Uprzejmie informujemy, że od 2 kwietnia 2020 roku do odwołania, wszelkie pisma skierowane do Biura Rady Miasta, prosimy składać w  Urzędzie Miejskim w Gnieźnie przy ul. Lecha 6. 
Biuro Rady Miasta pozostaje do Państwa dyspozycji pod numerem tel. 61 426 05 02.
Powyższy komunikat związany jest z wzrastającym zagrożeniem epidemiologicznym.

---

Decyzją Przewodniczącego Rady Miasta Michała Glejzera od 16 marca br. do odwołania zostają zawieszone dyżury radnych RMG.
W celu uzyskania kontaktu z radnymi prosimy o kontakt telefoniczny z Wydziałem Biuro Rady Miasta tel. 61 426 05 02.

 ----

Najbliższe posiedzenie Rady Miasta Gniezna:

XVIII Sesja Rady Miasta Gniezna
8 kwietnia 2020 roku o 13.00
Sesja odbędzie się w trybie zdalnym, za pomocą programu do przeprowadzania konferencji wideo.

Proponowany porządek obrad:
1) Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
2) Informacja Prezydenta Miasta Gniezna o działania podejmowanych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 i wywołanej nim choroby zakaźnej (pisemna).
3) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
4) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2020 rok.
5) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia planowanej pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu.
6) Podjęcie uchwały w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Gniezna.
7) Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu polityki zdrowotnej na 2020 r. w zakresie szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców miasta Gniezna w wieku 60 lat i więcej”.
8) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Gnieźnie w rejonie ul. Artyleryjskiej  i ul. Wrzesińskiej.
9) Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach jednorodzinnych stanowiących własność Miasta Gniezna na rzecz dotychczasowych najemców.
10) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych w Gnieźnie przy ul. Osiniec.
11) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych wraz z prawem własności zabudowy, nieruchomości położonych w Gnieźnie w rejonie ul. Pocztowej od PKP S.A. z siedzibą w Warszawie.
12) Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Miasta Gniezna na dofinansowanie zmiany źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych i budynkach mieszkalnych jednorodzinnych w ramach programu „Lepsza jakość powietrza w Gnieźnie”.
13) Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Gniezna.
14) Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2019 rok.
15) Sprawozdanie z realizacji Programu Przeciwdziałaniu Narkomanii w mieście Gnieźnie za 2019 rok.
16) Zakończenie obrad.

----

Komisja Rewizyjna

----

Komisja Statutowa

----

Komisji Skarg Wniosków i Petycji

----

Komisja Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska

----

Komisja Oświaty

 ----

Komisja Polityki Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego

 ----

Komisja Promocji, Kultury i Turystyki

----

Komisja Kultury Fizycznej i Sportu

Gniezno – Pierwsza Stolica Polski

Realizacja: IDcom.pl

Zdjęcia: Jerzy Andrzejewski oraz Archiwum UM