Zaproszenie na XLIII Sesji Rady Miasta Gniezna

 Uprzejmie zapraszam na posiedzenie XLIII Sesji Rady Miasta Gniezna, które odbędzie się w środę 27 września 2017r. o godz. 14.00 w „Auli” Gimnazjum Nr 2 przy ul. Pocztowej 11 (III piętro).

Proponowany porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.

2. Zatwierdzenie protokołu z obrad XLII sesji RMG. 

3. Interpelacje radnych.

4. Informacja Przewodniczącego RMG o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

5. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Gniezna z pracy w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał Rady. 

6. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Gniezna za I półrocze 2017 r. i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej. 

7. Podjęcie uchwał z zakresu gospodarki finansowej:

a) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gniezna na lata 2017-2035, 

b) w sprawie zmiany budżetu miasta Gniezna na 2017 rok, 

c) o zmianie uchwały Rady Miasta Gniezna Nr XLVIII/566/2014 z dnia 24 września 2014r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis.

8. Podjęcie uchwał z zakresu gospodarki nieruchomościami:

a) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, położonej w Gnieźnie u zbiegu ulic Kokoszki i Kostrzewskiego,

b) w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXV/266/2016 Rady Miasta Gniezna z dnia 31 sierpnia 2016r.,

c) uchylenia Uchwały Nr XXXVII/388/2017 Rady Miasta Gniezna z dnia 26 kwietnia 2017r.

9. Podjęcie uchwał z zakresu gospodarki odpadami i ochrony środowiska:

a) o zmianie Uchwały Nr XXIX/315/2016 Rady Miasta Gniezna z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Gniezna, 

b) o zmianie uchwały Nr XXIX/316/2016 Rady Miasta Gniezna z 30 listopada 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

10. Zapytania i wolne głosy.

11. Zakończenie obrad.

 

Podstawa prawna urlopowania :

art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r.

o samorządzie gminnym (tekst jednolity

 -Dz. U  z 2016r., poz. 446. ze zm.)


/Michał Glejzer/
Przewodniczący Rady Miasta Gniezna 

Opublikowano: 19 września 2017 09:02

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 196

Urząd Miejski w Gnieźnie

Realizacja: IDcom-web.pl

Zdjęcia: Jerzy Andrzejewski oraz Archiwum UM