Spis treści:

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
Czy można spalać śmieci?
Jak można wykorzystać powtórnie odpady zielone?
Czy można wyrzucać do kosza przeterminowane leki?
Co zrobić w przypadku problemów z odpadami?
Poziomy recyklingu i usuwania odpadów w Gnieźnie.

Nowe zasady segregacji odpadów.


Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)

Miasto Gniezno prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) powierzyło firmie URBIS Sp. z o. o. z siedzibą w Gnieźnie przy ul. Bolesława Chrobrego 24/25.
PSZOK zlokalizowany jest:
• w Gnieźnie przy ul. Chrobrego 21 - czynny jest w każdą sobotę (oprócz świąt) w godzinach od 8:00 do 14:00 oraz dodatkowo w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada w każdy piątek (oprócz świąt) w godzinach 15:00 do 17:00
• w Lulkowie przy Zakładzie Zagospodarowania Odpadów – czynny w każdą sobotę (oprócz świąt) w godzinach od 10:00 do 12:00.

Zgodnie z obowiązującym Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Gniezna odpady powstające w gospodarstwach domowych: odpady komunalne ulegające biodegradacji, chemikalia, zużyte baterie i małogabarytowe akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady zielone oraz odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne należy oddawać w Punktach Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Jednorazowa ilość dostarczonych selektywnie zebranych odpadów typu zużyte opony określa się do 5 szt., odpadów zielonych do 10 szt. worków o pojemności 120l, a odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne w ilości nie większej niż 1m3.

Oświadczenie o rodzaju i ilości dostarczanych odpadów.

Co zrobić ze zużytą pralką, lodówką?

Możesz je oddać w Punkcie Zbierania Elektrośmieci znajdującym się przy Zakładzie Oczyszczania Miasta - ul. Chrobrego 21, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 – 13.30. Zużyty sprzęt przywieziony we własnym zakresie przyjmujemy za darmo!

Małe elektrośmieci można wrzucać do pojemnika, który znajduje się przed sklepem Kaufland przy ul. Roosevelta 46 (Pojemnik dostępny 24h/7 dni w tygodniu).

Zbiórka elektorśmieci [300x169]Ponadto informujemy, że Urząd Miejski organizuje każdego roku wywóz Elektrośmieci. Głównym założeniem tej inicjatywy jest umożliwienie mieszkańcom bezpłatnego pozbycia się zalegających odpadów elektrycznych i elektronicznych, np. starych lodówek, zamrażarek, pralek, zmywarek, odkurzaczy, komputerów, wiertarek, lamp, kalkulatorów, kosiarek, odbiorników radiowych, sprzętu AGD i RTV itp. Szczegóły: terminu i miejsca zbiórki zostaną podane na internetowej stronie www.gniezno.eu oraz w lokalnej prasie.


Elektrośmieci wyrzucone w sposób nieprawidłowy, a co za tym idzie - nielegalny, bezpośrednio zanieczyszczają środowisko stwarzając tym samym zagrożenie dla zdrowia ludzi. Szkodliwe substancje (freon w lodówkach, rtęć w świetlówkach i kineskopach), mogą wydostać się na zewnątrz ze źle zagospodarowanych lub zdemontowanych zużytych urządzeń, następnie przenikają z deszczem do gleby i wód gruntowych. W konsekwencji, niewłaściwe pozbywanie się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego może być w przyszłości przyczyną poważnych problemów zdrowotnych u ludzi i zwierząt.

Czy można spalać śmieci?

Na terenie miasta Gniezna, mając na uwadze zasady utrzymania czystości i porządku, jest zabronione spalanie odpadów komunalnych na powierzchni ziemi lub w urządzeniach, które nie uzyskały wymaganego zezwolenia na podstawie odpowiednich przepisów. Natomiast odpady typu: papier i tektura, drewno, opakowania z drewna, odpady z kory i z korka, trociny i ścinki drewna mogą być przekształcane termicznie w domowych instalacjach, kuchniach oraz piecach.

Jak można powtórnie wykorzystać odpady zielone?

Poprzez kompostowanie. Zaleca się kompostowanie odpadów zielonych powstających na terenie nieruchomości we własnym zakresie i na własne potrzeby (zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gniezna).

Czy można do kosza wyrzucać przeterminowane leki?

Absolutnie nie. Na terenie miasta funkcjonuje system selektywnej zbiórki odpadów oparty na zbiórce odpadów w aptekach. Miasto zakupiło 10 pojemników do gromadzenia zużytych leków i przekazało je na podstawie porozumienia do miejskich aptek. Pojemniki są odpowiednio oznakowane i posiadają logo Miasta Gniezna.

Przeterminowane leki można oddawać za darmo w aptekach, których wykaz znaleźć można tu.

Dodatkowo przeterminowane leki mogą być oddawane do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowanego w  Gnieźnie przy ul. Bolesława Chrobrego 21.

Co zrobić w przypadku problemów z odpadami?

Zgodnie z obowiązującym Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gniezna właściciele nieruchomości są zobowiązani do zawarcia umów z przedsiębiorcą uprawnionym do odbioru odpadów komunalnych stałych.
Na terenie miasta, mając na uwadze zasady utrzymania czystości i porządku, zabrania się indywidualnego wywożenia i składowania odpadów stałych.
Odbieranie odpadów wielkogabarytowych winno się odbywać przez uprawnionego przedsiębiorcę w wyznaczonych miejsc w terminach przewidzianych harmonogramem, przynajmniej 3 razy w ciągu roku.
Odpady z remontów prowadzonych we własnym zakresie należy gromadzić w workach, pojemnikach lub kontenerach dostarczonych przez przedsiębiorcę uprawnionego do odbierania odpadów.
Podmioty odbierające odpady komunalne zmieszane odpady zielone i pozostałości z sortowania przekazują do składowania w ZZO w Lulkowie.

Firmy świadczące usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych na terenie miasta Gniezna:

Alkom Sp. z o. o.
ul. Północna 1
61-719 Poznań

Zakład Sprzątania Placów i Ulic
Mielczarek, Sobański Spółka Jawna
ul. Jasielska 7B
60-476 Poznań

Technika Sanitarna Sp. z o.o.
ul. Jasielska 7B
60-476 Poznań

„ALKOM” Firma Handlowo-Usługowa
mgr inż. Henryk Sienkiewicz
ul. Falista 6/1
61-249 Poznań

URBIS Sp. z o.o.
ul. Chrobrego 24/25
62-200 Gniezno

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych
ARTUR ZYS
ul. Warszawska 2
62-020 Swarzędz

Firma ODPAD
Transportowo – Handlowa
Wojciech Wesołowski
ul. T. Kościuszki 13/10
62-200 Gniezno

CRP Sp. z o.o.
os. Orła Białego 51/5
61-251 Poznań
 
„IGLESPOL” Z. IGLEWSKI i WSPÓLNICY Spółka jawna
ul. Wrocławska 14
62-300 Września

„EKO-TRANS”
Wywóz Nieczystości Stałych
Renata Nowak
62-260 Łubowo 4

P. P. H. U. "POL-SKÓR"
Jarosław Siwka
os. Władysława Łokietka 25f
62-200 Gniezno

AGRO-ESTETYKA
Piotr Kowalczyk
ul. Żwirki i Wigury 16/2
62-200 Gniezno

Firma Handlowo-Usługowa
„LUKTRANS” Łukasz Ratajczak
ul. Konikowo 10-12
62-200 Gniezno
 
Poziomy recyklingu i ograniczania odpadów w Gnieźnie:
 
 Zgodnie z art. art.  3 ust. 2 pkt. 9 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w  gminach (t. j. Dz. U. z 2016r. poz. 250 ze zm.) gminy udostępniają na stronie internetowej urzędu gminy informacje o osiągniętych przez gminę oraz podmioty odbierające odpady komunalne na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości, w danym roku kalendarzowym, wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

Rok 2013

 

Rok 2015

Miejsca zagospodarowania odpadów z terenu miasta Gniezna:

Analiza stanu gospodarki odpadami na terenie Miasta Gniezna w roku 2014

Analiza stanu gospodarki odpadami na terenie Miasta Gniezna w roku 2015

Analiza stanu gospodarki odpadami na terenie Miasta Gniezna w roku 2016

Analiza stanu gospodarki odpadami na terenie Miasta Gniezna w roku 2017

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta Gniezna za 2018r.

Gniezno – Pierwsza Stolica Polski

Realizacja: IDcom-jst.pl

Zdjęcia: Jerzy Andrzejewski oraz Archiwum UM