Targowiska miejskie zlokalizowane są przy: Placu Józefa Piłsudskiego, ul. Wyszyńskiego 30, ul. Warszawskiej 16 – tzw. Hale Targowe, ul. Roosevelta 63 – tzw. pasaż Roosevelta – Staszica.

W imieniu gminy targowiskami gospodaruje Urząd Miejski w Gnieźnie, zwany dalej Zarządzającym.

Administrowanie targowiskami powierza się URBIS Sp. zo.o., z siedzibą przy ul. Chrobrego 24-25 w Gnieźnie. Administratorem wszystkich targowisk jest Krzysztof Adamski – 508 052 165.

Godziny otwarcia:

Targowiska są  czynne w godzinach w godzinach 7.00 – 17.00, za wyjątkiem targowiska przy Placu Józefa Piłsudskiego, które w okresie od 1 kwietnia do 30 września jest czynne w godzinach 7.00-18.00. Dopuszcza się handel poza godzinami otwarcia targowisk po uprzednim złożeniu wniosku w formie pisemnej u Administratora i otrzymaniu stosownej zgody.

Opłaty za korzystanie ze stoisk targowych

Na targowiskach pobierana jest opłata czynszowa miesięczna oraz dzienna.

Opłata czynszowa miesięczna, zwana dalej czynszem, określona jest w zawartej pomiędzy Zarządzającym a handlującym umowie i uiszczana jest na podstawie wystawianych faktur VAT, na wskazane konto bankowe.

Opłata czynszowa dzienna, zwana dalej opłatą, pobierana jest przez osobę pobierającą opłatę od każdego handlującego, który nie zawarł umowy, niezależnie od czasu prowadzenia sprzedaży w danym dniu.

TARGOWISKO STAWKA CZYNSZOWA BRUTTO DZIENNA
STRAGAN STÓŁ GRUNT O POW. 1,44 m2 GRUNT O POW.

1,00 m2

Plac Józefa Piłsudskiego 11,00 zł 2,70 zł 1,80 zł
ul. Wyszyńskiego 30 3,70 zł 2,70 zł 1,20 zł
ul. Warszawska (hale targowe) 2,70 zł 1,20 zł
ul. Roosevelta (pasaż) 1,20 zł

Z dniem 1 stycznia 2016 r. zniesiona została dzienna opłata targowa, zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Gniezna nr XIV/130/2015 z dnia 25 listopada 2015 r.

Zasady korzystania ze stoisk targowych lub placów targowych

Pierwszeństwo do zajęcia danego stoiska handlowego przysługuje osobie, która posiada aktualną umowę z  Zarządzającym lub rezerwację potwierdzoną pisemnie przez Administratora targowiska.

Handlujący zainteresowani handlem na placu targowym mogą dokonać rezerwacji miejsca handlowego u Administratora lub zająć wolną przestrzeń, po wcześniejszym uzgodnieniu miejsca z Administratorem, regulując należne opłaty. Handlujący mogą wskazać wielkość i położenie miejsca handlowego na placu, jednak ostateczną decyzję w tej kwestii podejmuje Administrator.

Gniezno – Pierwsza Stolica Polski

Realizacja: IDcom.pl

Zdjęcia: Jerzy Andrzejewski oraz Archiwum UM