Rady Miasta Gniezna z 26 września 2018 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis.

Rady Miasta Gniezna z 26 września 2018 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie udzielania dotacji celowych na dofinansowanie zmiany źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych w ramach realizacji Programu „Poprawa jakości powietrza część 2) KAWKA” na zadanie „Likwidacja źródeł niskiej emisji na terenie Miasta Gniezna”.

Obwieszczenie Rady Miasta Gniezna w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Gniezna na lata 2015 – 2020 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Gniezna.

Obwieszczenie Rady Miasta Gniezna w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów miasta Gniezna dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia.

Obwieszczenie Rady Miasta Gniezna w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie pomocy materialnej przyznawanej uzdolnionym studentom i doktorantom uczelni wyższych działających na terenie miasta Gniezna oraz zasad ich przyznawania.

Obwieszczenie Rady Miasta Gniezna w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania w Gnieźnie.

Obwieszczenie Rady Miasta Gniezna z 29 marca 2017 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, trybu pobierania opłat, z zakresu zadań własnych gminy.

Obwieszczenie Rady Miasta Gniezna z 29 marca 2017 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek, oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust.3 ustawy z 26

Obwieszczenie Rady Miasta Gniezna z 14 grudnia 2016 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie: wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Gniezna na lata 2015 – 2020 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Gniezna.

Obwieszczenie Rady Miasta Gniezna z 30 listopada 2016 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie udzielania dotacji celowych na dofinansowanie zmiany źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych w ramach realizacji Programu „Poprawa jakości powietrza (część 2) KAWKA” na zadanie „Likwidacja źródeł niskiej emisji na terenie Miasta Gniezna”

Obwieszczenie Rady Miasta Gniezna z 28 września 2016 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie: określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach jednorodzinnych stanowiących własność Miasta Gniezna na rzecz dotychczasowych najemców.

Obwieszczenie Rady Miasta Gniezna z 31 sierpnia 2016 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych

Obwieszczenie w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie: utworzenia stałych obwodów głosowania i ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib na terenie miasta Gniezna

Obwieszczenie w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, trybu pobierania opłat, z zakresu zadań własnych gminy

Urząd Miejski w Gnieźnie

Realizacja: IDcom-jst.pl

Zdjęcia: Jerzy Andrzejewski oraz Archiwum UM