Obowiązki wynikające z ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach:

Zgodnie z art. 3 ust.2 pkt 9 gminy udostępniają na stronie internetowej urzędu gminy oraz w sposób zwyczajowo przyjęty informacje o:

a) podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu danej gminy, zawierające firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości,
http://bip.gniezno.eu/cms/9673/rejestr_firm_odbierajacych_odpady_komunalne

b) miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu danej gminy niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania:  

Zakład Zagospodarowania Odpadów, instalacja MBP, Lulkowo 12
prowadzona przez firmę URBIS Sp. z o. o. ul. Chrobrego 24/25, 62-200 Gniezno

c) osiągniętych przez gminę oraz podmioty odbierające odpady komunalne na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości, w danym roku kalendarzowym, wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania,

Poziomy recyklingu i ograniczania odpadów w Gnieźnie:
Zgodnie z art. art.  3 ust. 2 pkt. 9 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w  gminach (t. j. Dz. U. z 2016r. poz. 250 ze zm.) gminy udostępniają na stronie internetowej urzędu gminy informacje o osiągniętych przez gminę oraz podmioty odbierające odpady komunalne na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości, w danym roku kalendarzowym, wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

Rok 2013

  Poziomy uzyskane przez podmioty odbierające odpady komunalne na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości
  Miasto Gniezno
 

Rok 2014

Rok 2015

  Poziomy uzyskane przez podmioty odbierające odpady komunalne na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości
  Miasto Gniezno 

Rok 2016

  Poziomy uzyskane przez podmioty odbierające odpady komunalne na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości
  Miasto Gniezno

Rok 2017

  Poziomy uzyskane przez podmioty odbierające odpady komunalne na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości
  Miasto Gniezno

Rok 2018

  Miasto Gniezno

d) punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych, zawierające:
– firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
– adresy punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie danej gminy wraz ze wskazaniem rodzajów przyjmowanych odpadów oraz dni i godzin ich przyjmowania,

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)

Miasto Gniezno prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) powierzyło firmie URBIS Sp. z o. o. z siedzibą w Gnieźnie przy ul. Bolesława Chrobrego 24/25.

Zgodnie z obowiązującym Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Gniezna odpady powstające w gospodarstwach domowych: odpady komunalne ulegające biodegradacji, chemikalia, zużyte baterie i małogabarytowe akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady zielone oraz odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne należy oddawać w Punktach Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Jednorazowa ilość dostarczonych selektywnie zebranych odpadów typu zużyte opony określa się do 5 szt., odpadów zielonych do 10 szt. worków o pojemności 120l, a odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne w ilości nie większej niż 1m3.

  Oświadczenie o rodzaju i ilości dostarczanych odpadów.

e) zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, o których mowa w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1895), zawierające:
– firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres zbierającego zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
– adresy punktów zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na terenie danej gminy,
Elektro Recykling
Sękowo 59
64-300 Nowy Tomyśl

Ponadto informujemy, że Urząd Miejski organizuje każdego roku wywóz Elektrośmieci. Głównym założeniem tej inicjatywy jest umożliwienie mieszkańcom bezpłatnego pozbycia się zalegających odpadów elektrycznych i elektronicznych, np. starych lodówek, zamrażarek, pralek, zmywarek, odkurzaczy, komputerów, wiertarek, lamp, kalkulatorów, kosiarek, odbiorników radiowych, sprzętu AGD i RTV itp. Szczegóły: terminu i miejsca zbiórki zostaną podane na internetowej stronie www.gniezno.eu oraz w lokalnej prasie.

Elektrośmieci wyrzucone w sposób nieprawidłowy, a co za tym idzie - nielegalny, bezpośrednio zanieczyszczają środowisko stwarzając tym samym zagrożenie dla zdrowia ludzi. Szkodliwe substancje (freon w lodówkach, rtęć w świetlówkach i kineskopach), mogą wydostać się na zewnątrz ze źle zagospodarowanych lub zdemontowanych zużytych urządzeń, następnie przenikają z deszczem do gleby i wód gruntowych. W konsekwencji, niewłaściwe pozbywanie się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego może być w przyszłości przyczyną poważnych problemów zdrowotnych u ludzi i zwierząt.

f) adresach punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów, jeżeli na obszarze gminy są położone gospodarstwa rolne;

Firmy odbierające odpady rolnicze (folie, sznurek)

Firmy odbierające opony rolnicze

 

AgroOPC

Piotr Śliski

ul. Izdby 5

88-300 Mogilno

e-mail: biuro@agroopc.com tel. 601 236 867

www.agroopc.com

 

 

Grupa RECYKL S.A. ul. Letnia 3 63-100 Śrem e-mail: recykl@recykl.pl tel. 612 810 611 https://recykl.pl/

 

Odbiór opon:

tel. 667 955 563

ZGŁOŚ ODBIÓR OPON:

www.sodo.recykl.pl

e-mail: opony@recykl.pl

Jopek Recykling

ul. Przemysłowa 12, Fabianów 63-330 Dobrzyca

e-mail: jopek-recykling@wp.pl tel. 667 429 619 tel. 724 569 561

www.jopek-recykling.pl

g) dokonują corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi, w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi;

  Analiza stanu gospodarki odpadami na terenie Miasta Gniezna w roku 2014

  Analiza stanu gospodarki odpadami na terenie Miasta Gniezna w roku 2015

  Analiza stanu gospodarki odpadami na terenie Miasta Gniezna w roku 2016

  Analiza stanu gospodarki odpadami na terenie Miasta Gniezna w roku 2017

  Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta Gniezna w roku 2018

  Analiza stanu gospodarki odpadami na terenie miasta Gniezna w roku 2019

---

Czy można do kosza wyrzucać przeterminowane leki?

Absolutnie nie. Na terenie miasta funkcjonuje system selektywnej zbiórki odpadów oparty na zbiórce odpadów w aptekach. Miasto zakupiło 10 pojemników do gromadzenia zużytych leków i przekazało je na podstawie porozumienia do miejskich aptek. Pojemniki są odpowiednio oznakowane i posiadają logo Miasta Gniezna.

Przeterminowane leki można oddawać za darmo w aptekach, których wykaz znaleźć można tu.

Dodatkowo przeterminowane leki mogą być oddawane do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowanego w  Gnieźnie przy ul. Bolesława Chrobrego 21.

Co zrobić w przypadku problemów z odpadami?
Zgodnie z obowiązującym Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gniezna właściciele nieruchomości są zobowiązani do zawarcia umów z przedsiębiorcą uprawnionym do odbioru odpadów komunalnych stałych.
Na terenie miasta, mając na uwadze zasady utrzymania czystości i porządku, zabrania się indywidualnego wywożenia i składowania odpadów stałych.
Odbieranie odpadów wielkogabarytowych winno się odbywać przez uprawnionego przedsiębiorcę w wyznaczonych miejsc w terminach przewidzianych harmonogramem, przynajmniej 3 razy w ciągu roku.
Odpady z remontów prowadzonych we własnym zakresie należy gromadzić w workach, pojemnikach lub kontenerach dostarczonych przez przedsiębiorcę uprawnionego do odbierania odpadów.
Podmioty odbierające odpady komunalne zmieszane odpady zielone i pozostałości z sortowania przekazują do składowania w ZZO w Lulkowie.

Gniezno – Pierwsza Stolica Polski

Realizacja: IDcom.pl

Zdjęcia: Jerzy Andrzejewski oraz Archiwum UM