkowej:
1) za nieuiszczenie opłaty za postój pojazdu w SPP - kwota 50,00 zł,
2) w przypadku bezzwłocznego uiszczenia opłaty dodatkowej, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od daty wystawionego wezwania - kwota 30,00 zł,
3) w przypadku przekroczenia opłaconego czasu postoju w podstrefie A i przybycia do BSPP w dniu, w którym nieuiszczono opłaty do godz. 18.00, lub najpóźniej w ciągu 7 dni od daty wystawionego wezwania, kwota 20,00 zł,
4) w przypadku przekroczenia opłaconego czasu postoju w podstrefie B i przybycia do BSPP w dniu, w którym nieuiszczono opłaty do godz. 18.00, lub najpóźniej w ciągu 7 dni od daty wystawionego wezwania, kwota 15,00 zł,
5) w przypadku przekroczenia opłaconego czasu postoju w podstrefie C i przybycia do BSPP w dniu, w którym nieuiszczono opłaty do godz. 18.00, lub najpóźniej w ciągu 7 dni od daty wystawionego wezwania, kwota 10,00 zł,
6) w przypadku nieumieszczenia ważnej opłaty w sposób określony w Rozdziale II niniejszego Regulaminu i przybycia do BSPP najpóźniej w ciągu 7 dni od otrzymania wezwania - kwota 10,00 zł.
 
Opłata dodatkowa podlega przymusowemu ściągnięciu w trybie określonym w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
Opłatę dodatkową pobiera się w Kasie BSPP lub przelewem na konto BSPP.
W razie nie wniesienia opłaty dodatkowej w określonym terminie, Biuro wystawia upomnienie w wysokości 50 zł z dodatkowymi kosztami upomnienia.
Wnioski, skargi, odwołania i wyjaśnienia przyjmuje Kierownik Biura lub upoważniony pracownik Biura Strefy Płatnego Parkowania.

Lokalizacja parkometrów:

1. ul. Mieszka I/Dąbrówki
2. ul. Grzybowo
3. ul. Franciszkańska
4. ul. św. Wawrzyńca/Tumska
5. ul. Warszawska/Rzeźnicka
6. ul. Zielony Rynek
7. ul. św. Wawrzyńca/Bednarski Rynek
8. skrzyżowanie Czysta/Cierpięgi
9. ul. Moniuszki
10. ul. Warszawska – przy targowisku
11. skrzyżowanie ul. Mickiewicza/Mieszka I
12. ul. Chrobrego - przy BGŻ
13. ul. Łubieńskiego/Chrobrego naprzeciw MOK-u
14. ul. Chrobrego – koło Teatru
15. ul. Sienkiewicza na wysokości ZUS
16. ul. Mieszka I/T. Kościuszki
17. ul. Mieszka I
18. ul. Dąbrówki przy Banku Spółdzielczym
19. ul. Dąbrówki przy Hotelu Pietrak
20. ul. Łubieńskiego przy Redakcji Głos Wlkp.
21. ul. Krzywe Koło
22. ul. Chrobrego - przy Poczcie
23. ul. Sienkiewicza - przy BZ WBK
24. ul. Farna
25. ul. Mickiewicza - przy Rossmann
26. ul. Warszawska – przy halach targowych
27. ul. św. Wawrzyńca – przy Optyk
28. ul. św. Wawrzyńca/Kaszarska
29. ul. Jeziorna
30. Plac 21 Stycznia przy Przychodni Zdowia
31. ul. św. Wawrzyńca/Czysta - przy PZU
32. ul. św. Wawrzyńca/Słomianka
33. ul. Mickiewicza
34. ul. Warszawska/naprzeciw Hotelu AWO
35. ul. Rzeźnicka
36. ul. Franciszkańska-na wjeździe
37. ul. Dąbrówki-w pobliżu Piekarni Gramse
38. ul. Rybna-parking przy Szpitalu
39. ul. Plac 21 Stycznia 5
40. ul. św. Wojciecha
41. ul. Kilińskiego
42. ul. Grzybowo
43. ul. Łącznica
44. ul. ul. św. Jana
45. ul. Chociszewskiego
46. ul. św. Michała
47. ul. Jana Pawła II-Starostwo
48. ul. Jana Pawła II-Urząd Miar
49. ul. Kościuszki-Urząd Miasta
50. ul. Rybna
51. Ul. Rybna – Przedszkole
52. Ul. Jana Pawła II
53. Ul. Cierpięgi – Parking
54. Ul. Cierpięgi


Lokalizacja stanowisk postojowych dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową:
ul. Łubieńskiego (skrzyżowanie z ul. Chrobrego - obok Apteki) 2 koperty
ul. Chrobrego (przy Poczcie) 2 koperty
ul. Łubieńskiego (skrzyżowanie z ul. Mieszka I) 2 koperty
ul. Grzybowo 2 koperty
ul. Dąbrówki 2 koperty przy Kredyt Bank
ul. Dąbrówki przy Przedszkolu nr 3 1 koperta
ul. Franciszkańska 2 koperty (przy Sądzie Rejonowym)
ul. Jeziorna 2 koperty przy Przychodni Zdrowia
ul. Czysta 1 koperta
ul. Cierpięgi 2 koperty
ul. św. Wawrzyńca 2 koperty (przy Sanepidzie)
ul. św. Wawrzyńca przy Aptece 2 koperty
ul. Zielony Rynek 2 koperty
ul. Warszawska 1 koperta (skrzyżowanie z ul. Moniuszki)
ul. Mickiewicza (skrzyżowanie z ul. Mieszka I-w kierunku ul. Sienkiewicza) 2 koperty
ul. Mickiewicza (skrzyżowanie z ul. Chrobrego) 2 koperty
ul. Sienkiewicza (skrzyżowanie z ul. Chrobrego) 2 koperty
ul. Rzeźnicka 1 koperta
ul. Rybna-parking 2 koperty
Pl. 21 Stycznia-Targowisko-2 koperty
ul. Kościuszki-2 koperty
ul. Jana Pawła II-4 koperty
ul. św. Michała-2 koperty
ul. Chociszewskiego-2 koperty
ul. św. Jana-1 koperta
ul. Grzybowo-4 koperty
ul. Łącznica-1 koperta
ul. Kilińskiego-2 koperty
ul. Rybna-2 koperty
ul. św. Wojciecha-2 koperty

W obszarze SPP zlokalizowano 56 stanowisk postojowych dla osób posiadających kart parkingową (kopert).
 
Stanowiska poza SPP
ul. Kościuszki 2 koperty (przy Urzędzie Miejskim)
ul. Lecha 2 koperty
ul. Jana Pawła II 3 koperty (przy Starostwie Powiatowym)
ul. 3 Maja -parking miejski 5 kopert

Łącznie w centrum miasta jest zlokalizowanych 68 kopert.
Oznakowanie: D-18 i D-18a – parking – miejsce zastrzeżone z tabliczką. T – 29-miejsce przeznaczone dla pojazdu samochodowego uprawnionej osoby niepełnosprawnej o ograniczonej sprawności ruchowej oraz kierującego pojazdem przewożącego taką osobę, P-20 – koperta – oznakowanie poziome.
W razie postoju pojazdu na kopercie przez osobę do tego nieuprawnioną należy zawiadomić Straż Miejską tel:61 424 10 70 lub Policję - tel: 997.

Gniezno – Pierwsza Stolica Polski

Realizacja: IDcom-jst.pl

Zdjęcia: Jerzy Andrzejewski oraz Archiwum UM