NFOŚiGW [150x205]WFOŚiGW [150x104]

Program  objęto dofinansowaniem ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.


Nabór do programu KAWKA zakończony

Miasto Gniezno zakończyło ocenę wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Miasta Gniezna na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska polegających na trwałej zmianie ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie ekologiczne na terenie Miasta Gniezna według zasad określonych w Regulaminie stanowiącym załącznik do  uchwały Nr XIV/141/2015 Rady Miasta Gniezna  z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie udzielania dotacji na dofinansowanie zmiany źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych w ramach realizacji Programu „Poprawa jakości powietrza część 2) KAWKA” na zadanie „Likwidacja źródeł niskiej emisji na terenie Miasta Gniezna”.
16.02.2018r. zakończono nabór wniosków na rok 2018. Wpłynęły 74 wnioski z czego:

 • 8 wniosków nie spełniło warunków formalnych,
 • 61 wniosków przyjęto do dofinansowania,
 • Pozostałe wnioski w liczbie 5 znajdują się na liście rezerwowej.

Planowana ilość zlikwidowanych pieców/kotłów/palenisk: 112 sztuk. W wyniku likwidacji urządzeń na paliwo stałe zmniejszeniu ulegnie ilość spalanego węgla o około 291 Mg i drewna o około 198,2 m3.

 • Planowane koszty kwalifikowane zadania: 738 380,15 zł,
 • Planowany koszt dofinansowania: 250 000 zł,
 • Ilość lokali: 73 z czego: 72 lokale zostaną podłączonych do ogrzewania gazowego natomiast 1 lokal do miejskiej sieci ciepłowniczej.

Zostanie wykorzystana całkowicie pula środków na rok 2018 przeznaczona dla wnioskodawców indywidualnych.

Zestawienie wniosków w sprawie udzielenia dotacji celowych na dofinansowanie zmiany źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych


 

Miasto Gniezno prowadzi nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Miasta na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska polegających na trwałej zmianie ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie ekologiczne na terenie miasta Gniezna. Pełen tekst ogłoszenia w załączniku poniżej do pobrania.

Ogłoszenie o naborze wniosków na zmianę systemu ogrzewania 

Regulamin

Wniosek o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Gniezna na likwidację źródeł niskiej emisji na terenie miasta Gniezna przez zmianę systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym i zastąpieniu go poprzez podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej lub ogrzewanie gazowe dla wnioskodawcy będącego przedsiębiorcą,

Wniosek o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Gniezna na likwidację źródeł niskiej emisji na terenie miasta Gniezna przez zmianę systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym i zastąpieniu go poprzez podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej lub ogrzewanie gazowe dla wnioskodawcy niebędącego przedsiębiorcą

Pełnomocnictwo zbiorowe

Pełnomocnictwo pojedyncze

Formularz rozliczenia dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Gniezna na likwidację źródeł niskiej emisji na terenie miasta Gniezna

Oświadczenie o pomocy de minimis w rolnictwie

Przykładowo wypełniony wniosek

Przykładowo wypełnione rozliczenie

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis NFOŚiGW [150x205] WFOŚiGW [150x104]

Nabór do programu KAWKA zakończony

Miasto Gniezno zakończyło ocenę wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Miasta Gniezna na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska polegających na trwałej zmianie ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie ekologiczne na terenie Miasta Gniezna według zasad określonych w Regulaminie stanowiącym załącznik do  uchwały Nr XIV/141/2015 Rady Miasta Gniezna  z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie udzielania dotacji na dofinansowanie zmiany źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych w ramach realizacji Programu „Poprawa jakości powietrza część 2) KAWKA” na zadanie „Likwidacja źródeł niskiej emisji na terenie Miasta Gniezna”.

31.03.2017r. zakończono nabór wniosków na rok 2017. Wpłynęło 107 wniosków z czego:

 • 10 wniosków nie spełniło warunków formalnych,
 • 7 wnioskodawców zrezygnowało,
 • 69 wniosków przyjęto do dofinansowania,
 • Pozostałe wnioski w liczbie 21 znajdują się na liście rezerwowej.

Planowana ilość zlikwidowanych pieców/kotłów/palenisk: 143 sztuki. W wyniku likwidacji urządzeń na paliwo stałe zmniejszeniu ulegnie ilość spalanego węgla o około 350 Mg i drewna o prawie 162 m3.

 • Planowane koszty kwalifikowane zadania: 861 972,05 zł,
 • Planowany koszt dofinansowania: 319 625,00 zł,
 • Ilość lokali: 91 z czego: 83 lokali zostanie podłączonych do ogrzewania gazowego natomiast 8 lokali do miejskiej sieci ciepłowniczej.

Zostanie wykorzystana całkowicie pula środków na lata 2017 - 2018 przeznaczona dla wnioskodawców indywidualnych.

Przedsięwzięcie dofinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Lista wniosków przyjętych na dofinansowanie.
Lista wniosków odrzuconych.


Program KAWKA - ogłoszenie o naborze na zmianę systemu ogrzewania w 2017 r.

Miasto Gniezno ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Miasta Gniezna na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska polegających na trwałej zmianie ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie ekologiczne na terenie miasta Gniezna według zasad określonych w Regulaminie stanowiącym załącznik do uchwały Nr XIV/141/2015 Rady Miasta Gniezna z dnia 25 listopada 2015 r.

Rodzaje zadań, na które może być udzielana dotacja celowa

Dotacja celowa może być udzielona na trwałą likwidację systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym i zastąpienie go poprzez:

1. podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej

2. ogrzewaniem gazowym.

Warunkiem ubiegania się o dotację jest użycie wyłącznie fabrycznie nowych wyrobów.

Rodzaje podmiotów, które mogą ubiegać się o dotacje

Uprawnionymi do składania wniosków o udzielenie dotacji są:

1. podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych w szczególności:

 • osoby fizyczne,
 • wspólnoty mieszkaniowe,
 • osoby prawne,
 • przedsiębiorcy,

2. jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.

Wysokość dotacji

Wysokość dotacji może wynosić maksymalnie do 50% kosztów kwalifikowanych jednak nie więcej niż:

1. budynki wielolokalowe

 • w lokalach z istniejącą instalacją c.o. górny limit dofinansowania wynosi 2.500,00 zł na lokal,
 • w lokalach bez instalacji c.o. górny limit dofinansowania wynosi 4.000,00 zł na lokal,

2. budynki jednolokalowe

 • w budynkach z istniejącą instalacją c.o. górny limit dofinansowania wynosi 3.500,00 zł na budynek,
 • w budynkach bez instalacji c.o. górny limit dofinansowania wynosi 5.000,00 zł na budynek.

Przez koszty kwalifikowane rozumie się koszty netto (bez podatku VAT). Wysokość dotacji zostanie dokładnie określona w umowie. Dotacja może być udzielana na zakres prac zrealizowanych po podpisaniu umowy. Koszty kwalifikowane poniesione przed datą zawarcia umowy mogą zostać uznane za wkład własny.

Termin, miejsce i sposób składania wniosków o udzielenie dotacji:

1. wnioski można składać w dniach od 2 stycznia 2017 r. do 31 marca 2017 r.,

2. wnioski o udzielenie dotacji wraz z załącznikami należy składać w Urzędzie Miejskim w Gnieźnie, ul. Lecha 6 lub pocztą na adres ul. Lecha 6, 62-200 Gniezno,

3. datą złożenia wniosku jest data wpływu wniosku do Urzędu Miejskiego w Gnieźnie,

4. druki wniosków są dostępne na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gnieźnie oraz w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Gnieźnie ul. Lecha 6, II piętro, pokój 47,

5. złożenie wniosku nie jest jednoznaczne z udzieleniem dotacji.

Ocena wniosków, umowy o udzielenie dotacji, rozliczenie dotacji:

1. wnioski wraz z załącznikami oceniane będą pod względem formalnym t.j.: terminu złożenia, poprawności wypełnienia, złożenia wymaganych załączników,

2. wnioski nie podlegające odrzuceniu zostaną ocenione pod względem efektywności wg. kryteriów określonych w Regulaminie i umieszczone na liście rankingowej,

3. przyznawanie dotacji będzie realizowane do wysokości środków zaplanowanych na ten cel w budżecie miasta Gniezna w roku 2017 tj. do kwoty 324.000,00 zł (środki te pochodzą z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu),

4. podstawą do przekazania środków z udzielonej dotacji będzie umowa zawarta pomiędzy Miastem Gniezno i Wnioskodawcą,

5. wnioskodawca zobowiązuje się do realizacji zadania na zasadach określonych w umowie i Regulaminie,

6. po zrealizowaniu zadania Wnioskodawca przedkłada Miastu rozliczenie dotacji wraz z dokumentami rozliczeniowymi w terminie 14 dni od zakończenia realizacji zadania lecz nie później niż do 14 października 2017 r.,

7. środki finansowe wypłacone zostaną po sprawdzeniu wykonania zadania i uznaniu rozliczenia za prawidłowe, zgodnie z umową i Regulaminem.

Informacje i wyjaśnienia dodatkowe.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad udzielenia dotacji można uzyskać w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Gnieźnie ul. Lecha 6, pokój nr 47 lub pod numerami tel. (61) 426 04 75, (61) 426 04 76, (61) 426 04 77.  

Informacja z realizacji Programu „KAWKA”

27 kwietnia 2015 roku została podpisana umowa dotacji pomiędzy Miastem Gniezno a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia pn.: „Likwidacja źródeł niskiej emisji na terenie miasta Gniezna” w ramach Programu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - ”Poprawa jakości powietrza część 2) KAWKA” do realizacji w latach 2014 – 2018. Dofinansowanie na zadanie inwestycyjne wynosi 2 230 700 zł a na pokrycie kosztów bieżących    6 000 zł przy całkowitej planowanej wartości projektu 5 442 547,15 zł. W ramach przedsięwzięcia planuje się likwidacje 552 sztuk lokalnych źródeł ciepła na paliwo stałe i zastąpienie ich ogrzewaniem gazowym lub podłączenie do miejskiej sieci cieplnej (m.s.c.).

W ramach przedsięwzięcia Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Gnieźnie podłączyło w 2014 r. do m.s.c. Przychodnie „Medipom” i Przedszkole przy ul. Rybnej z dofinansowaniem 55 700 zł.

W 2015 r. dofinansowano 30 wniosków osób prywatnych na kwotę 127 390,45 zł. Zlikwidowano 55 pieców na paliwo stałe w wyniku czego uległo zmniejszeniu spalanie węgla o ok. 111 Mg i drewna o ok. 25,48 m3.

W 2016 r. przyjęto do realizacji 79 wniosków osób prywatnych z planowanym dofinansowaniem 481 386,17 zł. Zlikwidowano bądź trwale odłączono 220 pieców w 131 lokalach z czego 21 lokali zostało podłączonych do m.s.c.. Dofinansowanie w kwocie 473 366,15 zł. Planuje się zmniejszenie ilości spalanego węgla o ok. 350 Mg i drewna o prawie 120 m3.

W zasobie miejskim w 2016 r. do m.s.c. podłączono budynki przy ul. Sienkiewicza 11 i ul. Św. Wawrzyńca 34 i zlikwidowano 30 pieców na paliwo stałe. W latach 2017 – 2018 do m.s.c. planuje się podłączyć budynki przy ul. Chrobrego 8, ul. Czystej 2 i 2B , ul. Dąbrówki 9, ul. Rzeźnickiej 7, Sienkiewicza 23 i ul. Św. Wawrzyńca 11. Zmiana ogrzewania z paliwa stałego na gazowe będzie realizowana w budynkach przy ul. Gajowej 27 i ul. Małej 1. W budynkach tych łącznie zostanie zlikwidowanych 110 indywidualnych źródeł ciepła na paliwo stałe. Zmniejszy to ilość spalanego węgla o ok. 121 Mg i drewna o ok. 91 m3.

Ponadto PEC Gniezno wykona sieć ciepłowniczą i przyłącza oraz węzły cieplne w budynkach ogrzewanych ciepłem systemowym.

Zgodnie z podpisaną umową w wyniku realizacji powyższych zadań ulegnie zmniejszeniu emisja zanieczyszczeń do powietrza w tym pyłu zawieszonego PM10 o 13,28 Mg oraz dwutlenku węgla o 1 322,7 Mg.

Ponadto podjęto działania edukacyjne informujące mieszkańców Miasta Gniezna o wpływie na zdrowie niskiej emisji w tym poprzez spalanie śmieci. Do mieszkańców trafi 10 000 ulotek, zostaną rozmieszczone plakaty a także będą emitowane spoty w Radiu Gniezno.

Przedsięwzięcie dofinansowane jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Regulamin

Wniosek o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Gniezna na likwidację źródeł niskiej emisji na terenie miasta Gniezna przez zmianę systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym i zastąpieniu go poprzez podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej lub ogrzewanie gazowe dla wnioskodawcy będącego przedsiębiorcą,

Wniosek o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Gniezna na likwidację źródeł niskiej emisji na terenie miasta Gniezna przez zmianę systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym i zastąpieniu go poprzez podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej lub ogrzewanie gazowe dla wnioskodawcy niebędącego przedsiębiorcą

Pełnomocnictwo zbiorowe

Pełnomocnictwo pojedyncze

Formularz rozliczenia dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Gniezna na likwidację źródeł niskiej emisji na terenie miasta Gniezna

Oświadczenie o pomocy de minimis w rolnictwie

Przykładowo wypełniony wniosek

Przykładowo wypełnione rozliczenie


Między 2 stycznia a 31 marca 2016 roku odbył się nabór wniosków do Programu „Poprawa jakości powietrza (część 2) KAWKA” na zadanie „Likwidacja źródeł niskiej emisji na terenie Miasta Gniezna” – rok 2016. Wpłynęło 98 wniosków, z czego:

- 16 wniosków nie spełniło warunków formalnych,
- 1 wnioskodawca zrezygnował,
- 81 wniosków przyjęto do dofinansowania.
Do likwidacji planowanych jest 224 sztuki pieców/kotłów/palenisk i zastąpienie ich piecami gazowymi lub podłączeniem do miejskiej sieci cieplnej. Planowana kwota dofinansowania to 487 886,17 zł przy przewidywanym koszcie 1 305 208,52 zł netto.

W wyniku likwidacji urządzeń na paliwo stałe zmniejszeniu ulegnie ilość spalanego węgla o ponad 353 Mg i drewna o prawie 120 m3.

Lista wniosków przyjętych do dofinansowania

Lista wniosków odrzuconych


Miasto Gniezno ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Miasta Gniezna na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska polegających na trwałej zmianie ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie ekologiczne na terenie miasta Gniezna według zasad

określonych w Regulaminie stanowiącym załącznik do uchwały Nr XIV/141/2015 Rady Miasta Gniezna z dnia 25 listopada 2015 roku. UWAGA: Nabór wniosków zakończono 31 marca 2016 r.


   Historia programu KAWKA 2015

Między 30 czerwca 2015 r. do 10 sierpnia 2015 r. odbył się nabór wniosków do Programu „Poprawa jakości powietrza (część 2) KAWKA” na zadanie „Likwidacja źródeł niskiej emisji na terenie Miasta Gniezna” – rok 2015. Wpłynęło 37 wniosków, z czego:

 • 3 wniosków nie spełniło warunków formalnych,
 • 4 wnioskodawców zrezygnowało,
 • 30 wniosków przyjęto do dofinansowania.

Zlikwidowano 55 sztuk piecy/kotłów/palenisk i zastąpiono je piecami gazowymi. Kwota dofinansowania to 127 390,45 zł przy koszcie 299 348,91 zł netto. W wyniku likwidacji urządzeń na paliwo stałe zmniejszeniu uległa ilość spalanego węgla o ponad 111 ton i drewna o prawie 56 m3

Ogłoszenie o naborze do programu KAWKA 2015

Pełnomocnictwo pojedyncze

Pełnomocnictwo zbiorowe

Uchwała nr X/88/2015

Oświadczenie o pomocy de minimis dla sektora nierolnego

Oświadczenie o pomocy de minimis w rolnictwie

Wniosek dla osoby fizycznej

Wniosek dla przedsiębiorcy

Lista wniosków przyjętych i odrzuconych do dofinansowania - KAWKA 2015

Gniezno – Pierwsza Stolica Polski

Realizacja: IDcom.pl

Zdjęcia: Jerzy Andrzejewski oraz Archiwum UM